Pơk uănh mông nar djăt: 1/5/2019

  

            VOV4.Mnông - Nô Y Phương Boy năm aơ 39 năm deh, ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú, nkuăl Krông Nô, n’gor Dak Nông, lah nu\ih geh nuih n’hâm rlet rlău jêr jo\t, hao [ư ndro\ng. Knơm g^t trong kơt do\ng khoa học kỹ thuật mhe tâm mât rong n’hanh tuch tăm, bah ach o, nô Y Phương le\ ndâk njêng wa\ng sa an rnăk wâl nâp nâl, jêng ngoay tâm âk rnăk mbơm oi tâm thôn.

 

            Rnôk ntơm gu\ ur, rnăk nô Y Phương lah rnăk jêr jo\t ach o ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú, nkuăl Krông Nô, n’gor Dak Nông. Bôl geh 1,5 ha neh mir tăm mbô, tăm bum n’hanh 2 sào ba lo\ yơn yor tuch tăm rluk mâl, mô săk geh jêng mô to\ng, mô ăp, j ingot ach o mro mrăng.

            Đah nău nsrôih m’hâm [ư gay rklaih ach o, năm 2005, nô râng ăp jrô nti mpeh kỹ thuật tăm n’hanh mât chăm tơm cà phê, tiêu… jêh ne\ janh rgâl neh tăm mbô, tăm bum săk geh đêt an tăm tơm cà phê tâm srah. Rlău 10 năm nti kỹ thuật, rhoăt nău blău ơm bah ngăn tuch tăm, mât rong tât a[aơ, nô Y Phương Boy le\ rgâl jêng an ntrong kan mât tăm ăp ntil đah bơi 2ha cà phê n’hanh 200 n’gâng tiêu tăm srah ndrel âk ntil tơm tăm êng tay. Nău geh bah rnăk wâl mbrơi mbrơi hao ăp năm. Êng tơm cà phê, du năm nô geh bah 4-5 tấn cà phê. Nău rêh mbrơi dơi rgâl.

            Năm 2018, Y Phương du\t n’hâm an phah lơi 1 sao cà phê tâm jay gay [ư ntrong kan mât rong sur me n’hanh sur poăch. Bah 5 mlâm sur me kre bri, tât a[aơ sur yơng rke bah rnăk nô geh rlău 80 mlâm, tâm ne\ rlău 30 mlâm sur tăch poăch n’hanh 50 mlâm sur kon. Du năm jêh nku\p le\ prăk do\ng, rnăk nô geh rlău 200 rkeh prăk bah mât rong sur. Y Phương nkoch ueh jêng bah ntrong kan tuch tăm tâm rgop mât rong:

            Bah năp đaơ gâp tăm cà phê ntuh kơl phân poh, dak si dak glê, to\ dak, le\ 4 rkeh du năm, geh 10 rkeh prăk, đêt ngăn nkôp đah mât sur yor prăk ntuh kơl mât sur đêt. Gâp saơ mât rong dơh âk ngăn, knu\ng joi tơm ju n’hanh lưk du nar an sa du tơ\ ôi dơm, jêh ne\ hăn pah kan êng. Nchrăp tâm năm tât gâp ntuh kơl rwa\t tay rke gay hun hao wa\ng sa. Gâp nsrôih nti tay khoa học kỹ thuật mât rong bah oh nô nu\ih yoăn gay hun hao wa\ng sa săk rnglăy lơn.

Y Phương an sur yơng rke F1 sa

            Geh [ư sa đăp mpăn, Y Phương le\ [ư du mlâm jay, rwa\t to\ng ăp ndơ rho\ do\ng an nău rêh rnăk wâl n’hanh rgum ntuh kơl an nkra njêng, kơt măy k^n cà phê, măy to\ dak, ndêh công nông, măy siăt ju sur…

            Mô knu\ng [ư ndro\ng an rnăk wâl, nô Y Phương hôm kơl âk rnăk tâm thôn trong [ư sa gay rklaih ach o. Nô nkoch nău blău ơm hun hao wa\ng sa bah ntrong kan mât sur an kônh wa. Nuih n’hâm rlet rlău jêr jo\t [ư ndro\ng bah nô Y Phương dơi kônh wa tâm thôn rnê n’hanh joi tât nti, [ư t^ng. Nô Y Hoan Bkrông, Groi kruanh thôn Phú Lợi nkoch:

            Ngăn đo\ng rnă Y Phương [ư sa tuch tăm mât rong du\t blău. A[aơ kônh wa dôl nti ta nô ăp ntil săch tơm ntil mpa rong mhe nti ntrong kan mât rke lai m’ơk tâm n’gar. Cán bộ thôn ntru\t đă rne rhơn nuih n’hâm gơih nti kơt do\ng khoa học kỹ thuật mhe tâm hun hao wa\ng sa bah nô, nkôp đah kônh wa tâm thôn [on rnăk nô dơi oi âk ngăn.

            Nău ơm gơih ndơr, u\ch ôp nti, djăt ăp nău mhe, nău ueh gay hun hao wa\ng sa, rlet rlău jêr jo\t [ư ndro\ng bah nô Y Phương Boy ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú, nkuăl Krông Nô, n’gor Dak Nông lah ntrong leo gay kônh wa t^ng ndâk njêng wa\ng sa rnăk wâl, rgop ndâk njêng [on lan nar lp ndro\ng ueh./.

 

            Nu\ih nchih răk rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng