Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông: Tâm nau rêh [ư tahen bah nơm, âk cán bộ tahen tâm rmôt ho\ rnôk geh mâp, pah kan đah drâu Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Nau nkah rnôk mâp wa nê lah nau gơih tâm nau kan, nau tâm dăch tâm dơh. Nau ma bu geh nkah ngăn nê lah nuih n’hâm tahen, nuih n’hâm bah [on lan ndrel nau rvê mpeh bah [on lan.

            Đah nhà báo Vũ Ngọc Xiêm, tă pah kan tâ báo Quân khu 7, jêh aơ lah báo bah rmôt tahen ơm Việt Nam, nau ueh ngăn nkah drâu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lah du hê rđau kan rjăp blau tâm nau kan, geh nau rêh nơih, ueh, tâm dăch. Tâm ăp rơh r[u\n ta Quân khu 9, bol ma tâm nau rđau kan gưl prêh, wa mô knu\ng ntoh ăp nau kan geh nau nsum ăp ntil ma hôm ncho\ng luh ăp nau kan, nau geh n’hêl gay ma nơih gi\t, nơih djăt. Nu\ih [on lan Nam bộ ndrel tahen Quân khu 9 vay kuăl păng đah moh săk nơih nkah “Năm Phiêu”. Nau gay lah jêh aơ, bol ma tâm nau rđau kan prêh ngăn bah Đảng, yơn tâm ăp rnôk tât khâl Quân khu ndrel [on lan Nam bộ, wa “Năm Phiêu” hom nkah ngăn, nau kan ndrel ôp khâl ăp nu\ih, [ư bu rhơn ngăn.

            Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu hôm uănh khlay tât nau rêh bah nu\ih [on lan ndrel mro nkah tât nau aơ. Nkah tay ăp nau nder gu\ tâm nkoch bri đah Tổng Bí thư tâm rki\t hăn uănh n’ôi nau khuch dak lip tâm miền Tây năm 2000, nhà báo Vũ Ngọc Xiêm nkoch: Rnôk tăng nkoch tât ntrong Đồng Tháp ndrel Long An, wa Lê Khả Phiêu saơ du rnăk wa dôl ma rêh tâm mper dak lêng, ri tât kgâl. Jêh rnôk git nau rêh khân păng, wa ho\ rđau nkuăl ân hăn kơl an nkre ndrel ma leo rnăk vâl nê si\t ntu\k đăp mpăn. Mô êng kơt nê wa hôm uănh nau kan aơ geh nkuăl nê [ư tât du\t tât lôch đo\ng lah mô:

            ‘Gâp hăn ti\ng âk ngăn đah nu\ih rđau kan, lôch ngơi ri mô geh hăn plơ\ uănh tay ôh. Yơn đah rdâu Tổng Bí thư ri jêh rnôk hăn uănh, r[u\n nchră ri păng ôp nkre: Ndri rnăk vâl tâm ntu\k nê, ăp nu\ih he ho\ leo lăp kơh jêh lah mô. Du hê rđai kan ta Đồn Tháp mbơh lah ê geh nau gi\t kloh. Tổng Bí thư lah: [ư cán bộ kơt nê lah ê dơi ôh, nơm ân geh rđau nkre ân nkuăl, ân xã hăn nkre ta ntu\k nê leo bu hăn sit. Nklăp 2 mông tay ân geh mbơh ma gâp”.

            Nau rêh tâm dăch dơh, mô geh [ư knu\ng nuih n’hâm rđau kan bah Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hôm ntoh tâm rơh hăn khâl nau geh tât dak lip ta n’gor Đồng Tháp. Rnôk tât ta aơ, uănh saơ nkuăl yông nau nchih” Rhơn vơt ndơn đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu si\t khâl ndrel pah kan ta Đồng Tháp”, wa rngot ngăn ndrel nkah nkre. Yor pănh hăn uănh chop khâl mô di lah hăn pâl ôh ma nchih nkoch kơt nê. [ư cán bộ ân geh tâm dăch dơh ma [on lan ndrel kơt nê mơ bu djăt nau nơm.

            Nkoch tât drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thiếu tướng Trương Giang Long-uỷ viên Hôị đồng lý luận Trung ương Đảng, lah rjăp, păng lah du hê rđau kan rgum le\ ăp nau ueh bah “Tahen Wa Hồ”. Du hê nu\ih geh ăp nau kan êng êng, du hê nu\ih kan chính trị blau. Nau ueh bah Thiếu tướng Trương Giang Long rơh bôk năp mâp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nê lah rnôk [ư thư ký ân Thượng tướng Trần Văn Trà. Nau nkoch bah 2 rđau kan aơ nar nê nkah tay [ư ân wa hôm nau rngot nkah ngăn:

            ‘Rnôk nkoch bri đah Thượng tướng Trần Văn Trà, wa nkọch mpeh nau roh hoach, nau khi\t ôm bah oh nô tâm ntu\k tâm lơh Campuchia. Le\ bar khân păng rngot nklâng, bar hê khân păng ko\ hoch dak măt da dê. Gâp mô janh tât dăch ôh, yor gâp mô janh go\ tâm nau ueh nê. Ntơm bah nuih n’hâm bah ăp che, khân păng u\ch ro\ng ma tahen nơm kơt nê, u\ch ro\ng ma gưl kan ba dâng nơm kơt nê, ri mơ lah ăp rđau kan ueh ngăn bah tahen”.

            Jêh aơ nơh, rnôk si\t Hà Nội pah kan [ư Groi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thiếu tướng Trương Giang Long geh Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tât khâl ngih. Ta aơ, Tổng Bí thư nkah âk nau, kơt lah: Nchih nau rgâl mhe bah Đảng ri ân geh nkoch nau ueh, gay ma bonh đă lam Đảng, lam tahen, lam [on lan, yơn ân geh nkah ăp nau ê dơi, nau ê âk, ngăn lah ân rhuăt luh nau blau mhe ri mơ geh nau ueh ân nau kan nau mi\n, nau kan lý luận bah Đảng.

            Ti\ng Thiếu tướng Trương Giang Long, nau ueh đah tahen, đah [on lan, nau nkah tât nau rêh bah [on lan Việt Nam jêh lôch tâm lơh bah Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu ko\ geh rgum tâm ndrôm săm [u\t “Ueh mpưm nuih n’hâm [on lan”:

            ‘Tâm ndrôm săm [u\t “Ueh mpưm nuih n’hâm [on lan” ntơm bah rplay bôk năp tât ntrong dăch du\t nkoch tât nau uch ro\ng [on lan, u\ch ro\ng [on lan âk ngăn. Tă bah nau u\ch ro\ng đah [on lan ndrel Đảng lah nau nsôih đă wa nkah hăn joi trong gay ma rgâl mhe nau kan bah Đảng ân tât lôch”.

            Drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, “nô Năm Phiêu” ho\ roh hôm, yơn nuih n’hâm bah wa đah cán bộ, tahen ndrel nu\ih [on lan Nam bộ ndrel ăp nau rgop bah wa ân neh dak hôm geh ơm mro mrăng./.

                                                            Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng