Pơk uănh mông nar djăt: 25/12/2020

VOV4.M’nông – Viện chất lượng cà phê (CQI) mhe jao an Công ty cổ phần uănh năl n’hanh kơp dơn ndơ Việt Nam [ư nu^h kan ndrel tâm dak an kơp dơn cà phê kah ta Việt Nam. T^ng ne\, Công ty Cổ phần uănh năl n’hanh kơp dơn ndoh ndơ Việt Nam dơi CQI jao an uănh năl n’hanh an kơp dơn cà phê kah n’hanh ăp nău mbơh ue\h kah geh tât t^ng nău ntru\nh bah CQI. Ndơn yor njuăl ndơ luh dak bah dih đah ăp prăk do\ng khlay, bah a[aơ nu^h [ư cà phê Việt Nam dơi njuăl ndơ càg phê ta Việt Nam gay uănh năl ue\h kah n’hanh dơi an kơp dơn cà phê kah lah di naư đă bah CQI. Việt Nam lah dak mhe ngăn dơi CQI jao an pă kơp dơn cà phê kah. Viện Chất lượng Cà phê CQI lah rmôt kan ns^t rnglăy âk ngăn pah kan lam ntu\r neh gay rgâl ue\h kah cà phê n’hanh nău rêh bah ăp nu^h nkra njêng.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương