Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 2/12, ta Hà Nội, rđau kan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mâp măt 45 ntoh măt druh ndăm râng Đại hội ntoh măt nu\ih rnoi mpôl đê| lam dak tam 2. Ta nar mâp măt, ăp ntoh măt druh ndăm nu\ih rnoi mpôl đê| mbơh nau kan ndrel nau tă geh kơl an tâm ăp năm rlau aơ ân [on lan, ân rnoi nơm, nkre đă nau u\ch bah êng săk nơm đah Đảng, Ngih dak, gay đă ntoh tay ăp nau kan, nau kơl an me ân ăp rnoi mpôl ndrel hun hao tâm nau hun hao nsum bah neh dak. Ntoh nau ta nar mâp măt, Bí thư bôk năp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn lah rjăp, tâm rơh tât, Trung ương Đoàn mra lo\ tâm rgop nsum đah ăp ntu\k kan, rmôt kan lo\ [ư âk nau kan ueh rjăp lơn tay gay hăn ndrel ma druh ndăm ăp rnoi mpôl ndâk nau kan, hun hao văng sa bah n’gor nơm./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương