Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông – Ôi 13/8, ta Jay Quốc hội [ư Mbơh Trang thông tin điện tử, Kơt do\ng ta máy di động n’hanh ndơ năl măt bah năm Kruanh AIPA 2020. Râng [ư mbơh geh Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kruanh AIPA, Kruanh Ban nt^m rđau Ngih dak AIPA 41 n’hanh ăp nu^h bah Mpôl rdâk [ư.

{ư mbơh trang thông tin điện tử bah AIPA

 

Ntoh ngơi ta nar mbơh, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân an lah, trang thông tin điện tử, ndơ kơt do\ng ta măy di động gay nkoch ăp nu nău di khlay mpeh AIPA, an ue\h bah Quốc hội Việt Nam tâm nău [ư tơm Kruanh AIPA 2020 tât nu^h [on lan tâm dak, nu^h [on lan Việt Nam ta dak bah dih n’hanh băl mpôl lam ntu\r neh, nkre mpla nsơ rup ndah neh dak, kon nu^h Việt Nam.

Ta năp nu nău srê COVID-19 geh nu nău jêr jo\t tâm nkual n’hanh lam ntu\r neh, Quốc hội Việt Nam [ư đại hội AIPA rơh tal 41 t^ng trong [ư so\ng da\ng bah nar 08-10/9.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng