Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông: Lơ 15/11/2019, ta ntu\k kan Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng [ư tơm rơh r[u\n Chính trị gay rgop nau tâm Bôk nau kan lôch 10 năm [ư nau nchrăp mrô 48 bah Bộ chính trị gưl X mpeh nau ndâk njêng, hun hao n’gor Thừa Thiên Huế ndrel đô thị Huế tât năm 2020 ndrel lôch nau ntru\nh mrô 60 bah Bộ chính trị gưl X mpeh nau ndâk, hun hao nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột n’gor Dak Lak jêng đô thị tơm khlay bah nkuăl Tây Nguyên.

Jêh geh djăt rđau kan Rnâng kan văng sa Trung ương mbơh mpeh ăp nau kan bah 2 bôk nau kan rgum, Văn phòng Trung ương Đảng mbơh nau rgop nau đă bah ăp ntu\k kan geh tât ndrel nau ntoh nau ngơi bah ăp nu\ih kan tâm Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Kruanh dak rnê ngăn Rnâng kan văng sa Trung ương-Ntu\k kan Rnâng kan bah Rđau kan Trung ương mpeh nau ndâk njêng bôk nau kan ân ueh nâp, ăp ntil, djăt ân rjăp, ngăn nau rgop bah ăp ntu\k kan.

N’gâng kan Chính trị tâm ban nau ntru\nh mpeh ndâk njêng ndrel hun hao Thừa Thiên Huế tât năm 2030, r[o\ng tât năm 2045 mpeh nau dă bah Đảng bộ, n’gâng kan ndrel [on lan n’gor Thừa Thiên Huế ân geh ntru\nh ngăn ndrel [ư săk tam nau ntru\nh, [ư ueh nau tâm ban bah nau rêh, nau rđau kan bah ntu\k kan đảng, nau lăp kan bah lam ntrong kan chính trị./.

Mpeh nău rdâk njêng n’hanh hun hao nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột jêng nkuăl [on têh tơm ta Tây Nguyên, n’gâng kan chính trị le\ geh âk nău nsrôih gay ma so\k do\ng ăp nău dơi, nău geh hun hao, wa\ng sa hun hao âk, jêng nkuăl [on têh ntil 1 bâh n’gor Dak Lak,mpo\ng tât du nkuăl [on têh ueh mhe, nău ueh êng nkual Tây Nguyên. Yơn lah, hun hao wa\ng sa nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ê ho\ tâm di đah ntu\k, nău dơi, nău geh, ê ho\ geh [ư nău kan lah nkuăl [on têh tơm geh nău ueh êng bâh Tây Nguyên, nău kan n’huch ach o ê ho\ nâp nâl,rnă njrăng, đăp mpăn ta du đê| ntu\k, ntrong kan hôm nha geh âk nău jêr. Đah nkô| mpo\ng kan tât năm  2030, Buôn Ma Thuột jêng nkuăl [on têh ueh nđir, ueh mhe n’hanh nău êng, lah nkuăl [on têh tơm ta Tây Nguyên, lah nkuăl [on têh săk găr bâh ăp nkuăl [on têh, nsrôih hun hao bâh nkual Tây Nguyên n’hanh pe dak hun hao Việt Nam-Lào-Campuchia, n’gâng kan chính  trị dơn ngoăy ntru\nh nău nglôch lôch mpeh rdâk njêng n’hanh hun hao nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột tât năm 2030, mpo\ng ua\nh btât năm 2045 n’hanh đă đảng bộ n’hanh n’gâng kan n’hanh [on lan nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột n’hanh n’gor Dak Lak mbơh [ư răng dăng n’hanh geh nău nglôch lôch, ơm ndơ\ tâm nchră tâm nău rêh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng