Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

 

  VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 17/9, ta ntu\k kan chính phủ, Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung ương le\ geh rơh r[u\n nchră bôk nău đah nău leo kan bâh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kruanh Hội đồng gay ma ua\nh n’hêl dăn đă pă an nău ntơ Anh hùng lao động ta rơh rgâl mhe an ăp ntu\k kan, nu^h kan yor ăp n’gâng kan, ntu\k kan, n’gor, nkuăl [on têh bâh trung ương săch, dăn đă. Ta rơh r[u\n nchră, hội đồng le\ tâm nchră [on lan [ư tơm, kloh rjăp, dơn kan gay ma dơi geh săch ăp nu^h kan tâm di, ntoh lư, geh nău an hăn lor, tre\ lam n’hanh njêng nău ntrôl an ăp nău kan tâm rlong rdâk njêng n’hanh mât neh dak. Hội đồng le\ geh [ư so\k phiếu t^ng di nău ntru\nh gay ma ndơ\ an Thủ tướng chính phủ ua\nh n’hêl, ndơ\ an kruanh dak ntru\nh pă an nău ntơ Anh hùng lao động đah ăp nu^h geh to\ng nău, geh nău dơi, [ư săm [u\t pah kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương