Kruanh dak Trương Tấn Sang râng [ư nkah ndray 70 năm ndâk njêng Tahen [on lan Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) ta Cao Bằng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng wơt wa Andrei A. Slepnhev, Kruanh n’gâng kan tăch rgâl Uỷ ban wa\ng sa Á-Ấu.

Groi Thủ tướng Vũ Văn Ninh [ư tơm nar pah kan đah Tập đoàn Hoá chất Việt Nam mpeh nu nău [ư t^ng bôk nău rgop an nchră nkra rgâl dăp tay tập đoàn.

Quốc hội Mỹ rhăt jăp groi nđôi nău [ư bah Trung Quốc ta dak lêng.

Thủ tướng Thái Lan m^n ueh mpeh mpo\ng u\ch geh wa\ng sa năm 2015.

 

Măng 15/12, N’gor uỷ, HĐND, UBND n’hanh MTTQ n’gor Cao Bằng ho\ [ư nkah 70 năm nar ndâk rmôt ta hen [on lan Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Nar hội Quốc phòng lam [on lan (22/12/1989-22/12/2014) n’hanh mbơh nau ơm geh bah neh dak khlay bri Trần Hưng Đạo. Kruanh dak Trương Tấn Sang n’hanh âk rđau kan gưl prêh êng ho\ râng. Ntoh măt rđau kan Đảng, Ngih dak, Groi Kruanh Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn rnê prêh n’hanh kơp dơn ăp nau tă geh, nau dơi têh dăng bah cán bộu, ta hen rmôt ta hen n’hanh [on lan ăp rnoi n’gor Cao Bằng tâm rơh rklaih rnoi mpôl, ndâk njêng n’hanh mât [on tơm neh dak. Groi Kruanh Quốc hội đă, Đảng bộ n’hanh [on lan Cao Bằng lo\ [ư ueh nau vay [on tơm cách mạng, ndâk njêng [on tơm Cao Bằng sâm geh mpeh văng sa, nâp nâl mpeh chính trị, dăng mpeh nau dak-rnă njrăng, rgop nau ndrel đah lam Đảng, lam [on lan [ư jêh nau ntru\nh Đại hội 11 bah Đảng./.

 

Nar naơ, ta Ntu\k r[u\n nchră [ư ăp nău khlay bah n’gor Kiên Giang ta nkuăl gôl dak Phú Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng le\ wơt wa Andrei A. Slepnhev, Kruanh n’gâng kan tăch rgâl Uỷ ban wa\ng sa Á-Âu, Kruanh mpôl tâm nchră tâm ton tăch rgâl dah ro\ng đah Liên minh hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan đah Việt Nam. Thủ tứng Nguyễn Tấn Dũng uănh lah prêh nău nsrôih bah 2 mpôl tâm nchră, tâm nuih n’hâm g^t wât, ndâk njêng le\ nchơm bôk năp lôch ueh tâm nchră FTA-Tâm ton rơh mhe n’hanh le\ rngôch đah Việt Nam n’hanh Liên minh hải quan: đă 2 ding nsrôih, ngăch jêh ăp nău kan hôm e, jêh ăp sam [u\t sam tra tâm ntu\k nơm gay ký tâm ton dâl bah bôk năm 2015.  

 

Kêng măng 15/12, ta Hà Nội, Groi Thủ tướng Vũ Văn Ninh [ư tơm rơh pah kan đah rmôt kan Hoá chất Việt Nam mpeh nau kan [ư bôk nau kan ndâk rmôt kan, ăp nau jêr jo\t, ko\ kol rnôk [ư nau ndâk tay nau kan. Ntoh nau ta nar pah kan, Groi Thủ tướng Vũ Văn Ninh đă: Rmôt kan lo\ ntru\t dăng nau kan [ư mhe ăp ntu\k kan tâm rmôt kan, đăp mpăn tât lôch năm 2015 jêh nau kan rgâl mhe. Groi Thủ tướng đă N’gâng kan tơm prăk uănh, nchră geh nau klan kơl an gay doh rklaih nau jêr jo\t, ko\ kol bah Rmôt kan Hoá chất Việt Nam, đăp mpăn nau do\ng prăk ti\ng di nau ntop tay n’hanh săk geh prêh./.

 

Thủ tướng Chính phủ đă ăp n’gâng kan, nău kan bah lơ n’hanh [on lan tâm năm 2015 ân rgum [ư rgâl dơh ăp sam [u\t sam tra hành chính, dôh rklaih tay nău jêr jo\t, wa\k kol, nta nơih an nău kan bah nu\ih [on lan n’hanh doanh nghiệp. N’gâng kan Nội vụ lôch jêh ăp nău nchrăp [ư Luật rdâk [ư nău kan Chính phủ, Luật rdâk [ư n’gâng kan [on lan, Luật mpeh rmôt kan; lôch jêh ăp sam [u\t sam tra ntru\nh na nê| Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức, tâm ne\ uănh lôch jêh trong [ư mpeh uănh lah cán bộ, công chức, viên chức; ntru\nh na nê| rnoh ndơ [ư n’hanh rgâl mhe trong ua\nh lah. Thủ tướng jao an N’gâng kan Nội vụ m^n njêng, dăn đă mpeh trong [ư, đăp mpăn tâm di nău đă ngăn, geh trong an ntru\t nsôr, nt^m đă đah ăp cán bộ, công chức geh nău dơi kan.

 

Kêng măng 15/12, N’gâng kan trong jâng Việt Nam rgop đah UBND n’gor Dak Lak [ư rơh r[u\n ký ton nau mô dăp ndơ hao klơ ndeh jâk rlau ir, đah 20 ntu\k kan [ư nau nchuăn rdeng bah n’gor. Ta nar r[u\n, Ntu\k kan n’gâng kan n’gor Dak Lak ho\ nkoch mbơh âk nau ê dơi tâm nau nkân nau jâk klơ ndeh dôl hăn tâm n’gor kơt: Njing mô tâm di, nsing tâm rnôk bri mih nar, mô geh dơi kan. Tâm rnôk nê, ăp nu\ih [i\t ndeh vay joi trong der ntu\k geh veh njing, nsing rnôk bri mih gay ma rlet ntu\k veh.Wa Nguyễn Minh Tiến-Giám đốc Công ty cổ phần mât n’hanh ndâk nkra trong 26 ân gi\t:

Phung hên du\t n’hâm [ư ti\ng nau ntru\nh bah N’gâng kan trong jâng, gay ân ăp ntu\k kan tăch rgâl ký ton mô rdeng ndơ jâk ir gay ma mât ân ueh ntu\k ntu tăch rgâl tâm nau nchuăn rdeng ân tâm ban, nkre mât nâp drăp ndơ bah Ngih dak, nê lah trong hăn, ntung njo\. U\ch jêh rơh tâm ton aơ phung he gay mât nâp, n’hanh ăp ntu\k kan n’gâng kan, n’gâng kan geh nau dơi ko\ geh nau mhal ân rjăp”./.

 

Ăp nar aơ, Kơt nu\ih [on lan nkual dak lêng Quảng Trị du\t răm rnôk dak pring diezen le\ hu\ch, kơl kônh wa n’hu\ch oi prăk rwa\t lor ăp tơ\ hăn dak lêng. Nău aơ nta tay an kônh wa đăp mpăn. Aơ lah nău khlay đo\ng ntru\t nsôr an kônh wa đăp mpăn hăn dak lêng, krêp dêh dak lêng jo\ nar. N’gor Quảng Trị a[aơ geh rlău 2.280 duk mpan joi ka đah ding le\ dăng rlău 70.000 mã lực, tâm ne\ geh 181 duk mpan joi ka ngai kơh dak lêng dơi chính phủ kơl prăk dak pring. Nău aơ mô knu\ng kơl kônh wa n’hao nău geh ma hôm [ư ueh du\t n’hâm tât hun hao wa\ng sa, rêh jêng kon nu\ih bah n’gor mper dak lêng.

 

Gay nchrăp der ji kăt ân kon se, N’gâng kan nti\m nti ăp n’gor tâm nkual mpeh yôk ba lơ ho\ đă ăp n’gor [ư ueh nau kan nkah njrăng n’hanh nchrăp ndơ kơl an kon se bah ji kăt. N’gâng kan nti\m nti n’gor Hoà Bình ho\ rđau ăp ngih săm [u\t mêt n’ôi, nkra jrâu nti, ntuh kơl nkra jrâu nti ân nâp nâl, duh răm, mô geh sial, ăp ngih săm [u\t rgo\ jă rgop phôi ntâk, mu\ng, ao răm, ntô jot ndrôm âk kon se ach o. N’gâng kan nti\m nti n’gor Hà Giang ho\ đă ăp ngih săm [u\t n’hao nau nkah kon se n’hanh me mbơ\ kon se uănh n’ôi [a [ơ nau mbơh bah trôk nar, lah tâm dâng 10 độ C nchrăp ân kon se rlu nti ti\ng nau ntru\nh, n’huch ăp nau kan ba dih tach, ăp ngih săm ân kon se sa nar ri gay uănh n’hêl tât n’hâm soan n’hanh đăp mpăn ndơ sa kah tâm di ân kon se./.

 

Kêng măng naơ 15/12, ta nkual [on têh Huế, Rađiô ntuh rup Việt Nam [ư r[u\n mbơh đah ăp nu\ih nchih nău mhe nkoch Tâm nđur ntuh rup lam dak rơh tal 34 [ư ta nkual [on têh Huế bah nar 17 tât 20/12. T^ng Mpôl rdâk [ư, le\ geh 513 tác phẩm bah 116 ntu\k dăn râng tâm nđur rơh aơ. Tâm ne\, âk ngăn lah nău nchih Phóng sự, jêh ne\ tay lah Phim tài liệu, mpeh bôk nău-Khoa giáo…. Nău mhe tâm nđur ntuh rup năm aơ lah Mpôl rdâk [ư ntop tay ntil phim gle\ du tập phim ntuh rup.

 

Tâm du nau mpơl nau rvê nả lơn hô ba năp ăp nau dăng jăp bah Trung Quốc ta Biển Đông n’hanh Hoa Đông, Quốc hội Mỹ mhe mbơh du nau ntru\nh đă N’gâng kan neh dak Mỹ mbơh [a [ơ mpeh nau kan bah Trung Quốc tâm nkuăl geh in pit. Nau ntru\nh aơ tâm nau nchrăp Luật do\ng tơm prăk neh dak 2015 geh Thượng viện Mỹ nchră tâm nar 13/12. Ti\ng nau ntru\nh mhe geh ntop tay, tâm 180 nar kơp ntơm rnôk Nau nchrăp luật do\ng tơm prăk neh dak 2015 geh nau tam, N’gâng kan dak Mỹ ndơ\ du nau mbơh tât Uỷ ban tâm nchră dak ba dih Thượng viện n’hanh Uỷ ban tâm nchră Hạ viện Mỹ mpeh ăp nau kan gay rgâl nau dôl geh bah Trung Quốc ta Biển Đông n’hanh Hoa Đông, ko\ kơt lah nau khuch bah nau kan aơ tât rnă njrăng đăp mpăn bah Mỹ ta Châu Á-Thái Bình Dương. Nau mbơh gay ndơ\ luh nau geh tât nau khuch bah ăp trong kan, nau blau kan bah ta hen n’hanh dak lêng, ndrak nsiu bah Trung Quốc đah nau kan bah Mỹ tâm nkuăl./.

 

Nar naơ, ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră đah bôk nău “Nău kan têh ntru\t ngăch ntuh kơl mhe yor nău hao jêng nâp nâl jo\ jông bah công nghiệp Thái Lan”, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan Ocha le\ mpơl nău ueh mpeh wa\ng sa Thái Lan mbra ơm rdâk hao; nkre Thủ tướng Prayuth nchroh wa\ng sa Thái Lan dơi geh rnoh hao jêng bah 3,5% tât 4,5% tâm năm mhe 2015. Thủ tướng Thái Lan Prayuth an g^t, nău nsing nơm bah ăp nu\ih ntuh kơl đah wa\ng sa Thái Lan le\ hao âk lơn; nchroh mbơh tâm năm 2015, rnoh prăk ntuh kơl tâm Thái Lan mbra geh 800 rmen bạt (nklăp 25 rmen đôlar), hao nklăp 5% nkôp đah năm 2014.

 

N’ha báo bah dak Trung Quốc (China Daily) nar 15/12 ndơ\ nau nu\ih kan bah Canada ta Bắc Kinh, Guy Sint Jacques ân git, 2 dak nchrăp ký nau ton mplơ\ lơi drăp ndơ tih dôih geh so\k kân bah phung tih dôih văng sa nchuăt du. Aơ lah ngoai tâm ăp nau nsôih bah Chính phủ Trung Quốc gay lơh lơi ăp phung rđau kan sa khâm nchuăt du tât dak ba dih./.

 

Ntung trong ndeh păr, trong ndeh n’hanh trong ndeh treng ta Bỉ nar naơ rlu nsru\ng le\ rngôch yor nău rlu kan ta lam dak gay dun trong nchrăp nkra rgâl prăk khay rlu ranh n’hanh koh n’hu\ch tơm prăk bah Chính phủ. Ntrong leo [ư ru\ng răng n’hanh rlu kan dun nău kơl mpet nkrem bah Chính phủ Bỉ le\ ntơm bah khay bah năp rnôk 100 rbăn nu\ih [ư ru\ng răng ta trong ta Brussel n’hanh lôch đah ăp nău tâm lơh [ư 112 cảnh sát sôt rmanh.

 

N’gâng kan ndal bah Nga nar 15/12 ân gi\t, dôl njêng du rmôt ndeh hăn kơl an tal 10 gay nchrăp njoăl tât mpeh ba dâng Ucraine, lor năm mhe 2015. Ntu\k mbơh nau Nga Tass ndơ\ nau nu\ih ntoh ngơi N’gâng kan ndal Nga Alexander Drobyshevky ân gi\t, ăp ndeh rdeng ndơ kơl an tă bah âk ntu\k tâm lam dak Nga, dôl hăn tât nkuăl Rostov, mpeh ba dâng dak Nga. Ndoh ndơ kơl an bah Ucraine rơh aơ geh ndơ sa, dak ngêt n’hanh ndơ ndâk nkra. A[aơ rmôt neh kơl an dôl kâp Hội chữ thập đỏ Nga [ư jêh săm [u\t hăn trong tă bah ăp rđau kan Ucraine./.

 

                                                            H’Thi – Y’Sưng răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng