Pơk uănh mông nar djăt: 21/11/2020

VOV4.Mnông- Thủ tướng Canada Justin Trudeau mhe geh nău mbơh đă ăp ngih dak si dak aơ mbra âk bêng ir nu^h ji tâm rnôk rnoh nu^h ntưp Covid-19 hao âk ndal, nkre lah kuăl đă nu^h [on lan gu\ ta jay lơ âk lơ ma ueh. Âk n’gor ta Canada le\ geh do\ng ăp ntrong kan mô an hăn nsong âk n’hanh tăch rgâl. Giám đốc ntu\k kan dak si Canada Theresa Tam mbơh lor, tâm rnôk geh nău tât mô ueh ndal, rnoh hao ndal hao tât 60 rbăn nu^h ntưp ăp nar. Nđâp ma rnôk mô an hăn nsong  geh mbơh [ư ăp nu^h mhe ăp nar ntưp mbra hao rlău 20 rbăn nu^h ta nar 31/12 tay đah rnoh ba dâng 5 rbăn kơt a[aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương