VOV4.Mnông: Nău ndrât kah g^t đah âk nu^h le\ tat, a[aơ plơ\ tay ta Kon Tum lah trong hăn. Yor ta năp năm 1999, trong hăn tât Kon Tum lah trong du\t, Quốc lộ 14, trong Hồ Chí Minh hăn rlău kanu\ng lah trong hăr jê|. Trong hăn ta n’gor geh âk trong kanu\ng dơi hăn tâm 6 khay wai. Ta khay mih, bar pe jât xã ta ăp nkuăl: Kon Plông, Đak Glei, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông way geh nglah êng, yor trong hăn geh tâm nglah. Nô A Phiên ta [on Kon Go 2, xã Đak Pne, nkuăl Kon Rẫy an g^t, a[aơ trong chai ueh lâng, ăp pơh bar pe tơ\ gâp hăn let nkuăl.

            “ Trong hăn bâh nkuăl têh Đak Rờ Ve lăp ta xã Đak Pne ta năp năm 2004 lah du\t er. Tal ngoăy lah hăn choah 2 ntu\k dak tu, hăn ntung yu\ng, trong neh. Nău rêh bâh [on lan du\t jêr jo\t ngăn lah ta khay mih dak buk hăn nsong mô dơi dơh, ndơ bum mbo mô dơi geh tăch rgâl.

Trong hăn tât nkual njônh ngai

            Đah nău m^n trong hăn [ư lor, tâm 25 năm ba năp, n’gor Kon Tum an lor rnoh ntuh kơl hun hao mpeh trong hăn, 11 trng n’gor đah nău jong 400km n’hanh bơi tât 700 km trong nkuăl geh ntuh kơl [ư lôch, rhoăt gleh nău tâm [ah ngai, nta nău dơh nơih hun hao wa\ng sa- rêh jêng an ăp nkual njônh ngai.

            Tâm ba năp nơh, gay ma dơi tât ăp xã kơt lah: Đak Blô, Mường Hoong, Ngọc Linh bâh nkuăl Đak Glei, mô lah Măng Bút, Ngọc Tem nkuăl Kon Plông; Ngọc Lây, Ngọc Yêu nkuăl Tu Mơ Rông…bôl ma nău tâm [ah kanu\ng bar pe jât tât 100km le\ roh tât du nar hăn trong đo\ng, geh rnôk bar pe nar mơ tât. Yơn a[aơ, cán bộ jur ta xã, nu^h [on lan hăn ta n’gor hăn plơ\ s^t tâm nar dâl.

[ư trong hăn let xã Ngọc Yêu nkuăl Tu Mơ Rông.


            Trong hăn geh ntuh [ư pơk hvi mô dơn nta nău dơh nơih an hăn nsong ma hôm nha ntop [ư rgâl nău m^n pah kan tâm nău kan jan sa bâh [on lan, ngăn lah đah [on lan rnoi đê|. Wa A Hơn, kruanh UBND nkuăl Tu Mơ Rông an g^t, ntơm nơh [on lan ta aơ kanu\ng pah kan jê|, nchrah nchrai, [ư kan êng, yor  bum mbo geh [ư âk yơn mô geh nu^h rvăt đo\ng. yơn a[aơ bâh geh trong hăn ueh, [on lan le\r gâl pah kan [ư ndơ tăch rgâl âk, nău tăch rvăt bum mbo dơh lơn đo\ng.

            “ Ntơm nơh trong hăn ta nkuăl du\t jêr, ngăn lah ta ăp xã Ngọc Lây, Ngọc Yêu ta khay mih lah mô dơi hăn nsong, mô dơi nchoăn rdeng ndơ jêng lah du\t jêr an [on lan. Tâm rnôk mhe nơh  geh nău ntuh kơl bâh ngih dak, bâh n’gor, trong hăn ta nkuăl dơh nơih, le\ rngôch ăp xã geh hăn nsong dơh nơih an nău nchoăn rdeng ndơ, bum mbo an nu^h [on lan.

 

Du trong der yôk ta QL 40B mhe lôch [ư

 

            Ndrel đah trong hăn let nkuăl let xã, ueh, ăp năm dăch aơ, ngih dak ntuh kơl nkra mhe, pơk hvi trong Hồ Chí Minh n’hanh ăp quốc lộ 24, 14C, 40, 40B geh le\ rnoh jong lah rlău 440km kơl an n’gor Kontum mbluh hăn ueh. Bah ne\ le\ ntop ntrôl hun hao –wa\ng sa nâp dăng, 25 năm ba năp, n’gor Kontum na nao mât nău hun hao wa\ng sa bâh 9% let lơ, nău geh râng geh du hê nu^h năm e lah rlău 1.550 đôlar. N’gor a[aơ le\ njêng geh 3 nkual wa\ng sa tơm lah nkuăl [on têh Kon Tum, nkuăl Ngọc Hồi n’hanh Kon Plông. Ăp ntil ndơ tơm kơt lah cà phê, cao su, sâm Ngọc Linh geh mât kơl an hun hao.

            Đah nău m^n “Trong hăn an geh hăn lor du njoat bôk năp”, mhe aơ, n’gor Kontum le\ đă đah chính phủ ua\nh n’hêl dơn ngoăy mpeh nău ntru\nh mbơh [ư ntuh kơl [ư trong têh hăn bâh mpông n’har bri lam ntur neh Bờ Y, n’gor Kontum tât nkuăl [on têh Pleiku, n’gor Gialai  t^ng trong BOT đah le\ rnoh ntuh kơl 13.200 rmen prăk. Tâm let năp tay mbra lah trong hăn khlay tâm nău nchoăn rdeng drăp ndơ bâh ăp dak ASEAN s^t let Việt Nam n’hanh rlơ\ tay. Wa Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư n’gor Kontum an g^t nău m^n bâh nơm ta nău ntuh kơl rdâk [ư trong hăn têh aơ.

            “ He an geh m^n ua\nh lor ta năp n’hanh nău pah kan rlău ta năp lor. Lah mô dơi [ư r^ mô dơi kơl ăp doanh nghiệp Việt Nam dôl ntuh kơl ta 4 n’gor Nam Lào: Chămpasăc, Salavan, Sê Kông n’hanh Atô pư. Tal 2 lah drăp ndơ a[aơ bâh Việt Nam hăn tât dak băl le\ âk đo\ng. tal pe lah a[aơ du\t âk doanh nghiệp Thái Lan le\ ntuh kơl ta aơ. Hăn đah trong Ubôn tâm rgop let đah Lào s^t ta aơ lah mbơh tơih ngăch lơn đah khân păng hăn ndrâm dak lêng, rnoh drăp ndơ bâh Thái Lan nchroh lor mbra geh âk ta mpeh miền Trung-Tây Nguyên.

            Ndrel đah nău ntuh kơl rdâk njêng [ư lôch trong Hồ Chí Minh, quốc lộ 24,14C,40B tâm rgop đah ntrong kan ndrâm dak lêng n’hanh nkual wa\ng sa tơm ta nkual duyên hải miền Trung –Tây Nguyên, tam let năp tay rnôk trong têh bâh mpông n’har bri lam ntur neh Bờ Y tât nkuăl [on têh Pleiku, n’gor Gialai geh ntuh [ư rdak njêng, Kontum mbra lah ntu\k tâm rgop, lah mpông lăp ta ngoăy tâm âk trong hăn khlay, ueh mhe đah dak he đah dak băl Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. N’hanh rnôk trong têh le\ pơk, Kontum mbra geh tay âk rơh nkhêp ueh ta nău tâm kơl hun hao wa\ng sa, tăch rgâl, tâm nđur văn hoá, pâl nđaih đah ăp dak ta nkual.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng