Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông – Ta nkual [on têh Hạ Long (Quảng Ninh) [ư rơh r[u\n tal 4 đah N’gâng kan mât njrăng bri dak dak Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đah Hội đồng ngih dak Mặt trận tâm rnglăp hun hao neh dak Campuchia. Ta rơh r[u\n, 2 ding uănh lah prêh ăp săk rnglăy dơi geh t^ng nkô| nău sam [u\t nchih rơh r[u\n tal 3 n’hanh nău mbơh [ư ăp nău nchrăp ndâk [ư đăp mpăn ue\h nâp, săk rnglăy. Bah năm 2015 tât a[aơ, Việt Nam le\ ntop kơl Campuchia rlău 13 rmen đôlar gay [ư 20 nău nchrăp ndâk [ư, nkra, ntop n’hao Đài Hữu nghị n’hanh nkra ntu\k pah kan bah Hội đồng ngih dak Mặt trận tâm rnglăp hun hao Neh dak Campuchia. Đah nău nsrôih bah 2 ding, tât a[aơ tâm rnoh 20 nău nchrăp [ư le\ dơi Việt Nam ntop kơl prăk, geh 16 nău nchrăp [ư le\ jêh nău ndâk nkra, nkra tay, ntop n’hao; 3 nău nchrăp [ư dôl [ư n’hanh du nău nchrăp [ư ntơm rdâk nkra. Năm tât, 2 ding mbra [ư geh săk rnglăy ăp nkô| nău le\ ký ton ta ăp rơh r[u\n.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng