Pơk uănh mông nar djăt: 9/1/2015


Măng (8/1) ta ntu\k rgum tâm nchră dak bah dih Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam ndrel kruanh rđău kan du đêt n’gâng kan trung ương n’hanh n’gor tât râng lễ ntoh măt Prăk nkrem rgâl mhe công nghệ gưl nghih dak tă bah Bộ Khoa học n’hanh Công nghệ [ư. Lah ta rnôk lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rnê âk nău nsrôih bah Bộ Khoa học n’hanh Công nghệ le\ [ư bah âk jêr jo\t gay rdâk njêng prăk nkrem rgâl mhe công nghệ gưl nghih dak- du nău way mhe, khlay bah Nghih dak gay ntrôl dăng rgâl mhe công nghệ bah neh dak ma trong ntop kơl an ăp nhih pah kan, doanh nghiệp, êng du hê nu^h ma rgum khlay lah doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lah rjăp:

“Rgâl mhe công nghệ lah trong nkra du\t khlay gay doanh nghiệp Việt Nam n’hao suan dăng tâm rlong, rgâl mhe công nghệ gay geh ndơ [ư mhe, dịch vụ mhe geh rnoh luh âk, gay n’hao dăng suan tâm rlong. N’hao suan dăng tâm rlong bah ndơ geh [ư, bah dịch vụ, n’hao suan dăng tâm rlong bah doanh nghiệp tâm ban kơt n’hao dăng suan tâm rlong neh dak đo\ng, to\ng di đah nău u\ch geh ndơ rdâk njêng, hun hao n’hanh mât njrăng neh dak. He dôl ma rêh tâm lam ntu\r neh, tâm rlong hô gay hun hao. Dak I do\ng geh ngăch, do\ng ue\h khoa học công nghệ mhe gay n’hao âk geh ndơ [ư, nâp ue\h bah ndơ geh [ư, bah dịch vụ ri dak nê mbra hun hao ngăch n’hanh nâp dăng.”./.

                                                                        BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương