Kruanh dak Trương Tấn Sang ho\ mâp măt đêp rmen 130 nu\ih ntoh măt ân ăp nu\ih lah cấp uỷ tâm ăp ngih bu kru\ng nu\ih bah Mỹ, nguỵ lvang năm 1954-1975.

Hội đồng nhân dân n’gor Gia Lai gưl 10 so\k phiếu rnơm kan đah 13 nu\ih.

Rơh tâm nchră ndâk tăm tay n’hanh hun hao cà phê nâp nâl [ư ta n’gor Dak Lak.

Lôch rơh r[u\n gưl prêh Hội đồng tâm boh nkuăl (GCC) tal 35 [ư ta Thủ đô Doha bah Qatar.

Thái Lan n’hanh Trung Quốc mra ký nau nkah tât nau nchrăp tâm boh ndâk nkra trong loih ta Thái Lan.

           

            Nar 9/12, ta nhih pah kan kruanh dak, Kruanh dak Trương Tấn Sang le\ mâp măt 130 nu^h ntơh măt an ăp nu^h lah gưl uỷ tâm ăp ndrung kru\ng bah Mỹ, nguỵ lvang năm 1954- 1975, nkhêp geh ăp nu^h hăn tât khâl Thủ đô râng mâp măt tă bah Ban Bí thư Trung ương Đảng [ư. Tâm rnôk mông nar yô| rngot, Kruanh dak Trương Tấn Sang n’hanh ăp mpôl ntơh măt le\ nkah tay du rơh dăng janh rdâng lơh kh^t rêh, klaih rlău klach rvê, lơh chrai ăp nău mplư rlăm bah phu\ng rlăng, rgop [ư geh nău dơi n’gloh nteh bah rnoi nu^h. Nar aơ, plơ\ s^t đah nău rêh [on lan ngăn, ăp nu^h tă gu\ ndrung cách mạng năm kăl e nơh le\ âk năm deh da dê, suan ranh yơn nha du nuih n’hâm đah Đảng, nghih dak, rgop suan tâm rơh rdâk njêng neh dak đo\ng. Kruanh dak m^n lah ăp nu^h plơ\ s^t đah nău rêh ngăn ăp nar mbra mpư n’hao nuih n’hâm cách mạng rgop tâm rơh rdâk njêng Đảng, rdâk tay nău nsing nơm bah [on lan./.

 

Nar 9/12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, Kruanh rmôt kan ntoh măt Quốc hội nkuăl [on têh Hà Nội ndrel ăp ntoh măt Quốc hội mâp [on lan Quận Hai Bà Trưng jêh rơh r[u\n tal 8, Quốc hội gưl 13. Ta nar mâp, nu\ih [on lan Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội rnê prêh rơh r[u\n tal 8, Quốc hội gưl 13 geh ueh đah nau mi\n tâm boh, rgâl mhe, [on lan [ư tơm n’hanh geh nau kan bah ăp nu\ih ntoh măt Quốc hội. Yơn lah, du đê| nhau rgop bah [on lan ko\ ntoh nau rvê rnôk rnoh rnon bah ăp năm dacưh aơ lơn ma âk, a[aơ ho\ tât rnoh đăp mpăn, tâm rnôk rnoh rnon mô dơi so\k lo\  plơ\ tay n’hanh rnoh do\ng lơn ma hao âk. Mpeh nau kan aơ, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị ân gi\t, Quốc hội, Chính phủ kơp dơn aơ lah tơm prăk têh n’hanh ho\ âk năm gu\ rklaih uănh. Âk ntrong kan geh ndơ\ luh, r[o\ng tât nkô| nau mô ân geh rnon rnon jêng nau mbăk jâk bah neh dak, khuch tât chính trị, văng sa bah neh dak./.

 Nar 9/12, wa Hoàng Ngọc Dũng- Uỷ viên Hội đồng dân tộc Quốc hội, Kruanh mpôl đại biểu Quốc hội n’gor Sơn La ndrel mpôl pah kan le\ mâp nu^h [on lan ăp nhih pah kan khối hành chính n’gor Sơn La. Lôch rnôk mpôl đại biểu Quốc hội mbơh lôch rơh họp tâl 8, Quốc hội khoá XIII, ăp nu^h [on lan n’gor Sơn La le\ dăn đă du đêt nkô| nău geh tât ntrôl ngăch săm[u\t kơp dơn nău dơi do\ng neh an nu^h [on lan, gay nu^h [on lan geh ndơ ma manh ngân hàng ntuh kơl [ư njêng tăch rgâl…ăp nău rgop, nău dăn đă bah [on lan le\ dơi mpôl đại biểu Quốc hội n’gor Sơn La nchih nkah gay hao mbơh gưl bah lơ m^n uănh plơng ơh an du\t ơm./.

 

Lo\ bôk rơh r[u\n tal 8, Hội đồng nhân dân n’gor Gia Lai gưl 10 ho\ [ư so\k phiếu rnơm kan đah 13 nu\ih kan n’hanh mbơh lam hvi nau geh ân [on lan tâm n’gor tâm ôi naơ 9/12. Ăp nu\ih ntoh măt ho\ do\ng âk nar gay ma mi\n rnôk kan bah 13 nu\ih kan yor Hội đồng nhân dân n’gor săch, geh ndơ\ luh phiếu rnơm kan aơ. Ti\ng nau geh mbơh, wa Phạm Đình Thu-Kruanh Hội Đồng nhân dân n’gor geh phiếu rnơm kan âk ngăn, đah 59 phiếu. Tâm rnôk nê, nu\ih geh phiếu đê| ngăn lah wa Phạm Thế Dũng-Kruanh UBND n’gor đah 27 phiếu. Nu\ih geh phiếu rnơm dêh tal 2 lah wa Nguyễn Dũng-Uỷ viên UBND n’gor, Giám đốc n’gâng kan tơm prăk đah 11 phiếu. Wa Nguyễn Dũng ko\ geh tâm rnoh 5 nu\ih geh phiếu rnơm prêh đê| ngăn đah 30 phiếu./.

 

: Ôi (9/12), ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, Ntu\k rgum ntru\t nsôr tuch tăm mât rong gưl nghih dak kan nsum đah Sở Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn n’gor Dak Lak [ư tâm nchră sreh tăm tay cà phê nâp dăng nkual Tây Nguyên. Tâm le\ rngôch rnoh 635 rbăn ha cà phê lam dak, a[aơ geh nklăp 86 rbăn ha rlău 20 năm; le\ rngôch hvi neh tăm cà phê kro ranh ân rgâl tăm tay tâm 5 tât 10 năm tât nklăp 140 tât 160 rbăn ha. Tât a[aơ, ăp n’gor tâm nkual le\ sreh tăm tay rlău 33 rbăn ha, tâm nê geh du đêt trong leo [ư le\ ns^t geh tay wa\ng sa âk. Ntơm bah ăp nău rgop, dăn đă ta rnôk tâm nchră, Tiến sĩ Phan Huy Thông, Giám đốc Ntu\k rgum ntru\t nsôr tuch tăm mât rong gưl nghih dak an g^t:

 “Mpôl hên mbra kan nsum đah ăp nhih pah kan nkoch trêng nău lư nkoch trêng tay ăp trong nchrăp mpeh sreh tăm tay, rdâk njêng ăp bôk nău kan mpeh nt^m nti kỹ thuật, lơn lah ăp kỹ thuật sreh tăm tay. Êng ta nkual Tây Nguyên ri mpôl hên mbra ndơ\ du đêt nău lư kỹ thuật dja ma ăp ntil nău ngơi rnoi mpôl đê|, kơl kônh wa [on lan rnoi mpôl đê| tât dơi ăp kỹ thuật mât chăm n’hanh sreh tăm tay cà phê geh nău dơi. N’hanh dăn đă tay đah Ban rđău đă cà phê bah Bộ lah m^n uănh tay ăp nău way, trong kan kơl an sreh tăm tay n’hanh phâm [ư gay ma ndơ\ trong kan dja lăp tâm nău rêh n’hanh kônh wa mbra dơi tât đah tơm prăk manh dơh đo\ng. Mbơh kơl an ăp Sở nông nghiệp ôp uănh tay ăp to\ng le\ rngôch ăp quy hoạch cà phê sreh tăm tay lah [ư an di na nê| gay đăp mpăn ns^t geh wa\ng sa mô di sreh tăm tay du trong lêng lang.

 

N’hao rlau n’gul rnoh mât kon đah dak toh me tâm 6 khay bôk năp. Aơ lah nkô| nau geh Bôk nau kan Mât rong n’hanh hun hao (Alive  Thrive) mbơh ta rơh r[u\n nchră lôch 6 năm nau kan bah Ntu\k kan aơ ta Việt Nam [ư ta nar 9/12 ta Hà Nội. Bôk nau kan mât rong n’hanh hun hao gay rgâl nau ngêt sa ân kon se jê| bah trong n’hao rnoh rong đak đah dak toh me da dê n’hanh rgâl nau ngết sa ân kon se tâm 2 năm bôk năp. Bok nau kan geh ntru\nh tâm 3 dak lah Việt Nam, Băng-la-đết n’hanh Êtiôpia, bah nê 16 rkeh kon se tâm dâng 2 namư mra geh nau kơl an bah bôk nau kan aơ./.

 

 Nar 9/12, ta Mũi Sủi- nkual bah meng kơh dak me n’har bri mpeh nkual 7, phường Hải Hoà, nkual [on têh Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn biên phòng Hải Hoà le\ ban saơ nhu\p kân 24.000 mblâm djăr nchuăn rdeng mô geh nău way rvăt n’glăp bah Trung Quốc lăp tâm dak he. Mpôl kan dơi kan an g^t: Rnôk geh ban nhu\p, ăp nu^h le\ nchuăt du, ntlơi tay ndơ ban lah 1 bôk duk loih mô geh biển số, 1 bôk ndeh ôtô biển số 29S- 8058 rdeng 120 jro\ nhựa kru\ng 24.000 mblâm djăr ntil. Ta nhih pah kan ôp uănh, nu^h [^t ndeh lah Nguyễn Văn Dũng (deh năm 1972, gu\ ta phường Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh) mbơh săm rdeng rnoh djăr bah lơ nê an du hê nu^h mô g^t moh săk gay so\k prăk nar. A[aơ, Đồn biên phòng Hải Hoà dôl ndăn [ư hồ sơ nkra rmal n’hanh nkh^t su le\ rngôch 24.000 mblâm djăr ntil nkoch bah lơ nê t^ng di quy định./.

 

Măng nơh 9/12, Tâm nchră gưl têh tâm boh nkual kuel dak lêng (GCC) tâl 35 le\ mpôch du\t ta thủ đô Doha bah Qatar đah nău ndơ\ luh nău mbơh nsum Doha lah rjăp nău ntlơi ăp nkô| nău tâm rkeh ndrăng nơm n’hanh n’hao dăng nău kan nsum kalơ le\ rngôch ăp trong kan gay ma r[o\ng tât du rơh dơn ngoăy jêng rgop kan nsum. Nău mbơh Doha nkre ma lah rjăp nkô| nău rnă njrăng ta nkual kuel dak lêng, tâm nê lơn lah ôp kuăl Iran tâm boh đah ăp dak bah dih tâm nkô| nău hạt nhân bah dak dja n’hanh tâm nchră nkra ăp gôl dak tâm pit đah ăp tiểu vương quốc A rập thống nhất, ngoăy tâm 6 dak lăp kan nsum bah GCC. Rlău ma nê, ăp kruanh rđău kan GCC du tơ\ tay đo\ng lah rjăp nău kơl joi trong nkra chính trị an nkô| nău Syria; u\ch t^ng trong mbơh chính trị n’hanh nău khlay kan bah Ai Cập ta nkual; nduih lah ngăn mpôl lơh ndjơh, t^ng nău no\ng êng nơm ndrel ăp nău kan kơl dâk bah kơi mpôl lơh ndjơh n’hanh t^ng nău no\ng êng nơm../.

 

Nar 9/12, Thủ tướng Thái Lan Prayth Chan Ochan mbơh: Tâm rơh r[u\n gưl prêh ăp dak nkuăl dak krong Mê Kông (lah GMS) [ư ta Thủ đô Băng Kok, Thái Lan ta nar 19-20/12 tât aơ, Thủ tướng Thái Lan Prayth n’hanh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mra râng nau ký ton nkah tât nau tâm boh ndâk nkra trong loih đah N’gâng kan gung trong Thái Lan n’hanh Uỷ ban hun hao n’hanh rgâl mhe neh dak Trung Quốc. Ti\ng nau nkah, Chính phủ Trung Quốc mra kơl an Thái Lan ndâk 2 trong hăn 2 ding, hvi 1.435 mét, geh nau hăn ngacưh ntơm 160-180km/h, tâm nê, Trung Quốc mra ân Thái Lan manh prăk ntuh kơl nkra trong loih mhe./.

 

 Lha báo nău ngơi A rập Kim Tự Tháp (Al Ahram) bah Ai Cập nar 9-12 ndơ\ nău, tâm rnôk hăn khâl bah Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al Sisi tât Trung Quốc nchrăp ntơm bah nar 23/12 tât aơ tay, bar ding mbra ký ton săm[u\t n’hao prêh tâm boh jêng tâm boh jo\ jong lam le\ rngôch”. Săm[u\t mbra lah trong hăn so\ng an nău ntru\t ntrôl tâm boh bar ding đah bar dak kalơ âk trong kan êng êng tâm âk năm, tâm ban kơt tor luh trong nchrăp an tâm boh bar dak./.

 

Mỹ ho\ ngluh nau ân nsru\ng rvfăt lăp puăch kik djăr rêh tă bah n’gor British Colombia (Canađa) yor nkuăl aơ ntoh luh srê nuh kik djăr. Giám đốc rđau kan thú y tâm N’gâng kan tuch tăm Mỹ John Clifford nar 8/12 ân gi\t, nau mô ân geh [ư jêh Canađa ndơn saơ kman H5N2 ntil kman dăng ngăn ntoh luh tâm du đê| ntuk mât rong ta n’gor British Colombia. Du hê n’gâng kan thú y Canađa nar naơ ko\ kơp dơn Mỹ ho\ n’huch nau rvăt lăp puăch kik djăr, tăp kik djăr tă bah n’gor British Colombia./.

 

 Ndeh păr rdeng ndơ bah tahen mât njrăng Nhật Bản rdeng kho ao an ăp nu^h kan dak si săm nu^h ji Ebola ta Tây Phi nar (8-12) le\ hăn tât Gha-na. aơ lah rdeng ndơ kơl hăn dak bah dih lor bôk năp bah mpôl tahen mât njrăng Nhật Bản an rơh rdâng lơh nuh srê Ebola. 20 rbăn blah kho ao ndrôm jâng ti le\ ndơ\ an ăp nu^h kan dak si Liên hợp quốc, lôch nê đă mpôl Liên hợp quốc mbra tâm pă rnoh ndơ kơl bah lơ nê an Guine, Liberia, Sierra Leon n’hanh ăp dak geh tât khuch./.

 

                                                            Thị Đoắt – Điểu Thân răk rblang

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng