VOV4.Mnông: Đah nău nsrôih hun hao wa\ng sa rnăk vâl, 2 năm mbro K’Văn Viễn ta thôn 1, xã Đông Giang, nkuăl Hàm Thuận Bắc, n’gor Bình Thuânj geh nău rnê “{on lan kan lo\ mir pah kan tăch rgâl blău” ta nkuăl n’hanh 1 năm ta n’gor.

 

Rêh ta nkual neh ơm geh nău ro\ng dak, yơn hôm nha geh âk nău jêr jo\t, nô K’Văn Viễn ta thôn 1, xã Đông Giang, nkuăl Hàm Thuận Bắc, n’gor Bình Thuận, na nao m^n mhâm [ư an rnăk vâl nơm n’hanh [on tơm ăp nar lơ ma têh ndroưng. Geh 4 ha neh tuch tăm K’Văn Viễn joi tât ăp rnăk pah kan sâm geh gay ma kơt nti nău kan. N’hanh nô g^t năm du nău, u\ch n’hao nău geh pah kan, rgâl mhe nău rêh rnăk vâl r^ an geh do\ng nău mhe tâm khao học kĩ thuật ta nău pah kan jan sa, [a [ơ rgâl mhe tơm tăm an tâm di đah nkual neh n’hanh trôk nar ta ntu\k n’hanh an tâm di đah nău u\ch ta ntu\k tăch rgâl.

Năm 2010 nô nănh manh 70 rkeh prăk bâh Ngân hàng Nông nghiệp n’hanh hun hao [on lan nkuăl Hàm Thuận Bắc gay ma rgâl tăm1 rbăn tơm cao su. Neh hôm e, nô tăm tâm breh đah tơm mbo lai, tuh n’hanh rnga 2 yan/năm. Bâh geh rgum ntuh kơl  săk soan, prăk n’hanh do\ng kĩ thuật ta nău pah kan jan sa jêng geh săk rnglăy ns^t tay du\t âk an ăp yan. Ăp năm geh bâh ăp ntil tơm tăm geh bơi tât 200 rkeh rpăk, lôch n’hâp le\ prăk pah kan ăp rnoh do\ng rnăk vâl nô hôm nah ns^t geh 80 rkeh prăk. Nô K’Văn Viễn an g^t.

{ư mir ba, mât chăm tơm mbo, tơm tuh, djăt ma mât chăm păng an ueh r^ păng an nău geh đăp mpăn an rnăk vâl. Ntơm nơh jêr jo\t ngăn, hăn ta bri joi ndơ sa dơm, a[aơ nău rêh le\ đăp mpăn hôm. Rlău ma tơm mbo, tơm tuh hôm nha tăm tay cao su, yơn a[aơ le\ di năm so\k rtăk . hôm bơi tât 2 năm tay mơ so\k rtăk tơm cao su. Rnôk ne\ klâp lah nău wa\ng sa rnăk vâl mbra nâp dăng lơn.

Bâh nău geh đăp mpăn jêng nău rêh bâh rnăk vâl nô geh rgâl mhe. Nô geh nău nơih rvăt năp drăp ndơ hăn nsong, djăt, ua\nh an rnăk vâl, oh kon hăn nti. Nkoch đah nău nsrôih pah kan bâh nô, wa Nguyễn Như Diễn- kruanh Uỷ ban nhân dân xã Đông Giang, nkuăl Hàm Thuận Bắc, n’gor Bình Thuận nkoch:

K’Văn Viễn lah du hê bu ndăm le\ geh ur n’ahnh geh 2 hê kon, geh nău kơl ntuh kơl an tơm cao su, lôch ne\ t^ng nău ntr\nh 41 mpeh kơl tơm ntil, ndơ do\ng kan gay ma hun hao tơm mbo lai, lôch ne\ nti khoa học kĩ thuật r^ rnăk aơ du\t g^t nău tuch tăm mhe. Jêng lah naư geh mbo lai du\t âk. Râng geh 40-50 tạ/ha. Hôm êng đah nô Viễn rnăk geh bâh 60-65 tạ/ha. Jêng lah nău geh âk lơn đah rnăk êng ta xã.

Đah nău nsrôih hun hao nău wa\ng sa rnăk bâl, 2 năm mbro nô geh rnê “[on lan kan lo\ mir pah kan jan sa tăch rgâl blău, ta nkuăl n’hanh 1 năm ta n’gor. Pah kan jan sa blău, nô mât ua\nh âk lơn tât ntu\k rêh jêng, mbơh tơih tay nău kan tăm n’hanh kĩ thuật an [on lan tâm nkual ndrel rlet nău jêr jo\t hun hao [ư sâm geh. Ndrel đah nău hăn hao bâh ngih dak, nô K’Văn Viễn ndrel [on lan rnoi đê| ta nkual yôk aơ na nao rnê rhơn dah nkual neh “Nam Sơn” dăng jăp, ndrel đah Khu Lê  nâp dăng, Tam Giác nănh dăng, mô rlu n’hao nău way ơm ro\ng dak, geh soan tâm rlong [ư sâm geh an rnăk vâl, ntop an têh hao [on tơm ngih dak.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương