VOV4.Mnông: Ta n’gor Kontum, ndrel đah 20 ntu\k tơm bri lah rmôt dôl mât uănh bơi 290.000 ha bri ndrel pă an nu\ih mât njrăng bri, 76 rmôt kan mô di lah tơm bri yơn dơi Ngih dak jai an nău kan mât uănh bri lah UBND xă, nkuăl têh dôl pah kan mât uănh njrăng n’gang bri rlău 26.000ha bri pă an nu nău rho\ do\ng. Nău mât uănh rnoh neh bri aơ dơi n’gâng kan [on lan ăp xă, nkuăl têh [ư t^ng m’hâm lơh ? ăp nău jêr jo\t mâp tâm rnôk [ư t^ng nău kơl trok nu nău ntu\k ntô bri moh ndơ ?

            Xã Đăk Rờ Ông, nkuăl Tu Mơ Rông geh rlău 6 rbăn ha bri ơm hon êng. Rlău ma 5.700 ha yor 2 ntu\k kan tơm bri lah rnâng kan mât ua\nh bri mât njrăng Tu Mơ Rông n’hanh Cty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đắc Tô mât ua\nh, 300 ha hôm e geh pă an UBND xã Đắc Rơ Ông. Gay ma mât ua\nh rnoh neh bri aơ, n’gâng kan xã le\ pă an ăp rnăk [on lan ta 4 [on: Kon Hia 1, Kon Hia 2, Kon Hia 3 n’hanh La Dông mât ua\nh. Nău ngăn an saơ bâh geh dơn rnoh kơl prăk tâm trok mât bri, ndrel đah nău geh n’hanh nău dơn kan, rlău 300 ha bri aơ geh mât ueh lơn âk đah ăp năm ba năp. Wa A Vôn, groi kruanh UBND xã Đắc Rơ Ông an g^t:

            “Saơ ntrong kan mât ua\nh bâh [on lan du\t ueh. Khân păng geh nău m^n mât ueh bri ngăn lah ta khay wai bâh khay 1 tât khay 5 [on lan ua\nh njrăng ueh. Yor le\ pă mât bri tâm ne\ geh dơn prăk kơl bâh ntu\k kan mât ua\nh bri”.

            Le\ geh pă nău kan mât ua\nh bri rlău 300 ha bri hon ơm kơt lah UBND xã Đắc Rơ Ông. Yơn lah, UBND xã Đắc Tờ Kan ho\ geh trong kan mât ua\nh êng. Le\ rngôch rnoh neh bri aơ n’gâng kan xã pă an mpôl kan tahen, ngăn lah mpôl kan [on lan n’hanh công an xã mât ua\nh. Rnoh prăk mât ua\nh bri dơn geh ăp năm geh xã do\ng an nău kan bâh mpôl kan aơ n’hanh an ăp nău kan geh tât nău mât ua\nh bri. Wa A Nhóc, Bí thư Đảng Uỷ xã Đắc Tờ Kan an g^t, bâh ntơm geh rlău 300 ha bri geh pă an n’gâng kan xã, nău mât ua\nh bri le\ ueh lơn:

            “Đắc Tờ Kan bâh năm 2007,2008 ăp nu^h g^t lah du\t jêr jo\t tâm nău rvăt tăch, so\k do\ng, mât ua\nh bri. Rnôk ma geh nău ntru\nh pă an r^ păng n’huch âk tâm nău [on lan hăn kăl si êng mô lah nu^h muih kăl si bâh bah dih du\t êng đah ăp năm ba năp”.

            Nău ngăn an saơ, le\ rngôch rnoh neh bri geh nău pă kơl mat ua\nh bri le\ geh mât ua\nh ueh rnôk pă an UBND ăp xã, nkuăl têh. Yơn lah tâm rnôk pah kan [ư t^ng nău kơl tâm trok rnoh mât ua\nh bri, đah nău kan lah ntu\k kan tơm bri, le\ rngôch ăp xã hôm nha w^ we\. Nău mô to\ng ăp nu^h cán bộ way kan  g^t vât mpeh nău kơl kan [ư an nău pah kan ê ho\ geh săk rnglăy kơt nău u\ch. Wa Nguyễn Thuận Hoá, kruanh UBND xã Đắc Tờ Kan, nkuăl Tu Mơ Rông an g^t:

“Bâh ntơm bôk năp mbơh [ư nău kan kơl mât ua\nh bri le\ geh mâp âk nău jêr jo\t. rnôk [ư du\t âk. Ăp năm lah [ư s[ mbơh rnoh bri, [ư ntu\k mbơh mât ua\nh bri”.

            T^ng nău ua\nh năl bâh ntu\k kan mât ua\nh n’hanh hun hao bri n’gor Kontum, nău mô dơi aơ bâh UBND ăp xã, nkuăl têh tâm nău [ư t^ng nău kơl nkhôm trok mât bri lah nău kan njêng nău nchrăp, so\k, do\ng ă năm mbrơi, nău ua\nh nđôi, mbơh dơi nău kan, nchih s[ mbơh rnoh âk bri n’hanh mbơh rnoh geh ê ho\ năn, ê ho\ tâm di. Ta meng ne\ nău mât ua\nh, do\ng prăk kơl, nkhôm mât bri hôm nha w^ we\.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng