Kruanh dak Trương Tấn Sang vơt [on lan ta Quận 1 n’hanh Quận 3, nkuăl [on têh Hồ Chí Minh.

Kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân pah kan đah Rnâng kan n’gor uỷ Bình Định mpeh nau kan [ư du đê| nau ntru\nh Đại hội 18 Đảng bộ n’gor Bình Định.

Rmôt kan ntoh măt Quốc hội n’gor Dak Nông mâp [on lan ta xã Quảng Phú nkuăl Krông Nô n’hanh xã Quảng Sơn nkuăl Dak Glong gay mbơh nau geh rơh r[u\n tal 8, Quốc hội gưl 13.

Thái Lan n’hanh Campuchia tâm di nau n’hao tama boh gay mât đăp mpăn njok n’har 2 dak.

Thuỵ Sỹ n’hao nau mât đăp mpăn bah năp rơh r[u\n gưl prêh bah Ntu\k kan đăp mpăn n’hanh tâm boh Châu Âu [ư ta Thuỵ Sỹ.

 

Nthoi tay bôk nău kan hăn mâp nu^h [on lan lôch rơh họp tâl 8, Quốc hội khoá 13, nar ntri (3/12), Kruanh dak Trương Tấn Sang n’hanh ăp mpôl đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử mbrô 1, Mpôl đại biểu Quốc hội nkual [on têh Hồ Chí Minh le\ mâp nu^h [on lan quận 1 n’hanh quận 3 nkual [on têh Hồ Chí Minh. Ta ăp rơh mâp, ăp nu^h [on lan rhơn rnê rơh họp tâl 8, Quốc hội khoá 13 le\ tâm nchră an nău rgop mpeh ăp nkô| nău khlay kơt nô nău hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h 2014, trong hăn n’hanh ntul rlong tâm năm 2015, rgâl mhe nt^m nti, [ư jêng nău way bên âk quy định bah Hiến pháp rgâl nkra le\ njêng trong aih khlay an hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h n’hanh đăp mpăn rnă njrăng neh dak…Bah meng nê, ăp nu^h [on lan rgum nkoch lah mpeh ăp nău khoah tâm trong kan nt^m nti, dak si, tâm nău t^ng [ư pháp luật, nău nchih mbơh grăp ndơ lah nchâp đă yơn mô dơi mbơh kloh n’hanh mô dơi mât uănh aơ lah nkô| nău [ư jêng tât nău sa khâm nar lơn ma hô. Wa Nguyễn Thanh Doai phường Phạm Ngũ Lão quận 1 nkual [on têh Hồ Chí Minh ndơ\ luh nkô| nău mpu\ng lir a[aơ lah nău tât lam dak tâm ban ma nău tât sa khâm đo\ng./.

 

Kêng măng 3/12, Kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân n’hanh rmôt kan bah Trung ương pah kan đah Rnâng kan n’gor uỷ n’gor Bình Định mpeh nau [ư nau ntru\nh Đại hội 18 bah Đảng bộ n’gor Bình Định. Ta nar pah kan, Kruanh Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân rnê prêh ăp nau ma Đảng bộ n’hanh [on lan n’gor Bình Định ho\ tă geh tâm 4 năm [ư nau ntru\nh Đại hội Đảng bộ tal 18. Rơh aơ, Kruanh Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân n’hanh rmôt ka ho\ pă 500 rkeh kơl nu\ih [on lan tâm n’gor Bình Định geh nau khuch yor phu\t mrô 4 mhe nơh, pă 4 nu\ih [on lan gay pâng duk joi ka mhe, du hê geh kơl 300 rkeh, pă ndơ ân cán bộ biên phòng, rnăk vâl nu\ih geh dơi kơl ntoh lư n’hanh prăk ân kon se hăn nti tâm nkuăl [on têh Quy Nhơn, n’gor Bình Định./.

 

Kêng măng ntri 3/12, ta nhih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng wơt Đại sứ Liên bang Nga Andrei Kovtun hăn tât nt^nh s^t le\ năm kan ta Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rnê âk nău rgop ue\h bah Đại sứ Andrei Kovtun tâm ntru\t ntrôl tâm boh têh dơi jo\ jong, lam le\ rngôch đah Việt Nam n’hanh Liên bang Nga tâm năm gu\ pah kan ta Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lah rjăp nău m^n mô rgâl bah Việt Nam lah way u\ch ro\ng, [ư le\ n’hâm suan he nơm, ndrel đah liên bang Nga nsrôih ndơ\ tâm boh 2 dak hun hao jru hvi, ngăn ngăn, ns^t tay nău geh an [on lan 2 dak. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng u\ch ro\ng Đại sứ Andrei Kovtun đah nău g^t wât jru hvi bah he mpeh Việt Nam, bol ma ta le\ rngôch ăp trong kan mbra geh rgop tay ngăn ngăn tâm bun dăp an nău hun hao bah tâm boh bar dak đo\ng./.

                                                                                                             

Ôi 3/12, Hội đồng nhân dân n’gor Bình Phước gưl 8 ho\ ntơm r[u\n tal 11. Aơ lah rơh r[u\n khlay, geh nau ntru\nh [ư nau dơi ăp nau kan ma nau ntru\nh Đại hội Đảng bộ tal 9 nchrăp luh. Ta rơh r[u\n, Uỷ ban nhân dân n’gor Bình phước ho\ ơh nau du đê| nau đă bah [on lan n’hanh ntoh măt Hội đồng nhân dân n’gor Bình Phước kơt: Ăp nau kan rklaih rnon tơm prăk ndâk njêng, nkô| nau [ư nau kan nkra trong Quốc lộ 13 rlet An Lộc-Hoa Lư [ư mbrơi, trong klaih ăp trong hăn vay djơh, mô nâp gay đăp mpăn hăn trong, ăp nau sning gay đăp mpăn nau geh so\k soay năm 2014 nchrăp 3.506 rmen n’hanh ăp nau nchrăp gay geh nkô| nau 6,5 nai dak si tâm du rmưn nu\ih./.

 

            Ôi ntri, 3-12, Mpôl đại biểu Quốc hội n’gor Dak Nông le\ mâp nu^h [on lan xã Quảng Phú (Krông Nô) n’hanh xã Quảng Sơn (Dak Glong), gay mbơh jêh rơh họp tâl 8 lah nsum n’hanh ăp nău lư ma nu^h [on lan ta ntu\k uănh khlay. Lôch rnôk djăt nău mbơh, le\ rngôch ăp nu^h [on lan le\ rhơn mpeh jêh geh ma rơh họp le\ dơi geh; nkre ma nkoch lah du đêt nkô| nău jêr jo\t ta ntu\k. [on lan xã Quảng Sơn ri nkoch du đêt nău dăn đă kơt: Tâm pă tay neh ntu bah nu^h [on lan n’hanh ăp công ty ta ntu\k gay ma bah ir geh nău tâm pit; ân rgâl di so\k lăn âk ir prăk tâm nhih nti; nău t^ng [ư ăp trong kơl đah nu^h geh n’hâm suan hôm mbrơi n’hanh âk jêr jo\t./.

 

Tâm rơh mâp đah [on lan jehe rơh r[u\n tal 8, Quốc hội gưl 13, nar 3/12, Rmôt kan ntoh măt Quốc hội n’gor Gia Lai mâp [on lan ta nkuăl [on têh Pleiku. Jêh geh djăt rmôt kan ntoh măt Quốc hội n’gor Gia lia mbơh nau geh rơh r[u\n tal 8, Quốc hội gưl 13 mhe nơh, nu\ih [on lan nkuăl [on têh Pleiku ntoh nau rhơn yor rơh r[u\n ho\ geh nau nchrăp âk nau kan khlay geh tata nau hun hao văng sa-rêh jêng bah neh dak. Nu\ih [on lan nkuăl [on têh Plei ku ko\ nkah du đê| nau kan hôm ko\ kol kơt: Âk nau kan rgum [ư ma ê geh ntru\ưnh [ư, khuch tât nau hun hao n’hanh đăp mpăn nau rêh bah [on lan, mô to\ng ntu\k păl n’aih, nau kan bah rmôt Bu ranh âk năm mô to\ng prăk kan. Ngăn lah, nu\ih [on lan nkuăl [on têh Pleiku nkah rơh dăch aơ tâm n’gor geh âk nu\ih bu ur hăn deh kon khi\t, gay uănh ngăn nau kan bah nai dak si./.

 

Gay ma kơl bu ur ach o, geh nău rêh jêr jo\t hun hao wa\ng sa, nta joi nău kan, n’hao nău geh, tât kêng du\t năm 2014, ăp gưl Hội bu ur tâm n’gor Dak Lak le\ dâk manh đah Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn…đah le\ rngôch tơm prăk rlău 1.105 rmen prăk, nta an 96.675 nu^h manh wa\ng sa. Tơm prăk dơi manh, ăp rnăk le\ ntuh kơl hun hao tuch tăm, mât rong, tăch rgâl jê|, rdâk njêng ăp trong dak kloh ue\h, mât ue\h ntu\k gu\ rêh. Bah meng nê, ăp gưl Hội hôm tâm kơl nsum hun hao wa\ng sa ma ăp trong [ư: kơl tơm prăk, tơm si, kon ntil, nar luh kan, ndơ do\ng kan, phân poh…nơm geh kơt nê|, le\ kơl an 10.150 rnăk ach o tă bah bu ur [ư tơm rnăk wâl geh tay ndơ ma do\ng kan, tăch rgâl, nsan hao đăp mpăn tâm nău rêh./.

 

Nar 3/12, ta ntu\k n’gâng 1098, 1099 ta Thôn Khưa Đa, xã Tân Mỹ, nkuăl Văn Lãng, rmôt rchăng nau rvăt lăp ntu\ng ndơ bah Đồn Biên phòng Tân Thanh n’gor Sơn La ho\ saơ du đê\ nu\ih dôl ma nchuăn ndơ, lăp tih dôih tă Trung Quốc lăp dak nơm. Rnôk saơ rmôt kan ăp nu\ih tih aơ ho\ nchuăt du, lơi di\ng le\ ndoh ndơ dôl nchuăn, geh: Kho ao răm kon se, kho mbâl n’hanh proch sur, nchrăp rnoh di\ng le\ lah du rmen 200 rkeh prăk. N’gâng kan ho\ nhu\p kân lơi ndơ aơ n’hanh [ư jêh nau kan gay rklaih ti\ng nau ntru\nh bah pháp luật./.

 

Mpôl kruanh njrăng n’gang n’har bri Thái Lan n’hanh Campuchia nar ntri 3/12, tâm ban u\ch n’hao dăng tâm boh gay mât rnă njrăng njok n’har bri bar dak. Lah đah mpôl nchih báo lôch rơh họp jo\ bar nar, Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia an g^t, bar ding tâm ban u\ch ntru\t ntrôl tâm boh bar ding yor ma đăp mpăn, rnă njrăng ta nkual n’har bri tâm ban kơt n’hao dăng lơn đo\ng tâm boh njrăng n’gang n’har bri n’hanh rnă njrăng đah bar dak. Nău mbơh nsum ndơ\ luh lôch rơh họp bar nar ta thủ đô Phnom-penh, mpôl kruanh njrăng n’gang n’har bri Thái Lan-Campuchia le\ tâm ban u\ch tâm boh tâm nău njêng ăp ntu\k gu\ kâp njrăng n’har bri, n’hao dăng tăch rgâl, dak si, pâl nđaih, njrăng n’gang tăch ntu\ng- tăch rvăt nu^h n’hanh ăp ntil nău tih êng [a [a\./.

 

Nar 3/12, nau đăp mpăn geh [ư rhăt jăp ta nkuăl [on têh n’har neh Basel bah Thuỵ Sỹ bah năp rơh r[u\n gưl prêh 2014 bah Ntu\k kan Đăp mpăn n’hanh Tâm boh Châu Âu [ư ta aơ. ĂP trong tơm ngai bah ntu\k r[u\n 200 mét geh bu nchueng n’gang lơi. Cảnh sát ko\ geh n’hao nau kan ta Basel gay đăp mpăn ân rơh r[u\n geh ueh tâm 2 nar (nar aơ 4 n’hanh ôi aơ 5/12). N’gâng kan Nga, Mỹ, Uỷ viên gưl prêh [ư nau kan đăp mpăn n’hanh tâm nchră đah dak ba dih bah Liên minh Châu Âu, ndrel n’gâng kan Ukraina nchrăp mra râng rơh r[u\n aơ./.

 

Tahen rgop nsum dak bah dih tă bah Mỹ mât bôk dôl [ư hu\ch hêng bah mpôl nghih dak Hồi giáo sơm êng săk nơm ta Iraq n’hanh Syria. Aơ lah nău mbơh tă bah Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ndơ\ luh nar ntri (3/12). Lah ta rơh họp lor bôk năp bah ăp Bộ trưởng tâm liên minh lah rlău 60 dak rdâng lơh IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry an g^t, liên minh le\ [ư nklăp 1 rbăn rơh ntu\p lơh ta Iraq n’hanh Syria. Mpôl tahen bah IS ta Iraq le\ hu\ch hêng n’hanh ăp mpôl tahen chính phủ Iraq le\ pit mât tay âk nkual, pơk hvi nău dơi mât uănh rnă njrăng wa\r du đêt nhih máy trih pring./.

\

Tâm nau mbơh nar naơ 3/12, N’gâng kan nchră nau Iran dun lơi ăp nau mbơh mpeh nau kan du bôk ndeh mpăr tâm lơh bah dak aơ lơh Ngih dak Islam tâm nkuăl neh Iraq. Nu\ih ntoh ngơi N’gâng kan nchră nau Iraq wa Marzieh Afkham lah “Phung hên mô geh kơp dơn du ntil nau mbơh nkah tata nau kan tâm boh ta hen bah Iran ta Irắc gay rdâng lơi Ngih dak Islam”. Wa Afkham lah rjăp Iran ko\ mô rgâl nau kan rgâl ntrong pah kan bah nơm n’hanh mhe knu\ng đă nu\ih kơl nchră nau kan n’hanh kơl an ta hen ân Irắc tâm di đah nau nchrăp bah luật pháp lam ntur neh./.

 

Quốc hội Pháp nar (2/12) le\ uănh an do\ng nghị quyết dăn đă Chính phủ dak dja kơp dơn Palestine lah dak đăp mpăn. Bah năp nê, Quốc hội Anh n’hanh Tây Ban Nha le\ uănh an do\ng nghị quyết tâm ban kơt nê đo\ng. nău dja mbra an saơ nar lơn ma geh âk dak châu Âu u\ch kơl t^ng nău nsrôih njêng Nghih dak Palestine kơt du trong [ư gay ntru\t ntrôl hăn tât đăp mpăn trung đông./.

 

                        H’Thi-Điểu Thân răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng