Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2020

VOV4.Mnông-Tổng thư ký Liên hợp quốc mhe du\t dun ăp rơh rdul lơh mpo\ng ta nkual geh âk nu^h [on lan gu\ rêh tâm n’hanh văr nkual geh nău tâm lơh Nagorno-Karabakh tâm rnôk Acmenia n’hanh Adecbaizan le\ tâm ntôn [ư tih nău tâm ton rlu tâmlơh kon nu^h mhe geh tâm ton. Tâm du nău mbơh yor nu^h ntoh nău ngơi Tổng thư ký mbơh, wa Gutêret le\ ntơ ăp nău khuch khat mpeh nu^h, ngăn lah nu^h kh^t rmanh đah oh kon se ta rơh tâm lơh ta nar 16/10 mhe nơh ta Ganja lah nău mô dơi an geh kơt ne\. tổng thư ký LHQ lah tay na nê|, bol ma geh ăp rơh rdul lơh mpo\ng ta ăp nkual [on lan gu\ lah nău pah kan mô dơi an dơm. Păng mpơl nău nsoach ta năp nău Adecbaizan n’hanh Acmenia mô u\ch meng tay nău kuăl đă rlu tâm lơh dâl bâh ăp ngih dak lam ntur neh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương