Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông-Tâm nău mbơh báo chí mhe ndơ\ mbơh, n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Trung Quốc an g^t, lôch rơh tâm nchră tal 9, Trung Quốc n’hanh Ấn Độ mbra ơm [ư tâm nchră tahen tal 10 gay ma bah ir geh nău uh âh ta n’har bri đah bar ding. Bar ding le\ lah na nê| nău tâm mbơh kan mpeh rhoăt tahen luh nkual mât ua\nh nău ngăn LAC ta ntu\k mpeh nhâp nar n’har bri Trung-Ấn. bar ding le\ an lah, rơh tâm nchră aơ nsrôih na nê| n’hanh geh nău rdâk njêng, n’hao tay lơn nău knơm n’hanh tâm g^t vât ndrel đah bar ding. T^ng nău mbơh tơih đo\ng, bar ding tâm ban u\ch ntrôl nău kan rhoăt tahen bâh tahen ta ntu\k kan bôk năp, geh mât tay nău tâm nchră n’hanh ngăch leo [ư rơh ta nchră tal 10 gay ma an bah ir geh nău uh ah. Bar ding le\ tâm ban u\ch [ư t^ng tay ăp ntrong kan na nê|, mât đăp mpăn tâm ăp nu^h tahen ta ntu\k kan bôk năp.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương