Pơk uănh mông nar djăt: 1/8/2020

    VOV4.M’nông: T^ng nău way, lor rnôk jêng ur jêng sai, ăp bu klô ndăm bah rnoi nu^h Triêng ta [on Đăk Răng, xã Đăk Dục, nkuâl Ngọc Hồi, n’gor Kon Tum ân g^t tanh sah khăt na, g^t tu\r ch^ng goh gong, ăp bu ur druh ân g^t tanh bok rui brai. Bu druh ân nchrăp 100 nchăp long ue\h gay nju\n an jay bu klô tâm rnôk nđăp.

 

            Wa Brôl Vẻ- bu ranh [on Đăk Răng, xã Đăk Dục, nkuâl Ngọc Hồi, n’gor Kon Tum an g^t, ntơm bah kăl e, nău way tâm nđăp bah nu^h Triêng ho\ du\t g^t blău: du ur, du sai, tâm u\ch ro\ng êng.

            Gay nchrăp an ndơ tâm nđăp, rnôk măt nar mô ho\ luh, ăp bu ndăm têh dăng tâm [on ho\ tâm pă nu^h hăn mir gay ndơm dăk joi s^m och, đe kraih, hăn dak me drăng jal joi ka n’hanh [ư ăp ndơ sa tâm nar tâm nđăp.

            Ăp bu ranh [on, gu\ bah meng năk u\nh jay rot jay jong, [ư lôk ndơ uh goh way ơm ma d^ng lo\ng ngâr nkar, ma nông kro gay uh pâl tâm nar tâm nđăp, nău nteh bah ăp ndơ uh goh nê mbra mpơl nuih n’hâm khân păng dăn an bar hê ur sai mhe tâm nđăp ur druh sai ndăm rhơn m[ak.

            Ăp nu^h bu ur ndăn lăp tâm bri tôch biăp pâk [ăng, nku\r rtâk gay ns^t gâm trău mô dơi lah mô geh tâm nar tâm nđăp đo\ng.

            Tâm rnôk bu ndăm hăn mir, bu ranh lôk [ư ndơ uh goh, bu ur me hăn bri joi biăp pâk [ăng ri ăp bu ur druh mô gu\ rlu kơl băl he chôk long gâng gay kơl an po wa mpeh jay sai đo\ng, ăp gâl long r^ng tâm ban, dơi chôk rlah ta ntu\k lôch nê anh s^t jay nơm kâp nar nju\n an jay sai.

            T^ng nău way, lor rnôk jêng ur, jêng sai, ăp bu klô ndăm ân g^t tanh tôk, g^t tu\r ch^ng goh gong, ăp bu ur druh ân g^t cheh tanh rui brai. bu ur druh ân nchrăp to\ng 100 nchăp long ue\h gay an jay sai tâm rnôk nar tâm nđăp.

            Tâm nđăp dơi [ư nu\ng nar, bôk năp lah nju\n mbu\ch long tâm ton ndrôi bah jay bu ur tât jay bu klô. Lôch nê, ta nâm nău [ư bah nu^h ndranh ur sai, ndơ tâm nđăp dơi nchrăp đah su\r, djăr, sah, yăng n’hanh ăp ndơ nsoh way ơm ma bu ur druh ơm tanh bah năp nơh gay an wer po wa mpeh sai.

            T^ng nău way bah nu^h Triêng, lôch tâm nđăp mpeh jay bu ur, klay mhe mbra gu\ ta tay jay bu ur jo\ oi mơ d^ng s^t ngăn jay nơm. Tâm rnôk dja, khân păng ndrel luh mir ba, joi long, ndơm dăk, joi ka tâm bri…

            Tât bah kơi, ur sai mơ s^t ngăn jay sai. Lor rnôk hăn, rnăk bu ur druh mbra pă an 3 nklâm ndơ lah mâng rnăng mpông, đah nău hôr lah mât rhơn răm bar hê ur druh, sai ndăm; yu\l boh gay nt^t an nău rêh hơm răm đăp mpăn n’hanh du mblâm so. Ntơm bah aơ bar hê ur sai way tâm gu\ nsum, tât kh^t săk păk mbra./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng