Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

 

 VOV4.M’nông – Thủ tướng Chính phủ mhe an nău nt^m đă mrô 31 mpeh nău n’hao nt^m nti nău m^n, rêh jêng an kon ho\k, sinh viên. Thủ tướng chính phủ đă: N’gâng kan nt^m nti n’hao nt^m nti nău m^n, rêh jêng an kon ho\k, sinh viên tă bah ăp nău [ư nt^m nti n’hanh [ư ngăn. Ntru\t nsôr ndâk njêng ăp nău nt^m, video clip, rup, nău nchih mpeh nt^m nti nău m^n, rêh jêng tâm di đah t^ng gưl nti. Ndâk njêng ngih sam [u\t đăp mpăn, dăch dêh. Uănh joi tay rgâl mhe nkô| nău, trong nt^m nti môn nti nău m^n, rgâl mhe nt^m nti nai mpeh nău rêh jêng nu^h nai; n’hao săk rnglăy tâm rgop đah ngih sam [u\t, rnăk wâl, kon nu^h; uănh nđôi, uănh lah trong kan nt^m nti, nău rêh jêng an kon ho\k, sinh viên. Thủ tướng đă Kruanh UBND n’gor, nkual [on têh mpeh tâm Trung ương n’hao mât uănh n’hanh dơn uănh mpeh trong kan nt^m nti nău m^n, nău rêh jêng an kon ho\k, sinh viên; đăp mpăn ntu\k ntô nt^m nti đăp mpăn ue\h lăng.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng