Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.Mnông-  Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in (Moon Jae-in) nar 18-1 le\ [ư rph r[u\n mbơh bôk năm ta ntu\k kan Tổng thống, mbơh nău m^n mpeh ăp nău ntoh lư ta ăp ntrongkan chính trị wa\ng sa, njrăng nuh srê. Aơ lah rơh r[u\n mbơh bôk năm bôk năp tâm nău kan hiến pháp Hàn Quốc geh [ư t^ng le\ 2 ntrong kan so\ng dăng n’hanh trực tuyến. mpeh nău tâm boh kan đah Triều Tiên, Tổng thống an lah nu^h leo kan Triều Tiên Kim Jong Un geh nău nsrôih na nê| ta nău mât đăp mpăn, tâm nchră nău đah dak bah dih n’hanh mô do\ng hạt nhân. Tổng thống Mun Chê In mbra geh [ư ta du rơh êng knơm ta nău tâm ban u\ch bâh bar ding. Mpeh nău nchrăp tât khâl Hàn Quốc bâh kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mun Chê In lah na nê| mbra nsrôih gay ma rơh tât khâl geh [ư ơm rnôk nău nuh srê Covid-19 geh mât đăp mpăn n’hanh ăp nău dơh nơih geh njêng tâm năm aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương