VOV4.Mnông: M^n rvê joi trong hun hao wa\ng sa, rnăk wâl yuh H’Lê Êban ta [on Tuôr A, xă Dray A Sáp, nkuăl Krông Ana, Daklak, le\ mât ueh dơi dơi geh bah nkuăl, [ư t^ng lôch ueh ntrong kan mât rong ndrôk me an geh săk rnglay wa\ng sa. Knơm mât ndrôk ma rnăk wâl yuh le\ rlet rlău ach o, ăp năm geh rhiăng rkeh prăk.

            Săk jê| ngăch ngăr, tnô săk krăk, mbơh ngơi hăr, bâh yuh H’Lê Êban ntoh luh du hê nu^h gơih nđơr, nsrôih kan bâh du hê bu ur nănh m^n nănh kan. Ta năp ngih jay têh ueh mhe [ư đah âk to\ng ndơ do\ng, yuh H’Lê gơm nkoch: le\ rngôch lah bâh rong ndrôk deh kon. Gay ma dơi geh kơt nar aơ, rnăk vâl yuh le\ rlet âk nău jêr jo\t, yor neh pah kan mô âk, nkre lah mô to\ng prăk kan. Yuh H’Lê an g^t:

            “Ntơm nơh, nău rêh wa\ng sa rnăk vâl hên mâp âk nău jêr jo\t, pah p^t mô to\ng, gâp le\ nsrôih tuch tăm âk ntil bum mbo gay ma geh ndơ do\ng yơn nău kan tuch tăm mô geh âk. Đah nău m^n mât rong ndrôk nchrah nchrai, gâp le\ nănh [ư nău kan mât rong ndrôk. Bâh nău rong ndrôk aơ, gâp saơ wa\ng sa rnăk vâl gâp le\ hun hao âk đah ntơm nơh.

            Ntơm bôk năp, rnăk vâl yuh H’Lê manh ngân hàng chính sách xã hội 20 rkeh prăk, ndrel đah rnoh prăk geh rgum rgop, rvăt 2 mblâm ndrôk me. Nsrôih mât chăm, n’hanh kơt nti nău rong ndrôk bâh ăp jrô nti nău kan yor xã [ư, jêng ndrôk rnăk yuh têh ueh. Kanu\ng lôch 2 năm, rnăk vâl yuh le\ geh deh 6 mblâm ndrôk kon. Yuh ntuh [ư ndrung n’gar, tăm pih an geh ndơ sa an ndrôk. Saơ bar hê ur sai yuh geh nsrôih pah kan, yuh  sai  ta nkuăl Cư Jut, Daknông, le\ hăn rvăt tay 9 mblâm ndrôk me an rnăk vâl yuh H’Lê rong, đah ntrong kan lah ăp năm tâm pă ndrôk kon mhe deh. Nău mât rong ndrôk lơ ma pơk hvi, ndrôk yuh âk lơn. Nô Phạm Viết Thắng, I sai yuh H’Lê nkoch:

            “Rnôk tât gu\ ta 2 bar hê ur sai mô geh ndơ, ur sai bar mpang ti dơm tâm gu\ ur sai nsrôih pah kan. Yuh gâp bâh Cư Jut kơl an 9 mblâm ndrôk, 1 năm deh 8 tât 9 mblâm ndrôk kon, lôch ne\ tâm pă ndrôk kon, kơt ne\ ma ndrôk kon ntơm âk tât bar pe jât. Lôch ne\ gâp tăch bar pe mblâm ndrôk ntuh kơl mât rong 20 mblâm sur, yơn lah geh nuh srê brâp tôr. Bâh ne\ rnăk gâp mô hôm rong sur tay, kanu\ng rong bar pe jât mblâm ndrôk dơm.

            Đăp mpăn rnoh ndơ sa to\ng ăp an ndrôk, rnăk vâl yuh H’Lê le\ manh tay neh tăm pih n’hanh rvăt rhe ntêm an ndrôk sa. Yuh tât ăp ntu\k k^n ba ta ntu\k, rvăt lâk s^t mpli đah pih an ndrôk sa an têh dăng săk lăy . bâh geh ndrôk têh ueh, ma rnăk yuh le\ geh nău geh đăp mpăn gay ma rvăt tay neh tăm 500 n’gâng tiu, ntuh kơl mât chăm 8 sào cà phê tăm tâm breh đah điều. êng rnoh ăch ndrôk, rlău ma nău do\ng gay ma mât chăm tơm tăm ta rnăk vâl, rnoh hôm e yuh tăch an ăp ntu\k tăch rgâl ăp năm geh rlău 40 rkeh prăk đo\ng.

            Geh ndơ sa ndơ nkrem, ur sai yuh H’Lê le\ geh [ư ngih têh ueh, rvăt năp to\ng ăp ntil ndơ do\ng, n’hanh mât rong oh kon hăn nti. Yuh le\ mbơh nău pah kan an [on lan tâm [on, kơl an ăp rnăk jêr jo\t manh prăk mô so\k prăk kon đah nău u\ch ăp nu^h dơi bah ach o hun hao [ư sâm geh kơt nơm đo\ng. wa Điểu Y Kơ, kruanh [on Tuôr A, xã Dray A Sáp, nkuăl Krông Ana, nkoch mpeh nău kan [ư sâm geh bâh rnăk vâl yuh H’Lê.

            “Gâp saơ nău kan mât rong ndrôk n’hanh tăm pih rong ndrôk bâh rnăk vâl mon aơ lah du\t săk rnglăy. Bâh nsrôih pah kan, [ư t^ng kĩ thuật jêng nău wa\ng sa rnăk vâl mon hun hao ngăch. Ne\ lah ngoăy tâm âk nău ntoh ang mpeh [ư wa\ng sa blău gay ma [on lan tâm [ư t^ng. mpeh nău kan ta ntu\k rêh jêng, rnăk vâl mon way tât râng to\ng âk, du\t nsrôih ngăch tâm nău tâm rgop prăk ăp năm ta xã n’hanh way hăn bôk năp tâm [on”.

            Nău kan rong ndrôk deh kon bâh rnăk vâl yuh H’Lê bôl ma mô mhe yơn bâh nsrôih pah kan, do\ng kơt khoa học kĩ thuật jêng săk rnglăy âk. u\ch lah, [on lan ta ăp [on g^t ntrong kan do\ng nsing nău ơm geh ta ntu\k gay ma hun hao wa\ng sa rnăk vâl, bah ac o n’hanh hun hao [ư sâm geh kơt yuh H’Lê.

                        Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng