VOV4.M’nông: Ơi kônh wa n’hanh le\ băl mpôl ! N’gor Dak Lak geh nơih gay [ư tuch tăm t^ng trong ndr^ch lo\ têh đah tơm jo\ năm n’hanh ndơ sông sa geh nău khlay wa\ng sa, yơn a[aơ [on lan ta aơ hôm e tuch tăm jêt chrai, săk rnglay đêt. Nkô| nău bah nău aơ lah yor nău [ư hôm e đêt. Nu\ih nchih nău Đài TNVN gu\ Tây Nguyên ôp wa Huỳnh Quốc Thích-Groi Kruanh n”gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Dak Lak mpeh nău aơ.  

        Ơi wa, khay dja n’gor Dak Lak geh trong nchrăp an [ư Tuch tăm têh hvi đah tơm mbo ta nkuâl Ea Kar đah rnoh hvi nklăp 800ha, yơn [ư dơi nklăp 50ha dơm, ndr^ moh nkô| mô dơi [ư mêh?

            Wa Huỳnh Quốc Thích: Mpôl hên mhe aơ geh rgo\ jă Công ty phân poh Bình Điền, Công ty yơng ntil CPI Việt Nam tâm ban kơt nhih máy nkret njêng ndơ sa mât rong CPI ta nkuâl Ea Kar râng ndrel mpôl hên rgo\ jă rdâk njêng tuch tăm mbo têh hvi đo\ng. Ntơm bôk năp du\t rhơn nđơr, rnoh nu^h [on lan đăng ký du\t âk, yơn rnôk lăp kan ngăn ri geh ăp ko\ kol. Mpeh rnoh hvi geh [ư mô kơt mpôl hên mpo\ng u\ch, geh nklăp prăm prao jât ha dơm. Uănh năl tay ri rêng [ư mât bôk kan bah he mô ho\ jăp ue\h. Rơh duh phang mhe aơ geh tât khuch du\t âk; khuch le\ ma năm tuch tăm. Du đêt nu^h [on lan saơ mih bôk năm ho\ tuch tăm hôm; he njrăng đă lơi ho\ tuch tăm yơn khân păng tuch tăm hôm.

 Wa Huỳnh Quốc Thích

 

            PTV: Lah ndr^ ri nu^h [on lan mô ho\ g^t kloh trong nchrăp tâm ban kơt nău geh ue\h bah nău rdâk njêng tuch tăm têh hvi?

            Wa Huỳnh Quốc Thích: Pah kan nkoch trêng du\t khlay. Rnôk he rgo\ jă [on lan ri he geh trong nchrăp lah tăm ăp ntil hôm, yơn rnôk ju\r [on lan khân păng mô u\ch. Ăp ntil nău kan kơt nê| đo\ng, ân nkoch trêng nău geh ngăn ngăn. Pah kan nkoch trêng tâm bah ri aơ lah mô ho\ ue\h. Năm aơ he u\ch [ư têh hvi lah nkre đah nu^h rvăt gay an [on lan saơ lah geh trong luh ndơ tăch. Yơn geh du nău jêr lah nu^h hăn rvăt gay nkret njêng ndơ sa khân păng đă ndơ tăch ân đăp mpăn têh ue\h di rnoh. Nt^t kơt [ư ndơ sa an djơh ri phâm [ư an glo tăp djăt ân gu\r, ri moh ntil mbo [ư? Yơn nău way bah nu^h [on lan he bah ntơm tât a[aơ lah ăp nu^h [ư du hê êng, du\t âk ntil. A[aơ trong leo kan dja, đă tăm ntil dja n’hanh khân păng u\ch geh ntil ri, yơn ntil i ri ri nu^h hăn rvăt lah kloh lah khân păng mô rvăt nte\ nkô| aơ nkô| ri.

            Rhuăt nău ơm g^t bah rêng [ư tuch tăm têh hvi khay tuch tăm dja, tâm let năp aơ tay n’gâng kan tuch tăm n’gor Dak Lak ân moh ndơ [ư mêh hơi wa?

            Wa Huỳnh Quốc Thích: Gay tăm khay bah kơi tay ri he ân nchrăp ntơm bah a[aơ. Mpeh nkuâl ri he ôp suăng lor nău lư n’hanh ntro\ng năl moh nkual i tăm ndơ nê, tâl bar lah ân nkoch trêng nu^h [on lan bu g^t wât mbra ue\h lơn du\t âk. Nklăp tâm let năp aơ tay mpôl hên mbra pah kan đah âk nkuâl đo\ng gay ma râng, n’hanh nău dơn kan bah Sở Nông nghiệp ri ân rgo\ jă ăp doanh nghiệp ndrel râng.

            N’gor Dak Lak geh âk săk geh gay tuch tăm têh hvi ta tơm jong nar n’hanh tơm mbo ba, yơn nău [ư mô ho\ dơi geh ngăn ngăn, phâm may rblang nău ngăn geh dja mêh?

            Wa Huỳnh Quốc Thích: “Dak Lak ri rlău ma săk geh mpeh tơm tăm jong nar lah tơm cà phê, tiêu ri neh tuch tăm mbo ba hôm du\t âk; ba lo\ ăp năm rlău 90 rbăn ha, mbo rlău 120 rbăn ha. Aơ lah bar ntil tơm tăm t^ng gâp lah ân rgum tuch tăm têh hvi. Yơn lah t^ng gâp ri nkô| nău [ư tuch tăm têh hvi ta tơm mbo ba du\t jêr. Yor mô ho\ geh doanh nghiệp ntuh kơl rvăt ndơ\ tuch tăm bah [on lan, ăp doanh nghiệp pă an tơm ntil lăp tăm hôm đêt đo\ng, tâl pe lah [on lan nha hôm [ư êng, mô ho\ geh tâm rgop kan nsum. N’gor Dak Lak le\ rdâk njêng trong nchrăp rdâk njêng [on lan mhe, tâm nê geh trong [ư leo [on lan tuch tăm; UBND n’gor an do\ng quy định rdâk njêng tuch tăm têh hvi đo\ng. Aơ lah ăp ntu\k nsing gay ntru\t nsôr [on lan râng n’hanh kuăl jă ăp doanh nghiệp râng. Trong leo [ư ri mpôl hên ntro\ng [ư t^ng trong tâm boh hợp tác xã lah du\t ue\h”.

            Ơ, dăn lah ue\h wa!

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng