Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Mỹ Trump le\ an do\ng pring tâm ăp ntu\k prăp ntêm bah Mỹ jêh ăp nău rdôl lơh nchro\ng tân ngih măy trih pring ta Saudi Arabia. Wa an g^t le\ mbơh tât ăp ngih pah kan dơi kan ntru\t ngăch nău mbơh an ăp nău nchrăp [ư trong ding ndơ\ pring a[aơ dôl tâm rnôk uănh an ta Texas n’hanh âk ntu\k êng ta lam dak Mỹ. Tâm rnôk ne\, ndơ\ nău m^n lah bah ăp nu\ih way kan an g^t nău rdôl lơh nchro\ng tâm ntu\k nkra njêng ntu pring bah Saudi Arabia mô geh âk nău khuch tât wa\ng sa Mỹ, yơn lah [ư tay rnoh xăng hao âk lơn n’hanh hao nău mpet tât hao jêng lam ntur neh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng