Pơk uănh mông nar djăt: 2/12/2020

VOV4.M’nông – N’gor uỷ Dak lak tâm rgop đah Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) [ư an wơt dơn ăp ndơ đăp mpăn nău rêh n’hanh rsơl plơng yor VietinBank ntop kơl. Ta nar [ư, ntoh măt VietinBank le\ an ndơ ntoh măt ntop kơl n’gor Dak Lak 10 rmen prăk gay ndâk [ư môch Mậu Thân (5 rmen prăk); ndơ ngih sam [u\t Y Ngông, nkuăl Cư M’gar (4 rmen prăk) n’hanh kơl Tơm prăk nkrem yor nu^h ach o Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n’gor. Ntoh ngơi ta wơt dơn, Groi Bí thư rnâng kan N’gor uỷ Phạm Minh Tấn njuăl nău lah ue\h ngăn ngên tât VietinBank tâm âk năm bah năp le\ hăn ndrel đah Đảng bộ, n’gâng kan [on lan, nu^h [on lan n’gor Dak Lak hun hao wa\ng sa, rêh jêng, kơt nău đăp mpăn rêh jêng; mpo\ng, năm tât VietinBank mbra hăn ndrel tay, geh âk ntop kơl ngăn ngên an ăp doanh nghiêp, nu^h [on lan.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương