VOV4.Mnông: Âk năm dơn nău kan mât ua\nh câu lạc bộ njroh mprơ nu^h âk năm deh thôn 5, xã Hoà Phú, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, wa Nguyễn Thị Mai na nao mpơl nău kan bâh nơm tâm nău rgo\ jă, mât nu^h kan lah nu^h âk năm deh tât râng ăp rơh tâm mâp pah kan. Tâm ăp rơh măng ăp nar, bâh 7 mông tât 9 mông măng, đah nău nt^m leo bâh wa Mai, rlău 30 u che tâm câu lạc bộ le\ s^t rgum văch ta hội trường thôn gay ma ndrel nti mprơ, nti ăp nău mprơ rnê [on tơm neh dak. Bôl ma le\ âk năm deh yơn lah ăp nu^h saơ rhơn, ngăch dăng da dê. Wa Mai nkoch:

“Bâh ntơm geh nti mprơ r^ saơ săk nơm ngăch dăng. Ăp tơ\ hăn nti lah ăp u che tâm jă hăn ndrel lôch ne\ rdâk njêng nău kan bâh chi hội jêng ăp tơ\ rnôk thôn geh nău kan lah jă câu lạc bộ tât râng ăp bôk nău kan jêng lah âk tơ\ rnôk geh bôk nău kan bu ranh bâh ntu\k kan nsum ta thôn lah kuăl câu lạc bộ tât râng n’hanh ndơ\ nău kan văn hoá njroh mprơ an [on lan ua\nh n’hanh ndrel ueh răm.

Rơh nti mprơ bâh ăp u ta thôn .

 

Hôm đah wa Hồ Việt Sang, thôn 5, xã Hoà Thuận, knơm ta nău kan lah nai dak si đông y lôch s^t rlu ranh ta năm 2008 wa le\ tât râng ntu\k kan mpôl âk năm deh ta xã đah nău kan lah mbơh nău n’hanh ua\nh săm ji mô so\k prăk an ăp nu^h bu ranh tâm xã. Ua\nh saơ nău rêh jêr jo\t, nău kan bâh nu^h âk năm deh tâm xã hôm nha geh âk nău jêr jo\t, na nê|, wa Sang le\ hăn bôk năp tâm nău rgo\ jă njêng câu lạc bộ dưỡng sinh. Tât a[aơ, xã Hoà Thuận njêng geh 8 ntu\k nti, đah rlău 150 nu^h tât râng njroh mprơ ăp ăp tơ\ 1 nar/mông. Wa Hồ Việt Sang an g^t:

“ Bâh geh nău kan khoa học dơh mbơh rblang t^ng nău m^n kan bâh y học way ơm tâm rgop đah nău m^n, nău kan, nău ueh njêng nău knơm tâm nu^h nti kan. Nău kan dơh nti mô geh jêr, mô nchâp đă hôm nha geh nău geh săk na nê| đo\ng. bâh nău kan ueh nti săk nơm đah nu^h âk năm deh le\ geh njêng nău tâm pêt tâm ro\ng ta ntu\k rêh jêng, tâm dêh dăch, tâm rnglăp ndrel, njêng nău tâm rnglăp ta nău kan văn hoá njroh mprơ ta nkual [on lan, bâh nău aơ lah nău nsrôih gay ma rdâk njêng kon nu^h mhe, n’hao dăng săk soan n’hanh an bah geh nău tât ji, jut n’huch ach o.

Mô dơn geh tât râng ăp nău kan văn hoá thể thao, tiăr nti săk soan, ăp u che hôm nha ntop kan têh khlăy tâm nău rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh ta ntu\k. ntoh lư lah wa Nguyễn Thị Sinh, 74 năm deh, ta thôn 1, xã Hoà Phú, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột. wa Sinh an g^t: le\ rnăk vâl geh bar pe rhiăng met vuông neh, tăm geh bar pe tơm me, ăp năm tăch play geh rlău jât rkeh prăk đo\ng ntop [ư rgâl mhe nău rêh. Yơn rnôk n’gâng kan xã rgo\ jă nu^h [on lan [ư trong nkual [on lan hăn u mô klach nău jêr jo\t, mô rvê nău kan an nơm, ma sreh âk tơm sa play gay ma ntop pă neh pơk trong. Bâh du trong hăn mhir bo\k, huêt jê| a[aơ le\ jêng têh hvi ueh lơn, wa Sinh du\t rhơn rnôk he nơm le\ ntop nău kan khlay tâm ne\.

“Ngih dak pơk trong [ư an hvi lơn, gâp nơm ntrơn, sreh le\ tơm si tăm, mpêr n’gar , tơm me sreh le\ đo\ng. pơk hvi trong hăn aơ, trong kloh ueh lơn, ndeh klư hăn nsong mô hôm geh tâm tom.

U Nguyễn Thị Sinh ta trong hăn mhe.

 

Wa Nguyễn Công Chính, kruanh rnâng kan ndơn kan nu^h âk năm deh nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột an g^t: nkuăl [on têh geh 21 Hội ta phường, xã, 240 chi hội n’hanh 664 rmôt kan đah le\ rnoh rlău 18 rbăn hội viên. Tâm nău rêh ăp nar, nu^h âk năm deh na nao n’hao nău kan ntoh ang an ăp oh mon [ư t^ng đah ăp ntrong kan na nê|, ngăn ngên ta âk ntrong kan. Nău kan tâm rlong “nu^h âk năm deh- nău kan ntoh ang” geh n’hao têh hvi tâm le\ rngôch ăp ntu\k kan n’hanh nu^h kan. Nu^h âk năm deh lah mpôl kan têh khlay tâm nău kan njrăng rdâng ăp nău tât mô ueh, ntoh lư [ư t^ng n’hanh rgo\ jă rnăk vâl, kon său [ư t^ng ueh trong hăn, nău ntru\nh bâh Đảng, nău kơl,pháp luật bâh ngih dak. Gay ma nău kan tâm rlong “nu^h âk năm deh-nău kan ntoh ang” geh n’hao săk rnglăy tâm let năp tay, wa Chính an g^t, ta meng nău kan ndăn mbơh rnê ăp nu^h kan geh nău dơi ueh ntoh lư tâm nău kan, nu^h âk năm deh nkuăl [on têh tâm rgop tay na nê| đah ăp cấp uỷ, n’gâng kan ăp gâl g^t na nê|, mbơh nkoch na nê|, nău u\ch nău ro\ng bâh nu^h âk năm deh. Bâh nău ne\ ngluh mbơh ăp ntrong kan, bôk nău pah kan an tâm di đah nău ngăn ta ntu\k.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng