Pơk uănh mông nar djăt: 9/1/2015


Kêng măng nar (8/1), Thành uỷ Hà Nội [ư tâm nchră uănh năl  jêh geh năm 2014 n’hanh 4 năm t^ng [ư nău ntru\nh mbrô 03 bah Bộ Chính trị mpeh kơt nti t^ng nău m^n ue\h ang Hồ Chí Minh, 45 năm t^ng [ư nău nt^nh ntăn bah wa nkre ma ndơ\ an ndơ nkhôm rnê nchih rklă,mbơh n’hơ ăp tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí mpeh “Kơt nti [ư t^ng nău m^n ue\h ang Hồ Chí Minh”. Tâm 4 năm rlău aơ, t^ng [ư nău ntru\nh mbrô 03 bah Bộ Chính trị dơi Hà Nội nkre t^ng [ư đah Nghị quyết Trung ương 4 mpeh “Du đêt nkô| nău jăch ndăn tâm rdâk njêng Đảng a[aơ”, “Năm kỷ cương hành chính- 2013, “Năm đăp mpăn n’hanh ue\h mhe nkual [on têh- 2014”…rgop [ư lôch jêh ăp nău kan chính trị, wa\ng sa, rêh jêng kon nu^h bah nkual [on têh. T^ng [ư nău ntru\nh le\ jêng nău way kan mbro, tâm sinh hoạt chi bộ n’hanh tâm pah kan bah rmôt cán bộ, đảng viên Thủ đô, rgop rgâl mhe trong pah kan, nău ue\h rho\ kan, n’hao săk blău pah kan n’hanh nău g^t mpêt nkrem êng, njrăng sa khâm mpu\ng lir./.

                                                                                                BTV: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương