Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông: Ta nar r[u\n trự tuyến lam dak mpeh nau njrăng, rdâng srê Covid-19 geh [ư tâm kêng măng 2/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đă ăp n’gâng kan, ntu\k kan, n’gor nchrăp, nsôih [ư njrăng rdâng ân nâp nâl geh săk tam tâm nau tât bah srê Covid-19 tâm Việt Nam. Nuih n’hâm mô ân ntưp rêng srê âk, mô ân geh ntoh srê mhe ma mô dơi rdâng. Mô thơ tha yơn mô ân geh rvê, phtit klach.

Nau nkah srê mra ntưp rêng hvi lah mô geh ntrong njrăng rdâng ân ngăch, tâm di, Thủ tướng đă Đà Nẵng ndrel Quảng Nam lo\ rklaih ăp ntu\k geh srê. Ăp n’gor mô ân geh thơ tha tâm nau njrăng, rdâng srê, rgum lam ntrong kan chính trị lăp kan. Ngăn lah, ân geh ndâk lam ntrong kan dak si gay ma rdâng ăp nau tât, n’hao nau mât ân rjăp nkuăl n’har bri ndrel ăp ntu\k nkhah rgum. Ăp nu\ih ji jâk jru geh naukan săm gay ma n’huch rnoh nu\ih khi\t:

Nuih n’hâm lah nau ngăch, nsôih, nsu\m ăp tu tơm kan gay ma rklaih srê ta Đà Nẵng, Quảng Nam ndrel ăp ntu\k geh srê êng ntoh. Ndăn ăp mông gay joi, kơt ti\ng ăp nau kan gay ma nkhah ân tâm di, [ư nau xét nghiệm uănh năl tâm lam ntu\k, uănh nau kan dak si đah ăp nu\ih mra geh khi\t, geh mâp đah ăp nu\ih ji mô lah ntôn geh ntưp ji, ăp nu\ih geh tât ta Đà Nẵng, Quảng Nam ntơm lơ 1/7 mhe rlau ndrel geh ro ntu\k srê. Đah ăp nau kan gay ma kuăl jă [on lan mbơh nau mpeh dak si, uănh n’ôi n’hâm soan, ngăn lah nu\ih siăk, ji kop duh geh uănh năn tâm lam dak”.

Lah rjăp mô ân geh ăp ntuưk srê mhe, ngăn lah tâm ăp ngih dak si, Thủ tướng đă ân geh mhal ân rjăp ăp nu\ịh, ăp ntu\k mbơh nkoch nau mô tâm di. Ngăn lah ân geh ăp nau kan rgum lam ntrong kan chính trị lapư rdâng srê:

Nau kan rđau rơh bah năp nơh lah “Rdâng srê kơt rdâng phung rlăng”, rơh aơ srê tâm rnôk mhe, mra geh tâm lam ntu\k lah mô ngăch rdâng năn, yor ri ma ăp nu\ih lah du hê tahen, ăp ngih, ăp thôn, [on, khu phố lah “du n’gâng tơm” gay ma rdanag srê. Ăp nu\ih ân geh mât êng săk nơm, rnăk vâl nơm ndrel nkuăl bnơm gu\. Ăp n’gâng kan, ntu\k kan, nkuăl, ntu\k kan rmôt kan ân geh n’hao nau mât n’hâm soan ân săk nơm ndrel nsum mpôl, mât răk kloh, put bok put mbung, mât nau tâm [ah, ngêt sa ân đăp mpăn n’hâm soan. Ngăn lah ăp ntu\k geh srê lơn ma geh [ư ân rjăp. Nu\ih [on lan ăp nkuăl ân [ư ueh nau nkah bah ntu\k n’gâng kan, ngăn lah đah nu\ih bu ranh, geh nau ji lor”.

Thủ tướng đă nu\ih [on lan ân geh do\ng ứng dụng Bluzone gay [ư nau joi ngăch ăp nu\ih geh ntưp, jao ân N’gâng kan nkoch mbơh nau gay ma [ư tơm, tâm rgop nsum đah ăp ntu\k [ư nau kan trực tuyến kơt lah nti\m nti, khám nau ji tă bah ngai, mbơh nau kan trực tuyến, nau kan tăch rgâl điện tử. Aơ ko\ lah rnôk do\ng ăp nau kan rgâl mrô, kơl an ăp ntu\k kan, bonh đă nu\ih mom rgop tâm nau kan ntrơn rgâl mrô.

Thủ tướng ko\ nkah ăp nkuăl mô kơt ti\ng ăp nau kan mô ir, mô tâm di dadh nau dôl geh bah srê kơt lah mô ân hăn ro, mô ân tăch ndơn, mô geh mbơh nau nkhah kon nu\ih rnôk ma ê geh srê, [ư jêng nau kôl ăp nau kan văng sa rêh jêng. Aơ lah nau tơm lơh jêng nau roh đăp mpăn. Ăp nau kan tâm nkhah ân geh kơp uănh n’hêl đah nau kan ueh ndrel nau kan tâm di.

Di rnôk aơ, Thủ tướng đă ăp nkuăl gay lo\ doh rklaih nau jêr tâm nau [ư ăp nau kan kơl an bah Chính phủ ân ăp ntu\k kan tăch rgâl ndrel nu\ih [on lan mâp nau jêr yor srê Covid-19.

Ăp n’gâng kan dak si, neh dak, Công an, UBND ăp n’gor, nkuăl [on têh lo\ njrăng, nkân đah ăp nu\ih geh lăp tâm Việt Nam bah ăp trong nkuăl n’har bri, trong dak, trong ndeh mpăr, nkân uănh ân rjăp ăp nau lăp tih dôih bah trong bri, mêt uănh rjăp ăp ntu\k gu\ âm, ăp ntu\k rgum âk nu\ih dak ba dih. Thủ tướng đă N’gâng kan Công an, n’gâng kan neh dak tâm grop gay ma leo mhal lơi ăp ntu\k [ư leo ăp nu\ih tih dôih tâm Việt Nam ko\ kơt lah ăp nu\ih tă dak ba dih lăp tâm Việt Nam tih pháp luật.

Mpeh nau kan [ư thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng đă N’gâng kan nti\m nti rđau nau kan ân rjăp, đăp mpăn ân rơh thi, geh nau kan ngăn đah ăp ntu\k geh nkhah. N’gâng kan ân nsing tâm nau kan dôl geh gay ma rđau ăp n’gor ân geh nau kan đăp mpăn ân rơh thi. Ăp ntu\k geh nau tâm nkhah dôl geh tâm nkhah ri ân geh nkah uănh rnôk [ư thi ma ân geh thi ba kơi. Kan tốt nghiệp ndrel uănh săch lăp cao đẳng, đại học ân geh kơt ti\ng nau ntru\nh a[aơ.

N’gâng kan nkoch mbơh nau ndrel N’gâng kan dak si ân geh tâm rgop năn mbơh ntru\nh ăp nau kan ân kloh rah vah nau geh bah srê, rgum mbơh mpeh nau kan mô ân grum âk nu\ih, nti\m mbơh nau kan njrăng rdâng ân [on lan njrăng srê, mbơh mpeh dak si u\ch êng, mbơh ân n’gâng kan mpeh ăp nu\ih hăn bah bah nkuăl geh srê, mô lơh khuch, [ư rvê.

Tâm rnôk ndal rnôk aơ, Thủ tướng rđau N’gâng kan dak si ndrel N’gâng kan tơm prăk ân geh so\k dong lor tơm prăk gay ma rvăt ndơ do\ng dak si gay ma njrăng, rdâng srê, jêh nê N’gâng kan dak si ndrel N’gâng kan tơm prăk ân geh tâm rgop geh nau kan nti\m mbơh ăp nkuăl mpeh ntil, ndơ do\ng khlay. Aơ lah nau kan [ư geh nau khlay gay ma săm ân [on lan, yơn hăn nsum ma nê lah nau mêt uănh, mô ân geh nau sa khâm, sa [er./.

                         Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng