Pơk uănh mông nar djăt: 15/1/2021

 

VOV4.M’nông: Thủ tướng Chính phủ mhe geh nău ntru\nh mpeh [ư rơh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV n’hanh đại biểu Hội đồng nhân dân ăp gưl năm kan 2021 – 2026. Gay rơh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV n’hanh đại biểu Hội đồng nhân dân ăp gưl năm kan 2021 - 2026 dơi [ư geh nău tâm ban, di pháp luật, đăp mpăn, mpêt nkrem n’hanh lah nar rgum ngăn bah lam [on lan, Thủ tướng Chính phủ ntru\nh đă Bộ Thông tin n’hanh Truyền thông [ư tơm, kan nsum đah ăp nhih pah kan geh tât geh trong nchrăp an [ư, nkoch trêng năn ngăch, jru hvi tâm cán bộ, công chức, viên chức, mpôl kan tahen n’hanh ăp rơh kơn [on lan. Tổng cục Thống kê nt^m nti ôp uănh tay ăp to\ng lam le\ rngôch rnoh nu^h gay [ư ntu\k nsing rnoh âk đại biểu ăp gưl ta ăp nhih pah kan. Bộ Giao thông vận tải rdâk njêng trong nchrăp, trong nkra na nê|, mât đăp mpăn ntung trong hăn n’hanh ôp ngơi soih aih, lơn lah bah năp n’hanh bah kơi nar bầu cử 23 khay 5 năm 2021. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rdâk njêng trong nchrăp, trong n’hao mpôl mât đăp mpăn rnă njrăng chính trị n’hanh đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h…Thủ tướng Chính phủ đă Bộ Nội vụ dơn nău kan ta năp Chính phủ tâm nău nso\ng kơl, kơl Chính phủ rđău đă t^ng [ư geh nău dơi pah kan bầu cử di t^ng quy định bah pháp luật mpeh bầu cử./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương