VOV4.Mnông: Gơih pah kan, nsrôih kơt [ư ntrong kan mhe, g^t do\ng mpêt nkrem n’hanh do\ng prăk geh săk rnglăy, rnăk vâl nô Y Diăm Byă (way kuăl lah Ama Mjâo) ta [on Cư Bhiăng, xã Hoà Phong, nkuăl Krông Bông, n’gor Daklak, le\ bah ach o nsrôih pah kan sâm geh, kơl an [on lan tâm [on ndrel hun hao wa\ng sa, rdâk njêng nkual [on lan mhe.

 

            Nô Ama Mjâo ntơm nkoch nău đah hên rnôk kahg^t tay nar khay hăn tahen kăl e nơh. Nô nkoch, geh rêh, pah kan tâm ntu\k kan tahen, ta tiểu đoàn 3030 ta nkuăl Buôn Đôn, n’gor Daklak, lah nău rhơn, nău rnê đah nô. Bâh ne\ ma nô geh nău m^n nsrôih hun hao rlet nău jêr jo\t, mô plơ\ ruch ta năp nău jêr jot.

            “Ntơm nơh nău rêh gâp du\t jêr jo\t ngăn. Năm 1990 gâp hăn tahen, tât năm 1993 s^t tahen. Tât bôk năm 1994 gâp so\k ur, hăn pah kan an bu gay ma joi ndơ sa tâm nău rêh. Geh ngih dak an manh prăk gay ma jut jăng ach o, nău rêh ntơm hun hao, ngih dak mbơh  tơih âk nău kan tâm nchră gay ma n’hao nău g^t mhe pah kan jan sa, bâh ne\ gâp g^t do\ng khoa học kỹ thuật tâm nău mât chăm tơm tăm kon rong jêng nău rêh rnăk vâl ăp nar lơ ma têh ndro\ng lơn.

            Nô nkoch: rnôk mhe so\k ur, mê| bơ\ an bar hê ur sai 7 sào neh, du\t âk lah tăm tơm gleh nar kơt lah mbo, tuh n’hanh klâp ma du rhiăng tơm cà phê. Bôk năp yor mô g^t kĩ thuật, mô g^t mât chăm, nkre lah sr^h tăm đah ntil ơm jêng neh mô rong nu^h. ur sai nô hăn kan an bu gay ma geh prăk do\ng ăp nar, geh prăk rong oh kon.

            Đah nău m^n nsrôih mô plơ\ ruch ta năp nău jêr jo\t, nău nsrôih rlet nău jêr jot, ach o, nô rgum nkrem prăk geh pah kan an bu gay ma geh prăk hun hao pah kan jan sa. Bôk năp, nô tât ta ăp jrô nti nău pah kan jan sa, kơt nti nău mât chăm cà phê gay ma do\ng an mir tơm rnăk nơm. Bâh ne\, mir cà phê le\ ntơm ueh nđir n’hanh an nău geh âk lơn. Nău rêh rnăk vâl le\ bah nău jêr jo\t.

            Kơt ne\, nsrôih do\ng mpêt nkrem, nsrôih kơt nti do\ng kơt khoa học kĩ thuật, nô ntơm rvăt tay neh, tăm tay tơm tăm, manh prăk kơl an bâh ngih dak gay ma ntuh kơl hun hao pah kan jan sa. Tât a[aơ, rnăk vâl nô le\ geh rlău 5 ha neh, pah kan t^ng ntrong kan tuch tăm mât nâp, 7 sào tăm cà phê, rlău 1 ha mbo, 3 ha bum, hôm e lah ba lo\ 2 yan. Rnăk vâl nô rong 8 ndrôk me deh kon, do\ng ăch ndrôk [ư phân poh, nkre ma mpêt nkrem prăk nkra ma n’hao nău geh jêng tơm tăm. Wa\ng sa rnăk vâl nô ăp nar lơ ma đăp mpăn n’hanh hun hao lơn.

            Năm 2014, nô le\ [ư jay têh ueh, năp to\ng ăp ndơ tâm jay, ndơ ua\nh, djăt. Mpeh nău geh, năm e nơh trôk nar duh phang, rnăk vâl nô hôm nha geh bơi tât 1 tấn n’gul cà phê rnglăy, 15 tấn mbo rêh, 70 tấn bum n’hanh 4 tấn ba, rgop le\ rnoh prăk tăch ndrôk, lôch n’hâp le\ prăk kan hôm nha geh rlău 200 rkeh prăk đo\ng.

            Geh ndơ sa ndơ nkrem, nô Ama Mjâo nt^m [on lan tâm [on ntrong mât chăm cà phê, rong ndrôk gay ma bah ach o, hun hao [ư sâm geh kơt nơm. Rnăk vâl nô le\ nsrôih tât râng nău kan ntu\k rêh jêng, ntop prăk kaih n’hanh nar kan gay ma nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe. Wa Y Kduôt Byă- groi kruanh Hội cựu chiến binh xã Hoà Phong, nkuăl Krông Bông, ua\nh năl: Ama Mjâo le\ n’hao geh ntrong kan bâh tahen wa Hồ, nănh m^n, nănh [ư, nsrôih rlet hun hao pah kan jan sa.

            “Ama Mjâo g^t ntrong mât chăm rnăk vâl jêng rnăk vâl way tâm rnglăp đăp mpăn n’hanh nsrôih kan. Nô g^t ntrong pah kan n’hanh tâm mbơh tay đah [on lan mpeh ntrong kan mât chăm tơm tăm kon rong bâh nău m^n ua\nh s[ n’hanh do\ng nău ngăn tâm rnăk vâl. [on lan knơm đah wa lah du hê nu^h tahen ơm hăn lor bôk năp tâm xã lah nsum n’hanh tâm [on lan êng”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng