Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Nar aơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nthoi tay rơh hop 46 đah nkô| an nău rgop mpeh an do\ng Nghị định quy định mpeh nău kan nghệ thuật biểu diễn; N’glôch jêh rơh hop tâl 9 n’hanh an nău rgop lor bôk năp mpeh rơh hop tâl 10 bah Quốc hội. An nău rgop mpeh nău an t^ng [ư ăp quy định mhe dơi rgâl nkra, kơi ntop tâm Luật Tổ chức Quốc hội; m^n uănh, an do\ng trong nchrăp Nghị quyết mpeh rnoh so\k soăy mât njrăng ntu\k gu\ rêh đah dak pring ndeh păr n’hanh hop mpôn hôch, m^n uănh, n’glêh an nău kơi ntop ndrôm si [u\t nti n’hanh săk ndơ tăch, rho\ do\ng Ngih dak n’glêh an rnoh khlay ma trong n’hao du\t rnoh khlay. Kêng măng ntri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội an nău rgop mpeh nău rblang, rgum djăt, rgâl di tay trong nchrăp Luật tâm boh dak bah dih. Ăp đại biểu an lah, luật mbra rgop [ư jêng nău way nchâp đă t^ng gung trong, trong nchrăp bah Đảng mpeh nkô| lăp rgum dak bah dih ăp kôp đah Luật Điều ước quốc tế năm 2016 n’hanh to\ng di đah nău u\ch geh ngăn ngăn kí ton tâm boh dak bah dih, rgop mât nâp đăp mpăn chính trị n’hanh t^ng [ư geh nău tam rnôk hăn tât lăp rgum dak bah dih, lơn lah tâm rnôk dak he râng âk hiệp định dah ro\ng tăch rgâl rơh mhe. Yơn lah, ăp đại biểu dăn đă ân m^n uănh di tay na nê| mô pơk hvi tơm nu^h kí ton tâm boh dak bah dih tât UBND gưl nkuâl, UBND gưl xã./.  

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng