Pơk uănh mông nar djăt: 15/6/2019

            VOV4.Mnông: Trong Trường Sơn Đông hăn rphot Dak Lak ntơm bâh nkuăl Sông Hinh n’gor Phú Yên nthoi đah 6 xã bâh bar nkuăl M’Drăk n’hanh Krông Bông tâm nthoi đah nkuăl Lạc Dương bâh n’gor Lâm Đồng jong 131km. bôk năm 2013, ngih dak ntuh kơl rlău 2 rbăn rmen prăk gay ma to\ chai n’hanh to\ bê tông le\ rngôch trong hăn đah nău u\ch trong hăn gâl 4. trong hăn du\t khlăy aơ le\ kơl an [on lan hăn nsong dơh nơih ntop hun hao wa\ng sa rêh jêng, nta nău dơh nơih an ăp ntu\k rdâk njêng nkual [on lan mhe.

 

            Tahen ơm Huỳnh Đức Cứu 73 năm deh, ta [on Trưng, xã Krông Jing, nkuăl Mdrăk, lah nu^h tât râng pơk trong Trường Sơn Đông ta rơh tâm lơh tâm su an g^t, ntơm nơh, yor lah trong hăr lôch ne\ geh rli tay jêng trong hăn bo\k mhir, yơn a[aơ le\ geh to\ chai ueh lâng kơl an nău hăn nsong bâh [on lan dơh nơih, trong hăn mbluh ueh, nău rêh [on lan bâh ne\ ma rgâl le\ rngôch. Wa Cứu rhơn nkoch:

            “Bâh ntơm geh trong hăn Đông Trường Sơn geh to\ chai le\ rngôch an lăp do\ng r^ [on lan hăn nsong dơh nơih. Bum mbo bâh [on lan nchoăn rdeng ueh, tăch rgâl mô geh tâm mpet rnoh n’hanh way geh tăch đah rnoh khlăy. Nu^h [on lan geh nău kop ji lah hăn tât ngih dak si ta nklang nkuăl gay ma mât săm mô hôm geh nău m^n rvê, hôm ăp oh kon hoc kơt ne\ đo\ng dah ro\ng vah deh vah jâng hăn ngih nti ueh lâng”.

            Wa Y Luân Niê 67 năm deh, ta [on Zô xã Cư Prao, nkuăl Mdrăk lah nu^h geh saơ ăp nău rgâl yor trong Trường Sơn Đông ns^t tay an [on lan. Wa an g^t, lôch nar rklaih đăp mpăn ngih dak dơn ngoăy neh dak, le\ rngôch nkual aơ geh bom ndrak tâm lơh tâm su lơh rai. N’gâng kan n’hanh [on lan nhup ti pah kan rdâk njêng tay nău rêh mhe đah ntrong njêng [on, rdâk njêng ngih jay, rdâk njêng tay ntu\k pah kan, [ư neh pah kan jan sa. Trong hăn tơm trong Trường Sơn Đông le\ geh [ư khuch âk. Ăp tơ\ ntoh geh mih dak lip ta nkual aơ way geh tâm nglah đah ăp xã kiau meng n’hanh nklang nkuăl Mdrăk. Tât năm 2013, ngih dak ntuh kơl rbăn rmen prăk gay ma to\ chai, to\ bê tông r^ nău hă nsong bâh nu^h [on lan mơ geh dơh nơih, nău wa\ng sa rêh jêng bâh ta ntu\k aơ le\ rgâl. Wa Y Luân an g^t:

            “Ntơm ba năp nơh ăp tơ\ geh mih lah trong hăn aơ mhir bo\k ngăn, u\ch hăn ndeh máy lah ntru\p rse rvăk têk, ndeh cày, ndeh công nông rdeng mbo, bum do\ng tât rse têk đo\ng. ê ho\ nkoch tât rnôk dak buk ta ăp xã Ea Hmlây, Cư Prao..geh nglah êng. Hên u\ch hăn let nkuăl r^ an geh do\ng duk hăn ntu\k dak rdeng rlău ntu\k dak buk lah mô r^ mô dơi hăn. A[aơ r^ trong [ư hvi, lâng hôm nău tâm rgop let thôn, let xã [on lan hăn nsong dơh ngăn. Mô hôm geh rvê nău dak buk đo\ng, rdeng bum mbo le\ dơh đo\ng, nău rêh bâh [on lan le\ rgâl, [on lan rhơn ngăn”.

            T^ng wa Y Bới Byă, groi kruanh UBND nkuăl Mdrăk, ta ntu\k geh 5 xã ta rgo\ trong Trường Sơn Đông lah: Cư Prao, Ea H’Mlây, Ea Lai, Krông Jing n’hanh Krông Á. Lam nkual geh 52 thôn, [on đah 17 mpôl rnoi oh nô ndrel gu\ rêh. Bâh ntơm geh trong Trường Sơn Đông geh [ư mhe kơl an nău hăn nsong bah [on lan dơh nơih, nta nău dơh nơih an nău wa\ng sa- rêh jêng ta ntu\k hun hao, rnoh rnăk ach o le\ jur âk. Nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh xã râng geh 14/9 nău mpo\ng: êng xã Ea Lai le\ geh 17/19 nău mpo\ng. wa Y Bới an g^t, bâh geh trong hăn dơh nơih ma ta ntu\k dôl rgum rdâk njêng ăp nău mpo\ng mpeh rdâk njêng nkual [onlan mhe an ăp xã, kơl an ăp ntu\k aơ ơm s^t t^ng nău mpo\ng tâm lơ ơm lơ ueh.

            “Đah 5 xã ta trong Trường Sơn Đông, mpôl hên dôl rgum ăp rnoh kan rgum gay ma s^t tât nău mpo\ng nkual [on lan mhe, tâm ne\ xã Ea Lai mbra s^t tât nău mpo\ng bôk năm ta năm 2020. ăp xã Krông Á, Krông Jing r^ mbra geh rgum ăp rnoh ntuh kơl gay ma s^t tât naư mpo\ng ta năm 2023. tâm năm 2030, le\ rngôch ăp xã hôm e ta trong Trường Sơn Đông mbra geh ntuh kơl gay ma [ư lôch rdâk njêng nkual [on lan mhe”.

            Trong Trường Sơn Đông geh pơk ta rơh tâm lơh tâm su rdâng đah Mỹ, kơl âk an nău nchoăn rdeng ndơ do\ng, ndơ sông sa, dak si an tahen ta ntu\k tâm lơh miền Nam, ntop âk ta nău kan rklaih đăp mpăn ngih dak, dơn ngoăy neh dak. Tât a[aơ trong hăn geh ntuh kơl ueh to\ chai, n’hao nău do\ng têh mpeh nău wa\ng sa rêh jêng n’hanh mât rnă njrăng ngih dak. Nău rêh [on lan nkual njônh ngai gôl yôk bâh le\ du nkual têh hvi bâh ne\ ma geh âk nău rgâl mhe, nău rdâk njêng tay nkual [on lan mhe bâh ăp ntu\k le\ geh dơh nơih lơn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng