Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

      

          VOV4.MnôngTâm lôch nău rêh pah kan cách mạng, ta ăp nău kan, Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu lôch ue\h mro nău kan khlay bah năp Đảng, Ngih dak, tahen n’hanh nu^h [on lan. Hôm đah [on tơm Thanh Hoá, ntu\k Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiểu deh n’hanh têh, nău ro\ng ne\ lơ jêng ue\h jru. Tăng che roh, nu^h [on lan Thanh Hoá ăp nu^h rngot yô| nđach, nkah g^t che-du hê kon nu^h ue\h lăng, nău ro\ng hăn ndrel đah [on tơm.

Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu

 

Trong hăn s^t xă Đông Khê, nkuăl Đông Sơn nar aơ t^ng ăp măt nu^h, nu^h hăn nsong rngot da dê. Tăng Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu kh^t, ăp nu^h s^t jay bah rnăk wâl Tổng Bí thư ơm rngot nkah g^t tay ăp tơ\ dơi mâp che-du hê nu^h kon g^t blău bah [on tơm. A[aơ, tâm ăp jay aơ, nu^h [on lan Đông Khê mô hôm dơi tăng bâr ngơi n’gu\r răm bah che.

 “G^t tăch wa le\ roh, tâm nău m^n bah săk nơm lah ăp nu^h [on lan ta [on tơm bah wa du\t rngot n’hanh yô|. Ăp tơ\ s^t ri pah kan đah [on lan jêh ne\ s^t ta aơ s^t thôn 2 lah ntu\k wa deh n’hanh têh wa geh hăn khâl du đêt rnăk nu^h ranh kơt ăp rnăk ach o n’hanh ăp mon jêt”.

 “Ăp mpôl druh ndăm bah xă Đông Khê uănh wa lah du hê ntrong leo gay mpôl oh nsrôih tiăr nti gay dâk tâm rmôt bah Đảng kơt nsrôih tiăr nti, nsrôih le\ rngôch ăp nău gay ndâk njêng [on tơm nar lơ hun hao lơn”.

Wa Nguyễn Quang Lân, lah băl ndrel du rơh đah Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu ta xă Đông Khê nkoch: Bah rnôk jêt, mô lah rnôk jêng Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu ue\h mro nău ro\ng đah [on tơm, [on lan. Bôl ta ăp nău [ư, ăp tơ\ s^t [on tơm che hăn chop khâl kônh wa [on lan, dăch đêp nkoch bri đah ăp nu^h.

 “Gâp đah nô Phiêu geh nău tâm ro\ng bah rnôk jêt, mô geh tâm [ah đah cán bộ gưl prêh đah nu^h [on lan. Nô ne\ s^t ri kon sau, oh nô tât khâl mô lah nô an kon sau tât jay mbơh, mpôl hên u\ch ngăn nô ne\”.

Rnôk rêh, Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu uănh m^n mro, rvê an nău hun hao bah [on tơm Thanh Hoá. Che [a [ơ ntru\t đă, nkah nt^nh [on lan an [ư ue\h trong kan cán bộ, hun hao đảng viên. Wa Lê Minh Thư, tă [ư Kruanh Ban Chính sách, N’gâng kan nt^m rđau Tahen n’gor Thanh Hoá, nu^h âk tơ\ dơi hăn ndrel Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu tâm ăp rơh pah kan ta n’gor Thanh Hoá an g^t:

“Gâp du\t ntô| n’hao, đồng chí Lê Khả Phiêu lah nu^h kon Thoá, lah cán bộ gưl prêh, Thượng tướng bôk năp bah Rmôt vũ trang Thanh Hoá, ăp tơ\ s^t khâl Thanh Hoá, wa an mông nar khâl rmôt vũ trang Thanh Hoá. Nău rvê ngăn bah wa lah rlău ma hun hao wa\ng sa an m^n rvê ndâk njêng đảng, nt^m nti cán bộ bah kơi, lơn lah cán bộ mom ndăm, Wa lah nău hun hao đảng viên nu^h rnoi mpôl đêt”.

Hôm đah wa Nguyễn Minh Ánh, du cán bộ tahen rlu ranh, ăp nău nt^nh bah Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu le\ t^ng wa lôch nău rêh, kơt du n’hâm soan gay wa nsrôih, an tât a[aơ hin:

“Du\t dăch đêp, saơ săk kơt ne\ lah nu^h bơ\, nu^h che tâm rnăk wâl, jêng rnôk hăn pâl ri wa lah nar aơ mon gu\ sông piăng đah wa, wa nt^nh ntăn na nê|, jêng hăn ndrel đah nău rêh gâp, jêng ăp tơ\ m^n đo\ng an m’hâm [ư t^ng nău nt^nh bah wa. Gâp lah sĩ quan tahen [on lan Việt Nam an mât nău rêh, nău m^n cách mạng”.

Ta ntu\k tâm lơh lah băl mpôl, ntu\k kan pah kan lah đồng chí, âk năm djôt mât nău kan ngih dak yơn s^t đah [on lan, Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu lah che Phiêu, wa Phiêu dăch đêp, ơm nău rêh ngăn ngên. Tăng nău che kh^t, cán bộ n’hanh nu^h [on lan ta Thanh Hoá lah nsum, kônh wa Đông Khê lah êng nkah g^t, rngot da dê./.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng