Wa Sính Chứ Chơ, kruanh thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, nkuăl Krông Bông an g^t:rnôk mbơh [ư bôk nău kan nkô| mpo\ng kan ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe, [on lan du\t rhơn, yơn lah nău rgo\ rgop prăk rdâk njêng lah du\t jêr, yor nau rêh bâh [on lan hôm nah du\t jêr jo\t. wa Sính Chứ Chơ ngơi.

Njêng nkual [on lan mhe lah du\t u\ch [ư yơn [on lan đah ngih dak ndrel [ư, [on lan geh tâm rgop đo\ng mơ dơi [ư. Nău jêr jo\t r^ ko\ ta nău [ư trong, neh, neh khân păng mô an. Nău aơ r^ ngih dak nta nău nơih  lah mô r^ thôn [on mô dơi [ư.

Xã Cư Pui, nkuăl Krông Bông ntơm nơh lah nkual gu\ kan cách mạng bâh n’gor Dak Lak. Bôl ma le\ geh Đảng, ngih dak mât ua\nh ntuh kơl, yơn a[aơ lah xã du\t jêr jo\t, đah 90% rnoh nu^h lah rnoi đê|, nău geh du hê nu^h ăp năm kanu\ng geh 9 rkeh prăk. Wa Nguyễn Văn Tâm-kruanh UBND xã Cư Pui an g^t, ăp nău mpo\ng mpeh nău rdâk njêng  nkual [on lan kơt lah trong hăn, dak bât, ngih nti, ngih gu\an [on lan r^ du\t jêr dơi geh [ư. Yor nău geh mô âk, nău rêh [on lan hôm nha jêr jo\t, n’hanh pah p^t mô to\ng jêng lah nău rgo\ [on lan tâm rgop gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe geh âk nău jêr jo\t.

Nău mpo\ng du\t jêr lah n’hao nău geh bâh nu^h [on lan, đah rnoh xã geh âk [on lan rnoi đê|, na nê| lah [on lan ntrơn ntu\k gu\ rêh lêng lang. rnoh rnăk ach o ta xã lah 27,9%. [on lan rêh kanơm ta pah kan tuch tăm, tơm tăm geh do\ng alh mbo lai yơn lah bar pe năm dăch aơ tơm mbo lai mô hôm lah nău dơi tay đo\ng yor rnoh mô khlay, prăk mât tăm âk, neh mô jêng, a[aơ bu rgâl jêng tăm bum yơn lah mô jêng đo\ng mpeh nău tăch rgâl. [on lan ntop rgop ndơ r^ du\t jêr. Ua\nh nsum rgo\ jă tâm rgop bâh [on lan ri du\t jêr, knơm ta ngih dak dơm.

M’Đrắc lah nguay tâm âk nkuăl njônh ngai ta Dak Lăk, nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta aơ mâp âk nău jêr jo\t, yor rgum rnoh nu^h kan tâm rgop bâh [on aln mô âk. Nău m^n bâh [on lan kơl an bôk nău kan aơ r^ âk yơn nău tâm rgop ri mô âk, jêng lah nău rdâk njêng ăp nău kan ê ho\ tâm di. Wa Nguyễn Hải Diện, groi kruanh uỷ ban mặt trận tổ quốc ngih dak xã Ea M’lây, nkuăl M’Drăk nfơi.

[ư trong to\ brr tông ê ho\ tâm di đah nău nchrăp đo\ng, mbâl 6 phân, hvi 80 phân, tâm di to\ng an ndeh hăn ta khay mih bah lhuh dơm. A[aơ dôl rgo\ jă [on lan tât kan dơm ê ho\ geh ndơ kơl bâh ngih dak. Ta gâl xã mbơh lah nchrăp nău kan r^ râng r[u\n nchră hên geh mbơh lah nău nchrăp kan kơt ne\ yơn lah mô geh rpăk r^ mô dơi [ư đo\ng.

Hôm ta xã Ea Riêng, nkuăl M’Drăk, nău ngăch rdâk njêng nkual [on lan mhe mô ngăch đo\ng. wa Bùi Duy Hùng, groi bí thư Đảng uỷ xã Ea Riêng an g^t, xã geh 9/19 nău mpo\ng kan, yơn lah, ăp nău mpo\ng ê ho\ geh dơi [ư r^ du\t jêr [ư yor lah prăk mô geh.

nău du\t jêr lah ndơ do\ng, ntung trong, nt^t lah [ư trong, ngih dak ntuh kơl hôm ma [on lan ăp rnăk rgop 3 rkeh prăk yor [on lan gu\ tâm [ah ngai, nău wa\ng sa [on lan kơt aơ lah du\t jêr. [on lan r^ du\t nđơr đo\ng yơn lah rnôk jă tâm rgop r^ du\t jêr. Trong hăn ri [on lan [ư êng, hvi 70 phân dơm, gay ma an ndeh máy hăn snong ta khay mih dơm. T^ng nău mpo\ng nkual [on lan mhe r^ trong kơt aơ lah mô nâp, gay ma njrăng bok, mhir, oh kon hăn nti bah mhir tâm khay mih dơm.

T^ng nău nchrăp geh ngluh mbơh, năm atay n’gor Dak Lak mbra geh 31 xã geh nău mpo\ng tâm di đah nkual [on lan mhe. Yơn lah, tât a[aơ ê ho\ geh xã geh nău mpo\ng ne\, n’hanh le\ năm ba kơi klâp lah mbra geh 10 xã dơm dơi kan. Nkô| nău bâh kan mbrơi aơ lah yor rnoh kan tâm rgop bâh [on aln mô geh, na nê| lah ta ăp ã nkual njônh ngai. Wa Vũ Văn Đông-groi giám đốc ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor –nu^h kan ta rnâng kan nt^m leo bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh 250-300 rmen prăk. Đah du n’gor hôm nah jêr jo\t kơt ne\ Dak Lăk du\t jêr ma [ư.

“Tâm nău dơi bâh Dak Lak a[aơ r^ rnoh prăk pah kan du\t jêr, dôl geh dơn ndơ kơl bâh chính phủ,. Yor kơt ne\, gay ma dơi geh r^ nău dăn đă đah chính phủ nta nău nơih gay ma kơl rnoh prăk đah Dak Lak, đah rnoh prăk pă an râng geh kơt lam dak r^ du\t jêr. T^ng Nghị quyết bâh Hội đồng nhân dân n’gor r^ nău way rgo\ săk soan bâh [on lan klâp ma 10%. Yơn lah, geh ăp nkual mbơm oi r^ tâm rgop âk lơn, hôm đah nkual ngai r^ rgo\ rgum du\t jêr, geh rnôk rgum 5-6% r^ lah du nău du\t jêr đo\ng.

Bơi tât 4 năm mbơh [ư bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe gu\ ta Dak Lăk le\ nsrôih [ư t^ng, tâm rgop rlău 500 rmen prăk n’hanh 80 rbăn met vuông neh., yơn đah nău u\ch rdâk njêng nkual [on lan mhe, na nê| lah ta nkaul njônh ngai r^ rnoh aơ hôm nha du\t đê|, an geh nău kơl bâh ăp rnoh kan êng tay đo\ng.

                                   

                                                            Thị Đoắt răk rblang

 

 

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng