Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông –  “Uănh tât ntop kơl nu\ih ji nkual jru ngai, nkual rnoi mpôl đêt”, ne\ nău lah rjăp bah Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ta [ư nkah g^t 50 năm Nar ndâk njêng Ngih dak si K, Hà Nội. Thủ tướng lah rjăp, ung thư nar lơ geh trong hao âk ta lam ntur neh n’hanh ta Việt Nam. Lah ngih dak si chuyên khoa bôk năp nău kan bah lam dak mpeh rchăng n’gang ung thư, tâm năm tât, Ngih dak K an nsrôih ơm jêng du ntu\k bôk năm tâm nkual mpeh ung bướu, lah ntu\k nsing nơm mô knu\ng đah nu\ih ji ma hôm đah ăp nu\ih kan ndrel n’hanh băl mpôl lam ntủ rneh. Thủ tướng đă đăp mpăn nău dơi geh an nu\ih geh thẻ bảo hiểm y tế, ngăn lah nu\ih ji ach o, nu\ih ji jêr jo\t g^t đah nu nău dak si ueh tam đah prăk tâm di; rgo\ jă ăp nu\ih gay ntop kơl ăp nu\ih ji, kon se ji ung thư geh nău rêh jêr jo\t, nkual jru ngai, [on lan rnoi mpôl đêt đah nuih n’hâm “Mô an ntlơi du hê bah kơi”.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng