Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nar 1/6 [ư tơm rơh hop ndal mpeh wa\ng sa ta nhih pah kan Tổng thống, nău mbơh nchroh hun hao wa\ng sa năm aơ lah 0,1%.  Rnoh nchroh dja âk rlău nău nchroh bah Prăk nkrem lam ntu\r neh (IMF) lah -1,2%. Chính phủ rblang wa\ng sa mbra hôm dâk hao tay đo\ng nơm geh ăp trong kơl têh kơt kơi n’gluh tơm prăk ngân sách tâl pe, ntru\t ntrôl rvăt do\ng n’hanh ntuh kơl tâm dak. Nkre an g^t mbra phăt phiếu an ntru\t nsôr do\ng sa âk đah ăp ntu\k rho\ ndơ ngêt sa, khách sạn. Ndrel đah nê, Chính phủ an g^t mbra hôm an tay ăp trong nkra đăp mpăn ntu\k sơch lăp nu^h kan đo\ng nkre n’hao âk rnoh ntop kơl joi nău kan an druh ndăm./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng