Ăp năm ba năp, mpôl kan tahen Quân khu 5 le\ geh âk nău kan na nê| nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe. Bâh ăp ntu\k kan na nê| ăp ntu\k kan tâm mpôl tahen le\ [ư âk ntrong kan, nău kan, ntop ndrel đah nu^h [on lan 11 n’gor nkuăl [on têh nkual miền Trung- Tây Nguyên rgal nău rêh nkual [on lan, gôl yôk  ăp nar lơ ma ueh mhe lơn.

 

Vơt t^ng nău kan “Jut du rnăk ji ngot, n’huch du rnăk ach o” cán bộ, tahen mpôl kan Quân khu 5 nsrôih tât râng, njêng nău tre\ lam, têh hvi, ns^t tay nău geh săk rnglăy na nê|. Tât a[aơ, rlău 500 rnăk ach o ta 11 n’gor, nkuăl [on têh ta ntu\k kan tahen geh tahen kơl  ntil, prăk kan, ndơ pah kan jan sa, bơi tât 120 rnăk pah kan âk, bơi tât 130 rnăk bah ach o, hun hao [ư têh ndro\ng. ntrong kan bâh ăp mpôl tahen ta quân khu 5 du\t âk ntil. Geh ntu\k kơl nar pah kan kơl an [on lan rgâl mhe ueh mir tăm, kuai ntu ka, rdâk [ư ndrung n’gar; geh ntu\k kơl an prăk kan, ndơ do\ng pah kan jan sa, mbơh nt^m nău pah kan jan sa, tuch tăm, mât rong… wa Nguyễn Đình Vũ, xã Tịnh Hiệp, nkuăl Sơn Tịnh, n’gor Quảng Ngãi kahg^t tay, ntơm nơh rnăk du\t ach o, geh ăp mpôl bộ đội pă an máy cày, nău rêh bâh rnăk vâl wa le\ rgâl âk.

“ntơm nơh aơ lah du rnăk du\t jêr jo\t, ur sai u\ch geh máy pah kan mô lah du mblâm ndrôk rpu gay ma mât rong. Tăng g^t jur dơn máy bông du\t rhơn ngăn, s^t [ư jay ta aơ lôch ne\ pah kan ndrel đah [on lan dâl.  Nău gâp geh máy bông ne\ rvăt năp le\ ndơ hôm rmeh bơi tât 20 rkeg prăk. Bâh máy bông ne\ rgum rmiăt mơ geh [ư ngih jay lôch ne\ rvăt ndeh đo\ng. tâm nău m^n gâp du\t lah ueh đah mpôl kan tahen ngăn.

       Gu\ kan ta ntu\k hôm nha geh âk nău jêr jo\t, ăp mpôl kan tahen quân khu 5 rgum le\ bar pe jât rbăn nar pah kan tât râng rdâk njêng nkual [on lan mhe ta 65 xã du\t jêr jo\t, koar trong n’hong dak, bât dak, bât dak bah dak rchoh, [ư n’hong dak.. ăp ntu\k ndâp mpơl ao nđir bâh “Bộ đội cụ Hồ”.  rlău ma ne\, ta ăp rơh hăn pah kan, tâm mâp tâm nđur bah dih, ăp ntu\k kan hôm nha mbơh tơih rgop nău gay ma ta ntu\k rgum le\ [on lan, tahen  tâm rgop ndrel đah tahen nkra mhe, [ư ueh rlău 500 ngih gu\, [ư mhe rlău 200 ngih tâm rnglăp, tâm ro\ng, ngih jay tâm ro\ng n’har bri, gôl dak…ntop jut jăng ngih tru\h sat ta ăp nkual [on lan gu\. Wa Lưu Thị Bích Ngọc, groi kruanh rnâng kan Dân vận n’gor Quảng Nam an g^t; nău tâm ro\ng [on lan tahen he le\ ns^t tay âk nău rgâl ta nkual geh nău reh du\ jêr jo\t ta n’gor.

“{ư t^ng nău kan tâm rlong nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe, Bộ chỉ huy quân sự n’gor le\ rgo\ jă ntu\k kan rdâk njêng ăp nău kan du\t na nê|, ndơ do\ng kan na nê|. Xã Trà Tân năm 2010 mhe geh 1 nău mpo\ng kan, âtt a[aơ le\ geh 12 nău mpo\ng kan geh nău ntop kơl kan du\t têh bâh Bộ chỉ huy quân sự n’gor.

      Bâh năm 2010 tât a[aơ, mpôl kan tahen Quân khu 5 mbơh [ư nău kan “Nông phe tâm rgop kơl an nu^h ach o”. njrăng nkrem lor meph tơm prăk n’hanh ndơ sông sa kơl an rnăk [on lan geh nău rêh ach o n’hanh [on lan ach o, ăp ntu\k kan, n’gâng kan mpêt nkrem geh rlău 370 tấn phe, đah rnoh  khlăy rlău 5,5 rmen prăk, kơl an âk rnăk [on lan bah ău jêr jo\t, ji ngot pah p^t mô to\ng ndơ sa ta ăp khay ê ho\ di yan. Trung tướng Trần Quang Phương,  Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 an g^t, jut jăng ach o âk ntrong kan lah nkô| mpo\ng geh mpôl kan tahen Quân khu 5 mpo\ng tât.

      ‘ăp năm, mpôl hên le\ pă an ăp ntu\k s^t ta nkual [on lan, mpeh rnoh kơl an ăp ntu\k, geh rnôk tât ta ăp rnăk na nê| gay ma kơl jut ach o. đah nău m^n bôk năp lah an bah ach o mpeh nău wa\ng sa lah ntrong kan tơm, bâh ach o mpeh wa\ng sa ne\ r^ kơl du đê| nău êng gay ma ăp oh mon geh hăn nti, rnăk vâl geh tâm mât mpeh săk soan gay ma n’hao nău jut n’huch ach o âk ding bâh [on lan ta ăp nkual jêr jo\t, na nê| lah ta nkuăl n’har bri, gôl dak.

      “Nti an [on lan g^t, [ư an [on lan djăt t^ng”. đah ntrong kan ne\, cán bộ, tahen mpôl kan Quân khu 5 le\ [ư an nău tâm ro\ng tâm rnglăp [on lan tahen ăp nar lơ ma ueh nâp, nsum soan, nsum nuih n’hâm rdâk njêng nkual [on lan, gôl yôk ta nkual neh miền Trung – Tây Nguyên “âk sial, âk mih” ăp nar lơ ma ueh lơn.

Răk rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng