Pơk uănh mông nar djăt: 29/2/2020

     VOV4.M’nông: Ăp nu^h ro\ng âm nhạc way ơm Tây Nguyên mô mha êng đah ca sỹ, nhạc sỹ nu^h Ba na Y Jang Tuyn. Ca sĩ Y Jang Tuyn tă geh giải pe rơh tâm rlong Sao Mai 2001, giải pe nău mprơ [oh rup năm 2003. Nô lah Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Âm nhạc nkual [on têh Hồ Chí Minh. A[aơ Y Jang Tuyn lah BTV, MC kalơ sóng [oh ngơi Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

            Y Jang Tuyn lah nu^h Bahnar, g^t tât đah âm nhạc ntơm bah jê|. Bơ\ păng lah diễn viên múa bah Mpôl njroh mprơ Dam San, Y Jang Tuyn geh mâp âk đah ăp nghệ sĩ, nu^h g^t blău njroh mprơ way ơm Tây Nguyên jo\ lăp mbrơi tâm Y Jang Tuyn. Y Jang Tuyn nkoch:

            “Ntơm bah jê| Y Jang Tuyn râng du\t âk rơh tâm rlong, 6 năm deh ho\ hao kalơ sân khấu, ntơm bah nê Tuyn way râng mprơ, năm 14 năm deh Tuyn ho\ râng ăp rơh tâm rlong lam dak, nt^t kơt rơh tâm rlong Festival ăp nhih nti dân tộc nội trú, geh huy chương vàng nău mprơ n’hanh goh êng đơn Goong”.

            Y Jang Tuyn tât đah âm nhạc đah nău [ư lah du hê ca sỹ. Nê lah du trong hăn jêr jo\t. Rlău du\t âk rơh tâm rlong Y Jang Tuyn mơ dơi tât dâk bôk năp tâm rơh tâm rlong Sao Mai 2001, rơh tâm rlong bâr mprơ radio [oh rup nkual [on têh Hồ Chí Minh n’hanh jêng nău nkah ue\h an nu^h djăt uănh mpeh du bâr mprơ bu klô jâk ngu\r, kloh dăng, ndjôt săk tơm âm nhạc Tây Nguyên.

            Đah ơm gân djăng đah nău njroh mprơ, lôch nti Đại học văn hoá Hà Nội, Y Jang Tuyn rlong dah nău blău săk nơm đah [ư nhạc sĩ. Nô ho\ an luh du\t âk âm nhạc, MV, nău mprơ, âk mpưm mpeh ntil, ăp nkual [on, n’hanh lơn lah ăp nău mprơ mpeh dor yôk, mpeh thể thao n’hanh mpeh dak lêng gôl dak. Tât a[aơ Y Jang Tuyn ho\ an luh du\t âk ăp Album, kơt: Nẻo quê (2005 ndrel ca sĩ Trang Nhung), Khát (2006), Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (2013); Hoan ca mùa xuân (2015), Những bức tranh quê hương (2015); 1 Tuần 7 ngày (2016)…Hát lên nào, Còn lại gì, Em gái Cao Nguyên, Tôi là Park Hang Seo…(2019)…n’hanh Y Jang Tuyn ho\ geh du\t âk ndơ nkhôm rnê âm nhạc. Y Jang Tuyn nkoch:

            “Rnôk dja Y Tuyn năl ngăn du nău lah mô dơi ntlơi âm nhạc, nê lah du tơm nău rêh, tơm nuih n’hâm ntru\t nsôr gơih nđơr du\t âk an Tuyn tâm nău rêh.”

            Năm 2017 Y Jang Tuyn ho\ [ư liveshow nkah ndray 20 năm [ư njroh mprơ bah he. Bol ma rêh gu\ ngai [on tơm cao nguyên, yơn ăp nău nkah, nău ro\ng [on tơm hôm ran lăp tâm nuih n’hâm Y Jang Tuyn đo\ng, gay an luh ăp nău mprơ ndjôt săk tơm cao nguyên. Rlău ma ăp Album mpơl nău âk ntil tâm trong nchih rklă bah Y Jang Tuyn đah ăp ntil âm nhạc kơt: Pop Ballad, Dance, Funky, Latin (Cha cha cha, Tango, Samba…) Y Jang Tuyn ho\ nchih rklă du\t âk nău mprơ ndjôt săk tơm nău mpât mprơ Tây Nguyên đo\ng.

            “Tâm ăp nău nchih rklă bah Y Jang Tuyn geh ăp ntil nău mprơ, nkô| bôk nchih rklă êng êng, nchih mpeh âk nkual êng êng. Yơn nhạc Tây Nguyên hôm geh du ntu\k dâk tâm nuih n’hâm bah Y Jang Tuyn đo\ng, mpeh [on tơm bah he, he mô dơi chuêl. Nău ro\ng đah dor yôk cao nguyên hôm lăp jru đo\ng. Ăp ntil nău mprơ, rnoi nhạc Y Jang Tuyn hôm way nsrôih [ư lôch jêh đo\ng, tâm nê geh âm nhạc Tây Nguyên way lah nkô| bôk Y Jang Tuyn way m^n rvê, n’hanh u\ch njoăl an nu^h djăt uănh du\t âk ntil ndơ âm nhạc.”

            Đah ăp nău rgop tâm mbor hoch âm nhạc Việt Nam, ca sỹ, nhạc sỹ Y Jang Tuyn ho\ dơn geh âk ndơ nkhôm rnê bah Trung ương, Hội nhạc sĩ Việt Nam, rlău ma ăp ndơ nkhôm rnê tâm trong njroh mprơ, tâm nchih rklă Y Jang Tuyn geh giải nhì bah Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển nông thôn năm 2016 đah nău mprơ ndjôt săk tơm nău mpât mprơ Nam Bộ “Miền đất quê em”; geh giải nhì đah nău mprơ ndjôt săk tơm nkual Tây Bắc “Cùng em về Lào Cai”  geh giải nhì tâm rơh rgo\ jă nchih rklă mpeh Lào Cai…

            Lah nu^h mom ndăm, [ư ta âk ntil nău njroh mprơ, Y Jang Tuyn way nsrôih ndjôt tât nu^h djăt uănh ăp nău mpât mprơ geh [ư jêng du\t ue\h blău. N’hanh, mô dơi lah mô geh, mô dơi w^ đo\ng, nê lah ăp nău mprơ mpeh [on tơm, mpeh Tây Nguyên dêh ro\ng:

            “Êng đah nău mprơ Tây Nguyên ri [on tơm bah Y Jang Tuyn hôm, ăp nău mprơ lah du nău nkoch, nău ro\ng êng êng, moh nău mprơ he dêh ro\ng uănh khlay da dê. Cao nguyên ri Y Jang Tuyn ho\ nchih du\t âk nău mprơ, lơn lah nău mprơ tâm Album “Nỗi nhớ cao nguyên”. Du nău mprơ du\t mha êng bah Y Jang Tuyn nchih an H’Hen Niê rnôk băl nê păng lăp rmôt 5 Hoa hậu hoàn vũ lam ntu\r neh ta Thái Lan. Nê lah nău mprơ “Em gái cao nguyên”. Aơ lah du nău mprơ Y Jang Tuyn saơ du\t rhơn m[ak rnôk mpơl dơi nău ro\ng bah he an nu^h dor yôk cao nguyên lah êng n’hanh nu^h Việt Nam lah nsum geh dăp gưl du\t prêh ta rơh tâm rlong hoa hậu hoàn vũ lam ntu\r neh. Aơ lah du nău rhơn du\t têh bah rnoi nu^h he nê ăp băl mom./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng