VOV4.Mnông:Gay ma n’hao nău g^t m^n bâh [on lan, n’gâng kan ăp gâl mpeh nău khlăy bâh nău kơl nkhôm trok nău mât ua\nh bri n’hanh ndơ bri đah nău rêh kon nu^h, hun hao wa\ng sa rêh jêng n’hanh mât đăp mpăn rnă njrăng ngih dak, rlău 5 năm ba năp ntu\k kan mât n’hanh hun hao bri n’gor Kon Tum le\ geh âk ntrong kan mbơh tơih êng êng gay ma ns^t tay nău geh săk rnglăy.

Di rơh năm nti mhe, ntu\k kan mhe geh du ntrong kan mhe, ne\ lah geh bôk nău kan mbơh tơih “Hăn nđrel đah oh tât ngih nti”.

Lôch ăp khay rlu nti ueh rhơn, lôch ăp nar aơ rlău 460 kon hoc ngih nti Tiểu học xã Đak Kroong, nkuăl Đak Glei plơ\ s^t tay ta ngih nti. Ndrel tâm mâp tay băl mpôl, nai nti, ta rơh hăn nti bôk năp, ăp oh geh tât râng du nău kan du\t khlay yor ntu\k kan mât ua\nh n’hanh hun hao bri ta Kon Tum [ư, ne\ lah bôk nău kan mbơh nău “Hăn ndrel đah oh tât ngih nti”. Aơ lah nău kan pơl bôk an ăp nău kan bâh ntu\k kan di rơh lăp năm nti mhe, gay ma n’hao nău g^t m^n bâh ăp oh kon hoc mpeh nău khlay bâh bri đah nău rêh kon nu^h. nai nti Phạm Hữu Trọng, groi hiệu trưởng ngih nti tiểu học Đak Kroong an g^t:

 “Xã Đak K’roong  lah ngoăy tâm ăp xã ach o bâh nkuăl Đak Glei, du\t âk ăp oh kon hoc ta aơ lah oh kon mpôl rnoi đê| rêh dăch bri. Nău rêh kanu\ng [ư mir ba. Nar aơ ngih nti du\t rhơn rnôk geh ntu\k kan mât n’hanh hun hao bri tât pă an s[, pă ndơ an ăp oh kon hoc. Bâh nău mbơh tơuh bôk nău kan ndơ\ tât ăp oh kon hoc gâp knơm an lah ăp oh mbra geh nău m^n lơn tâm nău mbơh tơih tât đah mê| bơ\ nơm, tât oh yuh nơm, tât ntu\k rêh jêng he gu\ mpeh nău kan an geh [ư mât ndrăy ueh ntu\k gu\ rêh ta bri”.

Bâh nău kan mbơh tơih, rgo\ jă so\ng dăng, kon hoc geh g^t đah nău mbơh mpeh bri ta ntu\k he nơm gu\ rêh n’hanh nău kan nsum mpeh nău mât ua\nh bri ta ntu\k. ta meng ne\, ăp oh le\ geh pă mbơh tay âk nău mbơh mpeh nău khlay bâh bri đah nău kan kan “klơm soh bâh play neh”, tâm ban kơt tâm nău hun hao wa\ng sa n’hanh mât nău ueh văn hoá bâh nu^h [on lan Tây Nguyên. Di rơh bôk năm nti mhe, gay ma hăn ndrel đah ăp oh tât ngih nti, ntu\k kan geh nău m^n kan lah ndơ\ so\k nău mbơh mât, hun hao bri n’hanh nău kơl nkhôm mât bri ta bah dih ntô s[ pă an kon hoc. Oh Y Minh Trà, kon hoc nti jrô 5 an g^t:

“ Nar aơ oh tât ngih nti, oh du\t rhơn yor ăp kônh ndơ\ an oh s[. gâp mbra mât an ueh n’hanh nti blău. Gâp mbra răk ua\nh na nê| nău mbơh mpeh mât bri ta ntô s[ gay ma g^t vât nău mât bri lơn”.

Nău m^n lir nău mbơh mât, hun hao bri n’hanh nkhôm kơl nău kan mât bri ta bah dih ntô s[ pă an ăp oh kon hoc le\ dơi geh âk nkô| kan. Ndrel đah kơl an kon hoc ta nkual njônh ngai, nkual [on lan rnoi đê| ta n’gor Kon Tum geh s[ nchih, nkô| nău mbơh tơih ta ntô s[ mbra t^ng ăp oh le\ năm nti. Ăp nar, rnôk mê| bơ\ n’hanh kon hoc ôp ua\nh s[ nchih bâh ăp oh saơ nău mbơh ma ntu\k kan mât n’hanh hun hao bri ndơ\ mbơh, bâh ne\ njêng nău kan tre\ lam, n’hao nău g^t m^n.

Wa Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc ntu\k kan mât ua\nh n’hanh hun hao bri n’gor Kontum an g^t tay:

“ Nău kan mbơh tơih mât hun hao bri n’hanh [ư t^ng nău kơl nkhôm mât ua\nh bri lah nău kan tơm khlăy tâm ntu\k kan mât n’hanh hun hao bri. Mbơh tơih geh âk ntrong kan: bâh báo, đài, nău mbơh, áp phích…nău m^n lir nchih nkô| nău mbơh tơih ta ntô s[ gay ma pă an kon hoc mbra kơl an kon hoc geh s[ nti n’hanh nkô| nău aơ mbra geh hăn ndrel đah kon hoc le\ năm nti. Nkô| u\ch bâh mbơh mbơh tơih mpôl hên mpo\ng tât lah 106 ngih nti tiêu học ta ntu\k ăp xã geh pă nkhôm rnoh mât kơl ua\nh bri ta n’gor. Mpôl hên mbra ndơ\ s[ tât ngih nti pă an ngih nti n’hanh UBND xã. Bah ne\ xã n’hanh ngih nti mbra pă tât ti ăp oh kon hoc”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng