Pơk uănh mông nar djăt: 31/8/2019

VOV4.Mnông: {ư t^ng bok nău an “Mom ndăm nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe” Đoàn mom ndăm xã Hoà Xuân, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột n’gor Dak Lak le\ mbơh [ư âk nău kanmat nâp nău mpo\ng ntu\k gu\ rêh kơt lah rdâk njêng ăp nău kan ntu\k rêh jêng, rdâk njêng ăp trong hăn mô geh ndok,. Trong kao mom ndăm…ăp nău kan na nê| aơ le\ njêng nău ueh ta ntu\k, njêng âk trong kao ueh ntơr, [ư ueh an xã nkual [on lan mhe. Nău nchih “Trong kao mom ndăm- Nău ueh tâm rdâk njêng nkual [on lan mhe ta xã Hoà Xuân” bâh Nam Trang, PV radio nău ngơi VN gu\ kan ta Tây Nguyên nkoch nău aơ.

 

S^t ta xã Hoà Xuân, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak ăp nar aơ ăp nu^h u\ch rnê đah nău ueh bâh trong kao jong bơi tât 5km yor Đoàn mom ndăm xã tăm n’hanh mât chăm bâh khay 5 năm 2019. gay ma dơi geh trong kao aơ, đoàn viên mom ndăm le\ hăn tât nkuăl Cư Mgar gay ma dăn ntil kao s^t tăm. Băl Đinh Thị Thuý Kiều, thôn 3, xã Hoà Xuân an g^t, ntơm nơh bar ding trong hon pih du\t âk, khay rek ba r^ jăng bun rhe du\t âk mô ueh măt ua\nh. Lôch geh đoàn thanh niên rgo\ jă [ư trong kao mom ndăm r^ nău g^t vât bâh [on lan le\ rgâl, ua\nh saơ ăp kao si dang ueh ntơr ta trong hăn bâh mom ndăm, [on lan ntơm dăn kao s^t tăm ta năp jay, bâh ne\, a[aơ mô dơn geh ăp trong hăn yor mom ndăm mât êng, ma ta ăp trong hăn bâh thôn, [on tâm xã le\ ueh ntơr kao si.

“Nău kan tăm kao le\ geh bâh đoàn rgo\ jă, gâp geh mê| bơ\ an tăm ta năp jay lôch ne\ ăp jay dăch ne\ saơ ueh r^ dăn kao si ta ntu\k êng s^t tăm ta năp jay nơm, a[aơ tâm thôn n’hanh ăp jay dăch mper r^ ăp ntu\k geh kao si da dê”.

Bâh geh mpang ti mât chăm bâh đoàn viên mom ndăm, ăp ntôr pih p^t trong, ăp ndok bun êng, ăp tơm si mô jêng ntơm nơh, a[aơ le\ rgâl đah ăp kao si ueh ntơr. Gay ma mât ăp trong kao ueh, đoàn mom ndăm xã Hoà Xuân roh âk soan kan gay ma mât chăm. Geh rnôk, ta ăp ntu\k kro ntang, ăp băl mom so\k ndeh cày rdeng neh nkhu\t ta ne\ lôch ne\ mơ tăm. Tâm ăp nar duh phang, mom ndăm rdeng ăp thung dak hăn to\ kao. Băl H’Thế Êban, Bí thư Chi đoàn [on Drai H’Linh an g^t, nău tăm kao bôk năp ntôn lah dơh [ư, yơn rnôk ntơm kan  mơ saơ geh âk nău jêr. Yơn lah, rnôk ua\nh tay nău dơi pah kan bâh nơm r^ ăp nău o\ r’ah, r’ganh hoăr le\ aih [hiau.

“Tăm kao si kơt aơ r^ du\t rhơn ngăn, hăn tăm kao r^ geh tâm nđur đah ăp thôn, [on êng, lôch ne\ ăp tơ\ hăn ta trong kao bâh nơm he saơ kao ueh tâm nuih n’hâm du\t rhơn nđơr, lôch ne\ rhơn yor aơ lah nău kan yor mom ndăm he nơm [ư. Tât atay r^ mom ndăm ndrel đah rnâng kan mât ua\nh [on mbra tor tay, nkra tay tach pah play lôch ne\ nkra tay dâl tach chưng play bâh [on gay ma mom ndăm n’hao nău dơi pah kan bâh nơm”.

Băl Bạch Đình Mỹ, Bí thư Đoàn xã Hoà Xuân an g^t, gay ma mbơh [ư geh săk rnglăy n’hanh njêng nău ueh mhe r^ tâm rlong ntoh n’gôr tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe. Đoàn xã Hoà Xuân le\ mbơh [ư ăp nău nchrăp kan, mbơh tơih ăp nău mpo\ng kan, nău kan tât đoàn viên mom ndăm đah âk ntrong kan mbơh tơih kơt lah: tâm rgop mbơh tơih ta ăp rơh tâm map tam nđur đoàn, mbơh tơih ta loa mô lah đah ăp n’gâng kan, ntu\k kan, mpôl kan, leo [ư mbơh tơih bâh ăp rơh r[u\n nchră thôn…Bâh ne\, g^t vât n’hanh năl nău kan bâh đoàn viên mom ndăm n’hanh [on lan geh hao n’hanh nsrôih tât râng rdâk njêng nkual [on lan mhe.

“Nău tât râng ta nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ntu\k mô dơn lah trong kao, nău ne\ he u\ch mham [ư an ntoh luh. A[aơ dôl mbơh [ư tât le\ rngôch ăp chi đoàn, ăp chi đoàn geh du nău kan mom ndăm êng an ăp chi đoàn ne\, đoàn xã mbra geh kơl tay ăp chi đoàn ne\, mhe nơh geh kơl 4 ngih nti ne\ lah [ư ueh aih tay ntu\k ngih nti, tăm kao si ta tach jâng gung, lôch ne\ nkra sơn tay du đê| ntu\k le\ o khuch mô lah [ư ueh aih tach pah play mô lah ntu\k pal rlưn an oh kon se”.

Ua\nh năl mpeh nău kan “Mom ndăm nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe”. Wa Nguyễn Hữu Toàn, Bí thư Đảng Uỷ, kruanh Hội đồng nhân dân xã Hoà Xuân lah na nê|: Đoàn mom ndăm xã Hoà Xuân mô dơn nsrôih, gơih nđơr tâm ăp nău kan bâh Đoàn ma hôm nah nsrôih tât râng ăp nău kan bâh ta ntu\k, ntop rdâk njêng nkual [on lan mhe đah ăp nău kan na nê|, geh nău khlăy lơn. Ntoh lư ngăn lah nău Đoàn mom ndăm xã dơn n’hanh [ư geh săk rnglăy nău mpo\ng mpeh ntu\k gu\ rêh.

“Năm 2016 xã geh tam di nkual [on lan mhe r^ tâm ne\ geh nău kan bâh ăp rnâng kan đoàn ngăn lah đoàn mom ndăm lah ngoăy tâm âk nău kan tơm khlăy rdâk njêng nkual [on lan mhe. Ntơm nơh rdâk njêng nkual [on lan mhe le\ geh âk nău tâm rgop kơt [ư tring, tâm rgop nar pah kan du\t âk. Lôchnkual [on lan mhe r^ mơ geh mât 19 nău mpo\ng bâh nkual [on lan mhe r^ Đoàn le\ geh nău kan n’hanh trong kan du\t khlăy, tâm ne\ nău kan mât ua\nh ăp trong, lôch ne\ tăm kao [ư ăp nău kan geh tât nkual ôn lan mhe. Ta ăp ntuk trong bah xã tât ăp thôn [on r^ le\ rngôch kơt lah nku\m kao le\ ăp trong”.

Ăp nău kan na nê|, săk rnglăy, yor Đoàn thanh niên xã Hoà Xuân [ư tâm ba năp nơh le\ tâm rgop âk nău kan mât ntu\k gu\ rêh, [ư kloh, ueh ntu\k [on lan. Bâh ne\, n’hao nău tâm rnglăp, n’hao nău g^t vât, nău dơn kan, t^ng kan, tâm ban tâm đoàn viên, mom ndăm n’hanh nu^h [on lan, ntop têh khlăy tâm nău nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ntu\k.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng