Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông – Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor An Giang rơh tal 11, năm kan 2020-2025 le\ na nê| ntơm [ư ôi 24/9.

Wa Võ Văn Thưởng ntoh ngơi nt^m rđau ta đại hội

 

Tât râng n’hanh nt^m rđau đại hội, Kruanh ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đă năm tât, An Giang uănh m^n hun hao tâm ban, le\ rngôch văn hoá-rêh jêng, n’hao ue\h nău rêh bah nu^h [on lan; n’hao nâp nâl bri dak rnă njrăng, nâp nâl rnă njrăng chính trị, đăp mpăn nău rêh jêng ta ntu\k; n’hao ue\h nt^m rđau n’hanh soan lơh rdâng bah Đảng bộ, ndâk njêng trong chính trị ăp gưl kloh ue\h, nâp dăng, dơh nơih, [ư tam, săk rnglăy; m^n ndâk njêng rmôt cán bộ g^t blău, nsing nơm, tâm ban nău kan, dơi nu^h [on lan u\ch ro\ng. Ndâk njêng tay, nu^h cán bộ druh ndăm, cán bộ bu ur, cán bộ nu^h rnoi mpôl đêt du trong ue\h di, jo\ jong.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương