Pơk uănh mông nar djăt: 4/2/2016

VOV4.Mnông: Kruanh n’gâng kan Khai khoáng n’hanh tơm pring Venezuela Eulogio Del Pino le\ geh rơh tâm mâp đah nu^h leo bôk năp Tập đoàn dầu khí ngih dak Nga Rosneft gay ma tâm nchră ăp ntrong kan nsum gay ma mât đăp mpăn rnoh pring kât dôl jur thuk rnoh. Ta ăp rơh tâm mâp, bar ding le\ tâm nchră nău tâm kơl bar ding tâm nău kan so\k do\ng tơm pring. Rơh tâm mâp đah nu^h leo kan bôk năp tập đoàn dầu khí ngih dak Nga lah du nkô| ta rơh tât khâl ăp dak kan ndrel ntu\k kan ăp dak tăch pring (OPEC). Ta ăp rơh tât khâl aơ, wa Đen Pi nô mbra joi du nău tâm ton đah ăp dak kan ndrel OPEC gay ma koh n’huch rnoh pring, bâh ne\ ntrôl rnoh pring hao tay kơt ơm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng