Pơk uănh mông nar djăt: 22/6/2019

VOV4.Mnông: Nô Y Mel Niê (way ntơ lah Ama Khanh), 35 năm deh, rnoi Rđe, lah du hê nu^h ntoh lư tâm nău pah kan jan sa blău ta [on Jok, xã Ea H’Đing, nkuăl Cư Mgar, n’gor Dak Lak. Bâh geh g^t do\ng ăp ntrong kan khoa học kĩ thuật tâm nău mât chăm tơm tơm công nghiệp đah nău pah kan wa\ng sa âk tơm, râng geh ăp năm rnăk nô geh klâp ma rlău 500 rkeh prăk.

Nkoch mpeh ntrong pah kan wa\ng sa, nô Y Mel an g^t, rnôk ntơm so\k ur, ur sai nô geh mê| bơ\ pă an 3 ha neh mir. Bôk năp, nô le\ mâp âk nău jêr jo\t, prăk pah kan mô geh, kĩ thuật tuch tăm ê ho\ geh g^t âk. Nău nsrôih ntrôl jăng ach o, ji ngot, đah nău nsrôih kan, gơih nti [on lan dăch ngai, nănh ntuh kơl tơm tăm công nghiệp, rnăk vâl Y Mel ntơm hun hao, geh nău rêh sâm geh.

‘’Mhe gu\ ur sai du\t jêr jo\t, pah kan jan sa t^ng nu^h têh nt^m nti. Ur sai hên nsrôih pah kan jan sa, ua\nh bu kan geh nău rêh sâm geh du\t u\ch ngăn. Bôk năp, gâp djăt nu^h ranh, djăt t^ng nu^h geh kan ba năp ne\. bar pe năm ba kơi, r^ ur sai hên geh hăn ua\nh nău kan bu n’hnh nsrôih ntuh [ư nău kan an rnăk vâl nơm, lôch ne\ nsrôih pah kan jan sa âk lơn gay ma dơi geh kơt bu tâm [on lan”.

A[aơ, Nô Y Mel le\ g^t do\ng ăp ntrong kan khoa học kĩ thuật tâm nău mât chăm cà phê an nău geh âk. Nô tăm tam breh âk ntil tơm kơt lah điều, tiêu, bơ n’hanh sầu riêng tâm mir cà phê gay ma n’hao nău geh. Ta meng ne\, rnăk vâl nô Y Mel hôm nha ntuh kơl tăm an rlău 1 ha cao su dôl ntơm kor rtăk. Nô Y Mel an g^t.

‘’Cà phê nău geh mbơm oi đo\ng, bôl ma ê ho\ âk đah rnoh neh nơm geh, yor cà phê le\ ranh, gâp nsrôih poh phân, mât chăm ueh gay ma n’hao nău geh. Tâm 1 ha nău geh klâp ma 3-4 tấn, cà phê mhe tăm r^ âk lơn đo\ng, cà phê jo\ năm r^ mô nă âk play. Ta meng ne\ r^ geh tăm tâm breh đah tiu, lôch ne\ tơm sa play, tơm muồng [ư jro\ng tiu.

G^t ua\nh kơp tâm nău pah kan jan sa, nănh ntuh kơl hun hao tơm tăm công nghiệp an tâm di đah neh ntu, trôk nar, ndrel đah nău nsrôih, gơih nđơr, gơih kan, ăp năm dăch aơ, râng geh ăp năm rnăk vâl wa Y Mel nău geh klâp ma rlău 500 rkeh prăk. Mhe nơh, nô le\ geh [ư ngih jay têh ueh, rvăt năp âk ndơ do\ng tâm rnăk vâl, rvăt máy moc do\ng tâm nău pah kan jan sa. Geh ndơ sa ndơ nkrem, rnăk vâl nô mât rong oh kon hăn nti to\ng ăp.

Wa Y Pher, kruanh [on Jok, xã Ea H’Đing, nkuăl Cư Mgar, Dak Lak an g^t “Mpôl mom tâm [on a[aơ geh âk nu^h pah kan jan sa blău. Tâm ne\, Y Mel Niê lah ntoh lư geh nău m^n ueh, nsrôih pah kan jan sa t^ng nău mhe jêng rnăk vâl le\ geh to\ng ndơ , nău rêh ăp nar lơ ma ueh, âk nu^h u\ch ro\ng”.

‘’Ama Khánh ta [on Jok aơ pah kan du\t blău. Lah du hê nu^h hôm nha mom, g^t âk, vât âk, g^t tăm tơm cà phê, tiu, cao su, hun hao pah kan jan sa, g^t do\ng khoa học kĩ thuật tâm nău pah kan..a[aơ nău wa\ng sa rnăk vâl le\ hun hao hôm. Ăp năm, cà phê geh klâp ma 6-7 tấn, lôch ne\ tiu đo\ng. tâm [on lan, Ama Khánh lah nu^h mom ntoh lư, g^t nsrôih tâm nău pah kan jan sa”.

Đah nău nsrôih hun hao bâh săk nơm n’hanh rnăk vâl, nô Y Mel Niê le\ rlet rlău ăp nău jêr jo\t ntul rlong, hun hao [ư sâm geh tam di ta nkual neh [on tơm. Nô lah nu^h ntoh ang mpeh nău hăn lor bôk năp gay ma âk mom ndăm tâm [on n’hanh ăp [on lan êng ta Tây Nguyên kơt nti.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng