Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng râng rơh r[u\n nchră tâm mâp ăp đ/c tât râng cấp uỷ tâm ngih krung n’hanh ngih mât krung bâh rơh rdâng lơh đah Mỹ mât kơl ngih dak 1954-1975.

          Kruanh dak Trương Tấn Sang tâm mâp mpôl đại biểu tâm mbơh nău đoàn 95, ntu\k kanpah kan khlay bâh Trung ương Đảng le\ tă tât râng kơl dak băl Lào n’hanh du đê| dak Đông Dương tâm lvang năm 1954-1975.

          Rơh r[u\n nchră BCH Đảng bộ n’gor Dak Nông tal 20 khoá 10 [ư tâm nchră n’hanh mbơh ntrong kan, năm kan 2015.

          Tổng thống Nga Vladimir Putin tât khâl Ấn Độ.

          Rơh tâm nchră atay đah Iran đah rmôt P5+1 geh Nga, Pháp, Anh, Mỹ, Trung Quốc n’hanh Đức mbra geh [ư ta gâl groi kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih.

 

 Ôi naơ, nar 10 khay 12, ta Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng [ư r[u\n nchră mâp măt ăp đồng chí râng gưl uỷ tâm ngih kru\ng n’hanh ntu\k nhu\p kân bah rlăng rnôk tâm lơh mprơh Mỹ kơl neh dak năm 1954-1975. Ntoh ngơi ta nar mâp măt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng m^n lah: ndâk njêng Đảng lah ndâk njêng rmôt kan, ndâk njêng kon nu\ih, lah ăp nu\ih cộng sản têh dăng ndơn tay nău way ơm ueh ang bah Đảng he, so\k nău blău ơm bah rơh he rchăng n’gang nău njê jêr jo\t kơt ne\ gay ndâk njêng Đảng he let năp nar lơ ueh lơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lah:

“Ngêt dak nkah g^t tu dak lah nău way ơm khlay bah rnoi nu\ih he bah Đảng n’hanh ngih dak he đă Ban liên lạc lam dak ăp tahen cách mạng geh rlăng nhu\p, kân kru\ng bah Trung ương tât [on lan nsrôih kơl ngih pah kan dơi kan tâm nău joi uănh săk ăp nu\ih tahen cách mạng geh rlăng nhu\p kru\ng tâm ăp ngih kru\ng n’hanh ntu\k nhu\p kân bah rlăng. Đă gưl uỷ n’hanh n’gâng kan ăp gưl uănh m^n n’hanh ndăn uănh tay tong ăp, năl na nê| t^ng nu\ih tahen cách mạng n’hanh ăp nu\ih ro\ng dak geh rlăng nhu\p kru\ng [ư di ăp nau ntru\nh trong kơl bah Đảng ngih dak an ban liên lạc lam dak n’hanh ban liên lạc ta ăp n’gor.

 

Di rơh kahg^t 70 năm nar njêng Quân đội nhân dân Việt Nam, kêng măng nar naơ 10/12, ta ntu\k kan kruanh dak, kruanh dak Trương Tấn Sang le\ geh rơh tâm mâp măt đah mpôl Đại biểu rnâng kan tâm mbơh nău Đoàn 95 ntơm lah CP35, ntu\k pah kan du\t khlay bâh Trung ương Đảng le\ tă tât râng kơl dak băl Lào n’hanh du đê| dak Đông Dương ta lvang năm 1954-1975. tâm ngơi đah ăp nu^h cán bộ ơm, tahen Đoàn 95, kruanh dak mpơl nău rnê ryơk đah nău nsrôih rlet nău jêr jo\t n’hanh nău pah kan têh bâh Đoàn 95. kruanh dak lah na nê|, tâm nău ntoh n’gôr lahg^t 70 năm nar njêng Quân đội nhân dân Việt Nam, rơh tâm mâp geh âk nău kan têh khlay. Kruanh dak dăn đă ăp ntu\k kan trung ương Đảng, n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak n’hanh ăp ntu\k kan têh ndăn ua\nh nđôi, tâm rgop na nê| doh rklaih ăp nău hôm nha ê ho\ doh rklaih mpeh s[ kan đah cán bộ, tahen bâh Đoàn 95, na nê| lah nău joi n’hanh ndơ\ s^t nt^ng tahen kh^t tâm lơh, đ/c le\ kh^t ta dak băl. Ta meng ne\ an geh dăn đă ngăch ăp nău ko\ kol mpeh s[ kan gay ma Đảng, ngih dak geh nău nt^m leo, doh rklaih, kruanh dak lah na nê| aơ lah nău kan jêr yơn an geh [ư.

         

Nar naơ, đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Groi kruanh Ban Dân tộc Trung ương, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc bah Quốc hội, ndrel mpôl Đại biểu Quốc hội n’gor Sơn La le\ mâp nu\ih [on lan xă Mường Sại, nkuăl Quỳnh Nhai, n’gor Sơn La. Nu\ih [on lan xă Mường Sại dăn đă rgum tâm ăp nău kơt: Ntuh kơl pơk mhe, nkra nâp ueh tay trong thôn [on, trong u\nh điện ngih dak, jrô nti, ngih văn hoá an ăp [on du\t jêr jo\t bah xă; ndâk [ư ntung bah [on Canh hăn [on Lái; ndâk [ư jay gu\ an nai n’hanh jay gu\, jay u\nh an kon se kon ho\k nti; ndâk [ư ăp ntrong kan, tiăr nti kỹ thuật an nu\ih [on lan lơn lah ntu\k gu\ mhe thuỷ điện Sơn La… Đại biểu Quốc hội n’gor Sơn La le\ ơh ăp nău dăn đă bah nu\ih [on lan t^ng dơi nău mkra, nkre djăt dơn, rgum le\ ăp nău rgop nu\ih [on lan njuăl tât ăp gưl, ăp n’gang kan ua\nh m^n tay n’hanh mkra.

 

          Nar naơ, 10/12, rơh r[u\n nchră Ban chấp hành Đảng bộ n’gor Dak Nông tal 20 khoá 10 [ư rơh tâm nchră, ua\nh n’hêl, ua\nh năl nău [ư t^ng ntrong kan năm 2014 n’hanh geh mbơh, mpo\ng ntrong kan năm 2015. t^ng nău mbơh tơih n’hanh ăp nău tâm nchră ta rơh r[u\n nchră an saơ, nău wa\ng sa rêh jêng năm 2014 ta Dak Nông geh âk nău rgâl ueh. Nău ngăch hun hao wa\ng sa geh 12,2%. Nău wa\ng sa geh âk nău rgâl t^ng ntrong le\ geh mpo\ng. mpeh nău kan năm 2015, n’gor Dak Nông nsrôih n’hao nău wa\ng sa geh rlău 12%. GDP râng geh rlău 37,55 rkeh prăk, le\ nău geh an tâm ban đah tơm prăk ngih dak ta ntu\k geh rlău 1.300 rmen prăk. Ntoh ngơi ta rơh nglôch lôch r[u\n nchră, đ/c Trần Quốc Huy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư n’gor uỷ dăn đă, ăp ntu\k kan, ăp n’gâng kan an geh n’hao na nê| nău mât kan, rmal kan, nău nsrôih hăn lor bôk năp, hăn leo kan tâm Đảng, gay ma nău leo kan, [ư t^ng nău kan geh pă an nsrôih lơn, nsrôih an đăp mpăn nău ngăch hun hao wa\ng sa bâh n’gor năm 2015.

 

Ôi naơ, Hội đồng [on lan n’gor Bình Định khoá 11 ntơm [ư so\k ph^u nsing nơm jao nau kan đah 13 gưl nau kan yor Hội đồng [on lan n’gor săch. T^ng ne\, wa Nguyễn Thanh Tùng, Groi Bí thư rnâng kan n’gor uỷ, Kruanh Hội đồng [on lan n’gor Bình Định geh rnoh ph^u nsing knơm an nău kan âk ngăn, đah 49/56 ph^u, geh 83,5%. Nu\ih geh rnoh ph^u nsing knơm jao an nău kan đêt ngăn lah wa Huỳnh Thuỷ Vân, Kruanh Ban văn hoá-xã hội Hội đồng [on lan n’gor Bình Định đah 6/56 ph^u. Thiếu tướng Phan Văn Thanh, kruanh Kông ang n’gor Bình Định lah nu\ih mô geh ph^u nsing knơm jao an nău kan đêt.

Tin6:Năm 2014, n’gor Dak Lak geh rlău 32 nău ntuh kơl đah le\ rnoh prăk geh mbơh dăn rlău 3 rbăn 400 rmen prăk, hao 10 nău kan n’hanh hao rlău 350 rmen prăk mbơh dăn đah năm e, tâm ne\, le\ pă s[ kơp dơn ntuh kơl an 12 nău kan đah le\ rnoh prăk ntuh kơl mbơh dăn lah 1 rbăn 900 rmen prăk. Aơ lah năm Dak Lak geh âk nău ntuh kơl têh ta ntrong kan tuch tăm lah ntrong kan geh âk nău dơi bâh n’gor kơt nău kan mât rong ndrôk so\l dak toh, ndrôk so\k poăch, yor Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ntuh kơl đah le\ rnoh prăk mbơh ntuh kơl lah 470 rkeh đôlar; nău nchrăp kan ngih máy [ư s^k bâh cty Cổ phần Biên Hoà, prăk dăn ntuh kơl lah rlău 1 rbăn 360 rmen prăk. T^ng nău mbơh bâh wa Võ Ngọc Tuyên, groi giám đốc ntu\k kan kế hoạch n’hanh ntuh kơl n’gor Dak Lak, geh nău ntuh kơl năm 2014 hao lah nău geh bâh nău nsrôih ntrôl dăng nău rgâl mhe hành chính, n’hao nău dơi mât hồ sơ bâh ăp gâl kan, n’gâng kan, ăp nkuăl, nkuăl têh, nkuăl [on têh ta n’gor, nta nău knơm an ăp nu^h ntuh kơl. Ta meng ne\, n’gor Dak Lăk le\ [ư geh săk rnglăy ăp rơh ua\nh mbơh nău mbơh nău ntuh kơl, mbơh nău tăch rgâl. Ăp nău geh aơ mbra nta nău nơih khlay gay ma n’gor an geh âk ntuh kơl tâm năm tât atay.

 

N’gor Điện Biên geh 19 rnoi mpôl đêt oh nô rêh nsum, yơn âk lễ hội way ơm dôl roh mbrơi mbrơi. Trong kan rdâk nkra tay, mât r[ay ăp lễ hội way ơm dôl dơi n’gor Điện Biên uănh khlay rgop mât ndray văn hoá, n’hao tâm rnglăp ăp rnoi mpôl đêt. A[aơ, n’gor dôl lôch jêh 3 ndrôm sam [u\t khoa học ndơ ơm yău văn hoá mô mpơl săk gay dăn đă N’gâng kan văn hoá thể thao du lịch ndơ\ tâm săk ndơ ơm yău văn hoá mô mpơl săk lam dak. Geh lễ hội đền Hoàng Công Chất, lễ Kin pang then bah nu\ih Thái nglang, tết Nào pê chầu bah nu\ih Mông krăk. Bah meng ne\, [ư t^ng m^n njêng mât r[ay âk lễ hội way ơm kơt: ndơ [ư tâm nsông way ơm bah nu\ih Mông nglang, [ư brah dăn mih lăng prăng ueh bah nu\ih Khơ Mú, [ư brah [on rnoi Si la…

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin nar naơ 10 khay 12 le\ tât thủ đô New Delhi ntơm hăn khâl na nê| dak Ấn Độ gay nâp jăp tâm boh đah 2 dak. T^ng trong nchrăp, tâm nar aơ, Tổng thống Putin mbra geh rơh tâm nchră đah Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi n’hanh ndrel râng r[u\n nchră Kim cương lam ntur neh [ư ta Ấn Độ. Bol ta năp ne\, 2 kruanh rđau kan Nga-Ấn Độ le\ geh rơh mâp 2 ding mô ho\ [ư tâm nchră. Nău tâm nchră Ấn Độ rơh aơ lah tâm mâp gưl prêh đah 2 kruanh rđau kanNga n’hanh Ấn Độ. 2 ding mbra tâm nchră âk nău khlay tâm ne\ geh nău ntru\t tâm boh tăch rgâl n’hanh mât njrăng bri dak đah 2 dak.

 

          Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Iran Mohammed Zarif nar naơ 10/12 an g^t, rơh tâm nchră tât atay đah Iran n’hanh rmôt P5+1 (Nga, Pháp, Anh, Mỹ, Trung Quốc n’hanh Đức) mbra geh [ư ta gâl groi kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih. Rơh tâm nchră mhe aơ đahIran n’hanh rmôt P5+1 geh [ư ta thủ đô Viên dak Áo le\ mô ns^t tay du nău tâm ton le\ rngôch mpeh bôk nău kan hạt nhân Iran di nar ton nglâ| du\t 24/11 mhe nơh. Ăp ding le\ tâm ban u\ch ntoch jong mông nar rlu tâm ton geh ton ta khay 11 năm e tât khay 7/2015.

 

Thủ tướng Australia Tony Abbott nar naơ 10/12 mbơh, chính phủ dak aơ ton pă 165 rkeh đôlar an Tơm prăk nkrem trôk nar ueh nđir (GCF) bah Liên hợp quốc gay kơl ăp dak ach o rdâng đah rgâl trôk nar. Tâm nău mbơh ta r[u\n nchră rgâl trôk nar bah Liên hợp quốc ta Pêru-Thủ tướng Tony Abbott kuăl jă ăp dak ân geh ăp nău [ư ngăn n’hanh tâm di gay rdâng đah trôk nar tâm rnôk hôm e đăp mpăn mât ueh hao jêng wa\ng sa. Wa Tony Abbott ton đo\ng rnoh prăk aơ mbra dơi pă tâm 4 năm.

 

          Ôi nar naơ 10-12, ntu\k kan ua\nh kơp bâh ngih dak Trung Quốc mbơh, tâm khay 11, rnoh khlay do\ng ndơ (CPI) hao 1,4% đah khay aơ năm e, rnoh hao du\t mbrơi tâm 5 năm ba năp. Bâh bôk năm tât le\ khay 11, nău hao khlay rnoh ndơ ta Trung Quốc hao 2% đah khay aơ năm e, đê| lơn đah nkô| mpo\ng hao khlay ndơ prăk jur thuk rnoh 3,5% ma chính phủ ngluh mbơh. Rnôk bôk khay 10 mhe nơh ăp nu^h kan mbơh nău wa\ng sa an lah. Chính phủ Trung Quốc an geh njur rnoh hun hao tâm năm 2015 jur hôm 7%.

 

Tơm nău mhe RT (Russia Today) bah dak Nga, nar naơ ndơ\ nău, mpôl ndeh ntop kơl nu\ih bah N’gâng kan nu nău jăch ndal dak Nga le\ s^t bah nkual [on têh Voronezh, hăn let nkual n’har bri Rostov, gay tât nkual Donbass, mpeh bah lơUkraine. Aơ lah mpôl ndeh rdêng ndơ kơl nu\ih tal 9 bah Nga an dak Ukraine, đah ding le\ 40 ndeh rdêng bêng ndơ kơl. Ăp ndơ kơl geh n’ăp ndơ sa, dak ngêt, máy mpoh điện, máy trih dak, dak si ndrel đah âk ndơ do\ng khlay êng.

 

T^ng rnoh kơp bâh LHQ, rlău 3.400 nu^h le\ kh^t rnôk hăn ta Địa Trung Hải joi nu^h gu\ du der mô lah pah kan ta châu âu. Rnoh aơ geh mbơh ta rơh r[u\n nvhră mpeh ăp nu^h joi nu^h gu\ du der, dôl geh [ư ta Giơnevơ, Thuỵ Sĩ. T^ng nău mnơh bâh cao uỷ LHQ mpeh nu^h gu\ du der (UNHCR), bâh bôk năp tât a[aơ, geh du\t đê| 348 rbăn nu^h joi nu^h gu\ du der đah trong dak lêng, tâm ne\ du\t âk lah tât châu âu bâh Địa Trung Hải.

                   

                                                Thị Đoắt – Y’sưng

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng