Pơk uănh mông nar djăt: 14/10/2019

VOV4.Mnông: Yuh Y Xay (50 năm deh), nu^h rnoi Xơ Đăng, gu\ ta thôn Điêk Lô 1, xã Ngọk Tem, nkuăl Kon Plông, n’gor Kontum lah ngoăy tâm âk n’gor Kontum. Đah soan pah kan bâh nơm, yuh le\ rdâk njêng nău kan tuch tăm đah âk tơm tăm, kon rong ta nkual neh jêr.

Yuh Y Xay deh tâm ăp năm khay tâm lơh tâm su rdâng đah Mỹ, ndrak bom lơh khuch [on lan, mir ba, nău rêh bâh nu^h [on lan du\t ach o, jêr jo\t, nău ji ngot ji kăt văr năm. Lôch năm 1975, rnôk neh dak le\ dơn ngoăy, nu^h [on lan Ngọk Tem  rhơn nđơr pah kan jan sa rdâk njêng nău rêh mhe bâh ăp nău o\ r’ah, jêr jo\t. yuh Y Xay nkoch:

            Ntơm nơh, nău rêh bâh rnăk vâl hên tâm ban kơt nu^h [on lan tâm thôn hôm nha geh mâp âk nău jêr jo\t. Năm 1988, rnôk gâp mhe  gu\ sai, drăp ndơ bâh ur sai gâp kanu\ng geh jay mpir truh sat, sa piăng mô to\ng hơm, ao nsoh mô to\ng răm. Geh n’gâng kan ta ntu\k kơl an, gâp nchrăp [ư bah ach o đah soan pah kan bâh nơm. Gâp nti n’hanh [ư le\ nău kan, rong djăr, rong su\r n’hanh pơk hvi tay rnoh neh pah kan, tăm geh 3 ha bum n’hanh 5 sào tơm keo. Lôch ne\, nău geh ăp năm le\ ntơm to\ng an prăk do\ng ăp nar n’hanh rong oh kon hăn nti”.

            Nău nkoch gleh kơt ne\ yơn lah le\ ntrong kan rgum, pah kan rlău bar pe jât năm. Tât năm 2008, lôch rgum geh du đê| prăk, yuh Y Xay ntru\nh pơk hvi nău ntuh kơl tăm 3 ha tơm rm^t [ư dak si. Lôch 1 năm, nău geh bôk năp yuh geh rlău 70 rkeh prăk. Rnăk vâl yuh pơk hvi tay rnoh neh ntuh kơl tăm tơm rm^t gay ma n’hao nău geh, n’hao ueh nău rêh.

            Ndrel đah tuch tăm, rnăk vâl yuh Y Xay hôm nha rong tay 100 mblâm djăr n’hanh kik, 8 mblâm ndrôk n’hanh do\ng neh ta ba kơi jay tăm biăp, ăp ntil tuh, mbo gay ma n’hao tay ndơ sa kah an rnăk vâl ăp nar, nkre lah pă ndơ sa an ăp ngih nti tiểu học ta xã đo\ng. bâh ne\, lôch n’hâp prăk do\ng kan, rnăk vâl yuh hôm nha geh rlău 100 rkeh prăk/năm. Ntop mât đăp mpăn wa\ng sa rnăk vâl n’hanh geh tay nău dơh nơih gay ma rong 4 nu^h kon hăn nti. Tât a[aơ, nău rêh bâh yuh le\ geh du mblâm ngih jay nâp ueh, to\ng ăp ndơ tâm trôm jay.

            Ndrel đah nău mât chăm pah kan jan sa, yuh Y Xay hôm nha lah du hê đảng viên ntoh lư. Tâm nău rêh, yuh dêh bên, dăch mêr đah [on lan kiau meng, mât kơl mbơh nti ăp nău tă g^t tâm nău pah kan jan sa đah [on lan kan lo\ mir. Ua\nh năl mpeh yuh Y Xay, wa Trần Văn Thiện- kruanh UBND xã Ngọk Tem an g^t, yuh Y Xay lah du hê nu^h ntoh lư tâm nău hun hao wa\ng sa rnăk vâl, ntop [ư dơi bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh xã.

                                                                                    Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng