Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2020

 

VOV4.Mnông:Tâm ăp nar aơ, [on lan ta ăp [on lan Tây Nguyên dôl răm rhơn ueh nđơr vơt năm mhe Canh Tý năm 2020 yơn mô chuêl nchrăp an nău kan ta năm mhe đah âk nău knơm ro\ng. nu^h [on lan kan lo\ mir tâm ôi nar 3 tết le\ nchrăp hăn ta mir, hăn ta ba, mât chăm tơm tăm an yan mhe.

 

Lôch ăp nar rhơn tết vơt năm mhe, r^ du\t âk rnăk tăm cà phê ta Dak Lak nchrăp an nău to\ djrah cà phê, koh n’g^ng.Nô Y Niêl Niê, bon Ko\ Mleo, xã Hoà Thắng, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak an g^t.

Lôch sa têt, gâp ndrel đah oh nô nchrăp an nău to\ cà phê, koh n’g^ng, rvăt phân poh, ăp ntil ndơ do\ng nchrăp an du yan mhe. Gâp m^n ua\nh năm mhe aơ cà phê geh rnoh khlăy lơn gay ma nău rêh bâh nu^h [on lan kan lo\ mir kơt mbơm oi”.

 

Ndrel đah ăp ntil tơm tăm way ơm lah ba n’hanh điều, dăch aơ [on lan [on Go, nkuăl têh Cát Tiên, nkuăl Cát Tiên, n’gor Lâm Đồng le\ g^t tăm tay du đê| ntil tơm sa play kơt lah sầu riêng, bơ n’hanh cà phê gay ma n’hao nău geh. Nô Điểu K Ngâm, ta [on Go an g^t, du đê| rnăk tâm [on le\ geh nău geh âk bâh tơm sa play jêng [on lan lơ ma rhơn ntuh kơl tâm năm mhe.

“Năm mhe aơ, rnăk vâl gâp mbra nsrôih kơt nti nău kan, kĩ thuật rgâl mhe n’hanh mât tay mir điều bơi 3 ha. Gâp nsrôih tăm tâm breh tay đah du đê| tơm sa play kơt lah sầu riêng, bơ n’hanh ăp rnoh neh geh dak to\ mbra rlong tăm cà phê gay a n’hao nău geh săk rnglăy an tơm tăm. Gay ma hun hao wa\ng sa, rnăk vâl, mât rong an oh kon hăn nti.

 

Wa Ha Ya Ri, ta thôn Păng Dung, xã Đạ K’Nàng, nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng an g^t, lôch tết lah rnôk trôk nar du\t kro phang tâm năm jêng nău to\ dak, poh phân năn ngăch ta rnôk aơ mbra [ư ueh an yan ba kơi.

“Lôch 3 nar rlu sa têt Nguyên đán, [on lan tâm thôn nchrăp máy moc, pring nhơt gay ma to\ dak, poh phân mât chăm cà phê. u\ch năm mhe mih lăng prăng sơh kơl an ndơ tăm ueh jêng, ns^t tay nău rêh hơm răm đăp mpăn an [on lan.

 

Lôch ăp nar vơt tết, bu ranh [on Điểu Nhong, kruanh [on Bu Bar, xã Quảng Tín, nkuăl Dak Rlâp le\ rgo\ jă [on lan tâm [on nsrôih hăn pah kan. Bu ranh Điểu Nhong an g^t, a[aơ le\ rngôch [on geh 70 rnăk vâl, du\t âk lah [ư cà phê, điều n’hanh du đê| tơm jo\ năm. Bâh ntơm năm mhe nơh rnoh khlăy ndơ tuch tăm le\ jur thuk, nău rêh bâh [on lan mâp âk nău jêr jo\t, jêng năm mhe aơ le\ [on lan an nsrôih tay lơn gay ma nău rêh bâh [on lan geh rgâl mhe.

 Lôch tết năm 2020 [on lan nu^ cuk, nu^h pel plơ\ tay mât chăm cà phê, điều, bơ..le\ rngôch tơm tăm dâl, gay ma mhâm an nsrôih tâm năm 2020 nău rêh bâh [on lan he hun hao lơn mpeh wa\ng sa, đăp mpăn mpeh nău rêh jêng, ndơ tuch tăm geh hao âk , nău rêh jêng hao mhe.

 

Ta nkuăl Krông Pach, n’gor Dak Lak dơi ua\nh lah ntu\k geh tăm du\t âk sầu riêng bâh n’gor Dak Lak đah rnoh neh bơi tât 2 rbăn ha. Lôch ăp nar rlu tết, nu^h [on lan ta aơ le\ mô ru đah nău mât chăm sầu riêng đah nău u\ch năm aơ mbra n’hao nău geh n’hanh tăch geh rnoh khlăy lơn. Nô Y Dôch Niê ta [on Ea Yông, xã Ea Yông, nkuăl Krông Pach, n’gor Dak Lak an g^t.

 Tết năm aơ rhơn ngăn, geh bôk nău kan tâm nđur njroh mprơ, pâl rlưn ta [on lan. Le\ nar tết hôm, mpôl hên plơ\ tay đah nău kan ăp nar, kơt lah mât chăm tơm sầu riêng, lah ntil tơm tăm ns^t tay nău wa\ng sa âk an hên. Ăp nău kan kơt koh n’g^ng gay ma mir sầu riêng ueh aih lơn. M^n u\ch năm aơ geh play âk lơn đah năm e.

 

 Ta n’gor Kon Tum,  djăt ma lôch ăp nar tết ueh răm, n’gâng kan 102 xã, phường, nkuăl têh 10 nkuăl, nkuăl [on têh bâh n’gor le\ geh [ư ntơm pah kan bôk năm. Aơ lah nău kan pơk bôk an du năm mhe đah nău u\ch an mih lăng prăng sơh pah kan jan sa bâh [on lan geh âk nău dơh nơih.

Ta xã Đăk Trăm, nkuăl Đăk Tô nău rhơn nđơr ntơm hăn pah kan bôk năm le\ geh nu^h [on lan ta ăp thôn [on tâm xã mât t^ng. bâh ơm ôi [on lan le\ tâm jă njôt ndơ pah kan tât râng ntơm hăn kan bôk năm mhe yor UBND xã leo [ư lôch ne\ tre\ lam tât ăp [on [ư t^ng nău kan t^ng nău nchrăp rdâk njêng bâh ntơm. Năm aơ 137 rnăk [on lan Đăk Mong rgum ta nău nkra mhe trong hăn ta nkual pah kan jan sa n’hanh koar trong n’hong dak. Nô A Hiếu, du hê nu^h [on lan tâm [on rhơn nkoch.

             “Ăp năm kơt ne\ da dê lôch sa tết lah n’gâng kan ta xã săch ntu\k [ư ntơm tâm jă hăn kan [ư trong , pah kan bôk năm. [on lan du\t gơih nđơr tât râng. [on lan tâm [on hăn pah kan [ư trong hăn ta nkual [on lan. Geh [on r^ [ư koar ueh trong n’hong dak nchrăp to\ djrah an năm mhe yan puh wai. Ăp nu^h du\t nsrôih, gơih nđơr, rhơn tât râng. Ăp nu^h saơ dơi nău leo kan bâh Đảng [ư an nău rêh ăp nar lơ ma hao. [on lan ntơm hăn kan bôk năm an geh nsrôih rhơn mbra geh nău nsrôih g^t đah khoa học kĩ thuật do\ng tâm nău pah kan jan sa, mât kơl an nău hăn nti bâh kon său gay ma ăp nar lơ ma ueh răm đăp mpăn lơn.

 

 Ntơm hăn kan bôk năm rdâk njêng nkual [on lan mhe geh n’gâng kan âk xã ta n’gor Kon Tum mât [ư t^ng âk năm aơ. Aơ dơi ua\nhlah nău kan ntơm bôk bâh ta ntu\k tâm nău mât nâp n’hao prêh n’hanh nsrôih [ư lôch 19 nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe. Kơp tât le\ năm 2019 mhe nơh, n’gor Kon Tum le\ geh 19 xã geh kơp dơn tâm di nkual [on lan mhe n’hanh 3 xã mhe [ư lôch 19 nău mpo\ng. n’gor le\ geh 6 xã geh bâh 15 tât 18 nău mpo\ng, 29 xã geh bâh 10 tât 14 nău mpo\ng, 31 xã geh bâh 5 tât 9 nău mpo\ng.

Ta rơh ntơm hăn kan bôk năm rdâk njêng nkual [on lan mhe, n’gâng kan ăp xã le\ mbơh na nê| ăp nău mpo\ng an geh rgum [ư lôch tâm năm 2020, nkre lah ngluh mbơh đă âk ntrong kan gay ma [ư dơi ăp nkô| mpo\ng kan aơ. Lôch rơh ntơm kan, nu^h [on lan tât râng, tât kan du\t âk tâm ăp nău pah kan jan sa yor n’gâng kan n’hanh mpôl kan ta ntu\k rgo\ jă. Nô A Ngưng, [on Đăk Tiêng Klah, xã Đăk La, nkuăl Đăk Hà an g^t.

“Nar aơ xã hên leo [ư rơh ntơm hăn kan bôk năm mât nâp ăp nău mpo\ng tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe kơt Nghị quyết bâh nkuălle\ ngluh mbơh. Nar aơ [on lan tâm [on hên du\t rhơn nđơr n’hanh nsrôih tâm nău kan mât kloh ueh [on lan mât kloh ueh ntu\k gu\ rêh. Mpêr n’gar ntu\k mât tăm gay ma kơl an nău hun hao nău mât rong, tăm tơm sa play. Ntơm hăn kan tâm nar bôk năm mhe [on lan way knơm ta nău leo kan bâh Đảng n’hanh bâh n’gâng kan ta ntu\k. [on lan le\ nsrôih du nuih n’hâm gay ma mât nâp ăp nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe tâm năm mhe.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương