ma kơl an [on lan bah ir nău jêr jo\t, kơl an nu\ih [on lan dăch dơh lơn đah nau kan tuch tăm. Yơn lah, kan mbrơi pă prăk trong dak hoch dôl mâp nau jêr tâm nau kan bah ăp ntu\k tâm boh nau kan tuch tăm ta nkuăl Krông Ana n’gor Dak Lak.  

  Năm 2006, Ntu\k kan tâm boh kan nsum tuch tăm Quyết Tiến, nkuăl têh Buôn Trăp, nkuăl Krông Ana geh ndâk tâm nau tâm boh rgum nsum 3 trạm [om điện ho\ geh ơm tâm nkuăl, kơl an nau to\ ân 1000 ha ba dak bah 1.480 rnăk [on lan tăm ba tâm lo\ khay 10, lo\ A, B ta nkuăl têh Buôn Trăp n’hanh xã Hoà Bình. 3 ntu\k [om dak geh do\ng geh săk rnglay, nau dơi to\ geh âk lơn ho\ kơl an kônh wa [on lan nơih lơn tâm nau tuch tăm, lo\ sre mro geh âk ba yor ri ma kônh wa rnơm ngăn tâm nau lăp kan bah ntu\k tâm boh kan nsum aơ. Wa Hồ Hoàng, Kruanh Tổ dân phố 6, nkuăl têh Buôn Trăp, ngơi:

             ‘Tât yan thay ih lơi lo\ ri đah thôn phung hên tâm jă nau pah kan nsum bah ntu\k kan nê gay pom dak trăm lo\ ân phung hên to\ng dak do\ng, ntu\k lo\ prêh ri ntu\k kan nê bu ko\ gi\t, ntu\k dak băm ri ntu\k kan nê bu ko\ git, ntu\k tâm boh kan nsum pă dak tâm ban ngăn. Nar aơ mbok aơ, nar êng mbok êng, đăp mpăn dak to\ ngăn”.

            Yơn lah, wa Trần Hữu Tiến, Giám đốc ntu\k tâm boh kan nsum Quyết Tiến ân gi\t yan tuch tăm tât, Ntu\k tâm boh kan nsum aơ mô dơi geh nau to\ tay dak ân nu\ih [on lan yor lah mô hôm to\ng prăk kan. Ăp năm ba năp nê, ntu\k tâm boh kan nsum aơ ho\ tât đah ăp rnăk vâl tâm nau mât, do\ng, ê nkra n’hanh pă to\ dak tât nkre tâm lo\. Yơn ntơm năm 2008, ngih geh [ư nau n’huch nau ân do\ng prăk dak ân nu\ih [on lan, ri nau kan so\k-do\ng prăk mâp nau jêr ngăn. Ti\ng nau ntru\nh mrô 67 mpeh rnoh pă ntop tay ân prăk pă do\ng dak, nu\ih [on lan knu\ng rgop du gưl prăk ân nau kan jêh ntrong hoch dak bôk năp lah 750 rbăn/ha hôm Ngih dak pă ntop tay du rkeh 629rbăn/ha gay kơl an. Yơn lah, prăk pă ntop kơl an nau to\ dak aơ ri tât mbrơi ngăn. Năm 2014, ntu\k tâm boh kan nsum Quyết Tiến geh Ngih dak kơl an rnoh prăk ntop tay ân trong dak hoch lah rlau du rmen 700 rkeh, yơn tât a[aơ mhe knu\ng geh pă 870 rkeh. Wa Trần Hữu Tiến, Giám đốc ntu\k tâm boh kan nsum nau kan tuch tăm Quyết Tiến, ngơi:

             ‘Ti\ng nau ntru\nh mrô 67 bah Thủ tướng Chính phủ mpeh nau trok tay prăk ân trong pă dak hoch ri năm 2014 phung hên mhe knu\ng ndơn geh 47%. Năm 2015 ntu\k kan phung hên geh geh ndơn rnoh prăk hôm e ti\ng nau trok pă bah  tơm prăk bah năm aơ bah n’gor, tâm rnôk nê ntu\k tâm boh kan nsum rnon tât 700 rkeh prăk điện, hôm prăk khay bah nu\ih pah kan ri rnon 4 khay ma aơ kơp n’ăp ma rnâng kan đo\ng”.

            Tâm ban kơt nê, Ntu\k tâm boh kan nsum nau kan tuch tăm Thanh Bình ta [on Triêt, xã Dur Kmăn, nkuăl Krông Ana mât ntrong dak hoch to\ dak ân 2.200 ha ba tâm 2 nkuăl Krông Ana n’hanh Lăk. Năm 2014, ntu\k kan ho\ geh nau ân [ư nau trok tay prăk to\ dak rlau 3 rmen 650 rkeh. Yơn tât aơaow, ntu\k tâm boh kan nsum aơ knu\ng geh ndơn du rkeh 700 rkeh. Tâm rnôk nê, ntu\k tâm boh kan nsum aơ hôm rnon rlau 600 rkeh prăk điện. Gay [ư ueh nau kan aơ, Rnâng kan mât nau kan ho\ leo nchrăm drăp ndơ bah êng nơm, manh ngân hàng ndel đah manh prăk ba dih đah rnoh prăk kon âk mư dơi trok geh du gưl prăk điện, trok prăk khay ân nu\ih kan, prăk nkra, mât uănh máy móc…Ti\ng wa Nguyễn Văn Sanh, Gíam đốc ntu\k tâm boh kan nsum Thanh Bình, ri:

             ‘Trong dak hoch pă tơm prăk tâm năm 2014 di\ng le\ ăp ntu\k kan tâm nkuăl Krông Ana n’hanh nkuăl Lăk ma ngih dak hôm rnon 53% tay, têk nsum đah rnoh prăk to\ dak tâm năm 2015 bah ăp ntu\k kan tâm boh kan nsum ê geh ndơn tă geh tơm prăk to\ dak ơm. Prăk điện, di\ng le\ ăp ntu\k kan nsum aơ ho\ leo êng drăp ndơ bah rnăk vâl nơm, bah nu\ih kan tâm nê gay ma hanư nchăm gay trok prăk điện gay kơl an nu\ih [on lan yor ho ký ton đah [on lan jêh ri gay kơl an ân tât du\t tât lôch”.

            Ntu\k tâm boh kan nsum Quyết Tiến n’hanh ntu\k tâm boh kan nsum Thanh Bình knu\ng lah 2 tâm rnoh 7 ntu\k tâm boh nau kan tuc tăm bah nkuăl Krông Ana dôl geh rnon prăk trok tâm rnoh prăk pom dak năm 2014 đah rnoh di\ng le\ rlau 6 rmen 800 rkeh. Ăp ntu\k kan aơ ân gi\t, lah rơh tât nau kan pă ntop tay prăk pom dak mô geh trok tâm ân tâm di ri nau mra nsru\ng lơi nau kan bah ăp ntu\k tâm boh nau kan tuch tăm aơ lah mra geh. Nau aơ mra khuch tât nau tuch tăm bah nu\ih [on lan tâm ntu\k, ngăn lah rnôk yan puh vai dôl dăch tât n’hanh nau kro phang ntơm tât. Bah năp ăp nau đă bah ăp ntu\k kan, wa Nguyễn Thiên Văn, Kruanh rmôt tâm boh kan nsum n’gor Dak Lak, ngơi:

            TĐ: ‘Bah năp nau kan kơt nê, rmôt kan ăp ntu\k kan tâm boh kan nsum n’gor dăn đă đah Uỷ ban nhân dân n’gor n’hanh ăp ntu\k kan n’gâng kan gay uănh khlay, kơl an, pơk trong nơih tâm nau tă geh ơm bah tơm prăk trung ương kơl an ri mra pă ntop an ân tâm di ngăn, gay pơk trong nơih ueh ngăn ân ăp ntu\k tâm boh nau kan aơ mât nau kan nâm nơm, đăp mpăn pah kan tuch tăm”./.

                                                Nu\ih răk rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương