VOV4.Mnông: Tây nguyên geh trong n’har bri nsum đah bar dak Lào n’hanh Campuchia jong rlău 680km ta 4 n’gor Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai n’hanh Kon Tum đah 11 nkuăl, tâm ne\ geh 370km hăn let 7 nkuăl ta 2 n’gor Gia Lai n’hanh Kon Tum. Ta nkual n’har bri aơ, đah nău ntop soan bâh n’gâng kan ta ntu\k, ăp doanh nghiệp, nu^h [on lan, le\ [ư jêng ăp nău ueh mpơl khay na nê| mpeh wa\ng sa n’hanh rnă njrăng rêh jêng. He ndrel ua\nh joi mpeh ăp nău rgâl ta xã Ia Dom, nkuăl Đức Cơ, n’gor Gia Lai – xã n’har bri bôk năp ta Tây Nguyên geh nău mpo\ng nkual [on lan mhe.

            Tây Nguyên mhe lôch rơh duh phang du\t hô. Ăp rơh mih bôk  yan dôl tât ns^t tay soan mhe an le\ nkual n’har bri. Ăp mir cao su dôl luh n’ha mhe, ueh nđir n’hanh hao jêng. Nu^h kan kor rtăk cao su ta ăp rmôt pah kan, nu^h [on lan ta thôn Ia Dom le\ ntơm du yan kor rtăk cao su mhe. Tâm nklang tach jâng gung geh ngan đo\ng rtăk cao su le\ geh [ư kloh, pêh hơr le\ geh njôt dăp ta ndeh, wa Siu Thêm, ta [on Mok Đen, xã Ia Dom, an g^t, Binh đoàn 15 n’hanh tơm cao su le\ ns^t tay ăp nău rgâl mhe têh dăng an [on.Cty geh ăp rmôt kan C3, C2 tâm rnglăp kan ndrel đah [on, kơl an [on lan tăm bum , tăm bum blang ueh kơt tăm biăp, tăm blân, mbrăch  mơh geh nău cty tâm mbơh đah [on lan ta [on tâm rnglăp kan ndrel ăp nău g^t mhe mpeh pah kan jan sa. [on lan du\t lah ueh cty le\ lah tâm rnglăp oh nô r^ cty s^t ta aơ mbơh nău khao học kĩ thuật mhe an [on lan, nău ne\ du\t khlăy, du\t ueh.

            Lam xã Ia Dom a[aơ geh 6 rmôt pah kan bâh cty 72, Binh đoàn 15, ndrel đah ne\ geh 6 [on ăp mpôl rnoi đê| nu^h tât râng pah kan [ư cao su. Bâh geh rnoh geh bâh cao su an tay, ăp thôn [on ơm geh prăk gay ma ntuh kơl tăm tay tiu, cà phê, [ư an n’har bri Ia Dom geh ueh jêng. Ăp trong chai le\ to\ lam ăp ntu\k thôn [on, ăp ngih jay têh ueh geh hao . bu ranh [on Kpuih Phương, [on Mok Trang, xã Ia Dom ngơi:Bâh ntơm geh cty tâm rnglăp kan đah [on lan, cty le\ kơl an âk [on lan oh kon tâm [on pah kan jan sa, [on lan way t^ng nău kuăl jă bâh cty n’hanh le\ pănu kan an oh kon ta [on. [on lan du\t lah ueh ngih dak ngăn, cty n’hanh [on lan geh nău tâm mbơh kan ndrel, ăp nău kan geh pah kan ueh da dê ngăn.

            Du\t năm 2015, xã Ia Dom geh UBND n’gor Gia Lai kơp dơn nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Aơ lah xã n’har bri bôk năp bâh n’gor Gia Lai n’hanh Tây Nguyên geh kơp dơn. Nău geh râng geh du hê bôk nu^h bâh xã le\ hao bâh 7 rkeh prăk năm 2011 hao tât rlău 23 rkeh prăk năm 2015, tâm 5 năm đo\ng, rnoh rnăk ach o ăp năm huch âk, bâh rlău 18% jur hôm ba dâng 6%. Wa Nguyễn Hữu Thiện, kruanh UBND xã Ia Dom, nkuăl Đức Cơ, n’gor Gia Lai an g^t, aơ mhe lah nău geh bôk năp, xã an geh hun hao tât ăp nău mpo\ng kan têh tay lơn.N’gâng kan ta ntu\k ua\nh năl tay nău rgo\ jă [on lan rgâl mhe nău m^n, ntrong kan, nkô| mpo\ng hun hao lah hun hao wa\ng sa têh dăng lơn gay ma [ư rgâl nău rêh [on lan nkual n’har bri, aơ lah du nău mpôl hên saơ du\t khlay tâm let năp tay.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng