Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2020

VOV4.Mnông:  Vơt rhơn năm mhe Canh Tý 2020, 47 rnăk [on lan nu^h Xơ Đăng, [on Long Tum, xã Đăk Na, nkuăl Tu Mơ Rông, n’gor Kon Tum geh ăp nău nchăp kan ueh. Tâm nău nkoch ta meng yăng ndrănh mô lah ăp rơh ngêt sông tâm rnglăp bôk năm mhe, ăp rnăk vâl le\ du\t gơih nđơr đah nău nchrăp pah kan jan sa mât rong. [on lan tâm jă tâm nti tăm ba, tăm bum kơl an nơm geh to\ng ndơ sa dơm. Hôm u\ch bah ach o nâp nâl r^ tăm tay cà phê, tăm tay tơm [ư dak si, kơt sâm rse, sâm Ngọc Linh..Nô A Ôi, jay geh 1 ha bum, 2 sào ba lo\, 3 sào cà phê năm tal 4 nkoch nău pah kan jan sa bâh rnăk vâl nơm tâm năm mhe 2020.

“Rnăk vâl gâp nchrăp tâm năm 2020 mbra rgum ntuh kơl ăp ntil tơm tăm geh rnoh wa\ng sa khlăy, ngăn lah tơm [ư dak si, kơt lah: sâm rse, sâm Ngọc Linh…Du đê| mir tăm bum mô geh jêng mbra rgâl tăm tơm keo, đah mir neh ueh lâng, dăch dak, geh dak bât r^ mbra ntuh mât tăm tơm cà phê. Ăp rnoh neh tăm le\ geh do\ng phân poh, do\ng khoa học kĩ thuật, kơt nti oh nô nu^h Yuan le\n nt^m nti. u\ch lah, ăp ntil ndơ ma rnăk vâl hên nchrăp pah kan tâm năm mhe 2020 mbra geh jêng dơi geh [ư ngăn, geh âk ndơ, geh tăch khlăy, mô êng rnăk gâp ma [on lan tâm xã le\ geh nău rêh hơm răm, đăp mpăn, nău geh wa\ng sa âk đo\ng.

 

Nchrăp mpeh [ư sa tâm năm mhe 2020, nô Điểu Ánh, [on Ting Wel Đơm, xă Đăk Nia, nkual têh Gia Nghĩa, n’gor Dak Nông mpo\ng u\ch kơt aơ:

Nchrăp tâm năm mhe 2020 rnăk wâl gâp mât chăm tay tơm cà phê n’hanh nchrăp an pe\ điều, kơt do\ng gay mât chăm mir tơm tăm an ue\h lơn. N’hanh u\ch mât tay djăr, su\r gay ntop wa\ng sa an rnăk wâl, mpo\ng năm mhe n’gâng kan uănh m^n gay tât năm 2020 rnăk wâl mbra nâp nâl lơn mpeh wa\ng sa”.

 

            Thôn K’Long, xã Hiệp An, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng geh rlău 600 rnăk [on lan, du\t âk lah nu^h K’Ho. Bâh ntơm rgâl tăm biăp, lôch ne\ lah tăm kao nău rêh wa\ng sa bâh nu^h [on lan tâm thôn K’Long le\ geh rlău đah ntơm nơh du\t âk. Wa K’Hùng, kruanh thôn K’Long an g^t, năm ba năp nơh, bâh nău hun hao pah kan jan sa t^ng trong tâm rgop nsum jêng nău tăch rvăt bum mbo le\ geh njoat đăp mpăn, rnoh khlăy nău wa\ng sa ns^t tay âk lơn đah ntơm nơh. Tât năm mhe, [on lan mbra geh pơk hvi tay nău pah kan jan sa, ndơ\ nău kan tăm biăp play-kao ta K’Long hun hao tay lơn.

“Ntơm nơh [on lan du\t âk lah tăm ba lo\, a[aơ le\ rgâl jêng tăm biăp, kao ăp ntil. Nu^h [on lan geh g^t do\ng khoa học kĩ thuật bâh ne\ n’hao nău geh pah kan jan sa tơm tăm ăp nar lơ ma âk. Tâm thôn [on lan du\t tâm rnglăp ndrel rdâk njêng [on tơm ăp nar lơ ma têh ndro\ng. tâm năm mhe, mpôl hên rgo\ jă kon său tâm thôn dôl nti n’hanh pah kan ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh nsrôih joi tay ăp ntu\k rvăt ndơ biăp, kao gay ma tăch an ăp ntu\k kơl an [on lan n’hao nău geh, an bah ir geh nău bu rvăt thuk ndơ geh [ư”.

 

Ndrel đah nău răm wơt rhơn năm mhe Canh Tý 2020, ăp nu^h [on lan Xơ Đăng mât mpeh ăp nău nơm n’hanh rnăk wâl mbra [ư gay nău rêh nar lơ hơm răm lơn. Nô A Ku, jay ta [on Tê Pen, xă Văn Lem, nkuăl Đăk Tô, n’gor Kon Tum nkoch: rnăk wâl geh tâm rnăk wa\ng sa jêr jo\t tâm [on. Rnoh neh gay tuch tăm lo\ mir ri mô geh. M^n mro hôm, u\ch geh âk ri mô dơi tăm, jăng lơi jêh ne\ gu\ kâp tât rnôk kăch rek. An g^t cheh phân krih dak si tu ndru\ng an tơm tăm. Năm mhe gâp an rgâl mhe trong m^n, trong [ư ri mư dơi hơm răm:

“Rnăk wâl gâp geh tăm 1ha bum n’hanh 500 tơm cà phê năm tal 2. Năm bah năp rôk bum geh đêt prăk dơm yor rnoh neh mô âk. Năm mhe rnăk wâl gâp mbra mât chăm ue\h gay geh tay âk lơn. Gâp du\t u\ch tâm năm mhe n’gâng kan [on lan n’hanh cán bộ nău kan lo\ mir pơk ăp jrô tiăr nti gay rnăk wâl dơi râng g^t khoa học kỹ thuật. Rnoh neh tơm tăm jay gâp đêt an g^t khoa học kỹ thuật gay kơt do\ng mât chăm tơm cà phê ri mư săk geh âk. Gâp du\t u\ch cà phê gâp năm tal 3 aơ mbra săk play âk.

 

 

            Nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe le\ ns^t tay nău rgâl mhe ueh ta lam n’gor Tây Nguyên. Năm mhe tât tay, âk ntu\k geh tay nău nchrăp pah kan an ueh lơn tay nău kan aơ.

            Xã Dliê Ya, nkuăl Krông Năng, n’gor Dak Lak ăp nar bôk năm mhe aơ, hăn ta trong geh to\ chai n’hanh bê tông nâp lâng hiv, mbra geh g^t nău dâk rêh têh dăng ta nkual neh tă geh ndrak bom lơh ndjơh ta rơh tâm lơh tâm su. [ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe, xã geh âk ntrong kan ueh di, nău kan tâm di đah nău ngăn ta ntu\k. tâm năm mhe, xã geh nău nchrăp kơl an [on lan hun hao wa\ng sa, rdâk njêng [on lan ăp nar lơ ma têh ndro\ng lơn. Y Téo Niê hôm ntơ lah Ama Tư-kruanh xã Dliê Ya, nkuăl Krông Năng, n’gor Dak Lak an g^t.

“Tâm năm ba năp nơh, ta xã Dliê Ya mpôl hên nău rêh rnă njrăng đăp mpăn ueh lăng. {on lan nsrôih hun hao gay ma mât đăp mpăn nău rêh jêng. Tâm năm mhe, mpôl hên m^n u\ch ăp rnăk ăp jay hơm răm đăp mpăn, pah kan jan sa hun hao nău wa\ng sa geh săk rnglăy âk. N’gâng kan ta ntu\k mbra geh kơl an [on lan rgâl mhe tơm tăm gay ma hun hao wa\ng sa, tăm tâm srah đah tơm saplay gay ma n’hao nău geh, mir cà phê ranh r^ tăm tay đah ntil mhe an nău geh âk lơn”.

 

Đoàn viên druh ndăm bah [on Nẻh, xă Ia Tôr, nkuăl Chư Prông, n’gor Gia Lai âk năm mro ntu\k lư tâm ăp nău [ư ntrong leo ndâk njêngnău kan kơt ndâk [ư thôn [on mhe. Bah âk nău [ư nga\n, ăp năm druh ndăm bah [on rgop grh bah 50-70 rkeh prăk gay ndâk [ư ăp ndơ [ư ngăn ngên kơt an rnăk ach o manh prăk gay hun hao wa\ng sa. Nô Kpuih Kin, rnoi Jarai, [on Nẻh an g^t, năm mhe, druh ndăm bah [on n’gluh an ăp nău r[o\ng mhe ay nsrôih [ư:

“Tâm năm mhe rlău ri đoàn viên druh ndăm tâm [on [ư sa le\ dơi geh săk rnglăy ue\h, wa\ng sa hun hao. Ăp băl ăp nu^h râng du\t n’hâm tâm ndâk njêng thôn [on mhe. Tâm năm mhe ri druh ndăm mpôl  mbra nsrôih lơn tâm [ư sa, [ư cà phê, mât rong hun hao lơn, wa\ng sa nâp nâl. 2 tay lah nău [ư bah chi đoàn [ư prăk nkrem âk lơn năm e, hun hao lơn, mô geh nu^h ji ngot tay. Tâm rnglăp ndâk njêng thôn [on mhe gay [on lan hun hao lơn tay”.

 

            Bon Kroa B, xã Cuôr Đăng, nkuăl Cư Mgar, n’gor Dak Lak, geh âk nău rgâl mhe bâh bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe. [on geh 480 rnăk, ntơm nơh geh rlău 70 rnăk ach o, a[aơ kanu\ng hôm 21 rnăk ach o. tât a[aơ, 100% ăp rnăk tâm thôn [on geh g^t do\ng tâm tâm srah đah ăp ntil tơm tăm nău geh âk, rnoh wa\ng sa khlăy kơt tiu, sầu riêng, bơ tâm mir cà phê, rvăt ăp ntil nsrôk, bê s^t rong âk..Ama H’Ngap, kruanh [on Kroa B, xã Cuôr Đăng, nkuăl Cư Mgar, n’gor Dak Lak nkoch mpeh nău nchrăp tâm năm 2020.

“Năm mhe 2020, mpôl hên nsrôih mbơh tơih an [on lan nsrôih pah kan jan sa, hun hao wa\ng sa, mbơh tơih an [on lan mô dơi geh djăt t^ng nău bu rlăm, têk leo, mplư rlăm gay ma lơh rai ngih dak, tâm ban kơt rgo\ jă ăp nghệ nhân mbơh tơih nt^m nti an rơh kon său mât rbăy, n’hao nău ueh văn hoá bâh rnoi nơm kơt tu\r ch^ng, tâm pât mprơ, mpr^ng nău..”

 

Ndâk njêng thôn [on mhe an geh nău wât mhe. Ne\ lah nău m^n bah bu ranh [on Y Xuyên ta [on Jarah, xă Nâm Nung, nkuăl Krông Nô, n’gor Dak Nông. Tâm rơh Tết, ndrănh bia âk, dơh geh nu nău tih pháp luật, druh ndăm dơh tih ngêt ndrănh, tâm rlong ndeh mô tih na\u way. Bu ranh [on mpo\ng u\ch kônh wa gơih nđơr [ư sa, hun hao wa\ng sa:

“Năm mhe gâp njuăl tât ăp mon sau druh ndăm mô dơi tih pháp luật, mô dơi tâm rlong ndeh. An djăt nău nai, me bơ\. Mô to\ng năm mô dơi [^t ndeh, ngêt ndrănh. Mô so\k ur gu\ sai rnôk mô to\ng năm deh. An rêh tâm rnglăp tâm kơl, nsrôih pah kan jan sa. Geh [ư mư geh sa jêng kônh wa an nsrôih”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt- Y Sưng

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương