Jur măng, ngih rông bâh [on plei Tơ Pôn ta xã Yang Nam, nkuăl Kông Chro, n’gor Gia Lai ueh răm lơn yor 33 nu^h băl pah kan ta khay rlu nti bâh ngih nti Đại học Nông Lâm nkuăl [on têh Hồ Chí Minh dôl gu\ rgum nsum lôch du nar pah kan o\ r’ah. Nău ntoh n’gôr jêng ueh lơn rnôk ma ăp nău o\ r’ah le\ aih [hiau bâh ăp nău nteh gơm ntoh n’gôr, bâh mom ndăm. Băl Dương Thị Bích Tâm  kruanh leo mpôl mom ndăm kan khay rlu nti ta xã Yang Nam-nkuăl Kông Chro, n’gor Gia Lai an g^t: lôch du nar pah kan o\ r’ah, hên way gu\ nsum ndrel ua\nh năl tay nău geh pah kan. Lôch ne\ hên nchrăp tay nău kan n’hanh pă mbơh nău kan nar ba kơi an ăp nu^h. geh kơt ne\, nău kan mơ dơi geh săk rnglăy.

            Ăp nar, t^ng nău nchrăp pah kan n’hanh pă nu^h kan kơl kan le\ geh ơm pă, ăp nu^h băl kan ndrel le\ ntơm nhup ti ta đah nău kan tâm nău gơih nđơr. Mpeh nău kan geh pă t^ng rmôt, geh rmôt r^ [ư nău kan nkra ngih jay an [on lan, mât kuaih ueh trong ta [on, mpôl r^ jik pih, tăm biăp, ku^h ntu bun ndok, geh mpôl r^ n’gon mpai. Sinh viên Nguyễn Thị Trà Giang nkoch an hên: “Rơh bôk năp gâp s^t ta nkual neh aơ. Ta aơ le\ an gâp g^t âk nău mhe n’hanh nti gâp g^t  tâm ro\ng n’hanh pah kan. Rơh bôk năp tâm nău rêh gâp g^t n’gon piăng đah u\nh long, măt hăng nsuk u\nh yơn hôm nha rhơn n’hanh nđơr đo\ng. rơh bôk năp gâp geh ku^h neh,  ti rtoh ji yơn lah kơl an gâp lơ ma nsrôih n’hanh u\ch ro\ng lơn đah nu^h pah kan”.

            Ăp nu^h sinh viên tât kơl kan đah nău nsrôih bâh soan mom, nău g^t m^n bâh nu^h mhe tât bar jât năm deh n’hanh play nuih mom ndăm pă an le\ ndrel s^t rgop soan an rdâk njêng ta ăp nkual jêr jo\t ta Gia Lai. Đah khân păng, s^t ta aơ gay ma [ư âk nău kan ueh an [on lan mô di kanu\ng lah hăn gay ma g^t an păng nơm..mô lah hăn pâl rlưn, mhâm [ư gay ma gu\ [on lan ro\ng, [on lan knơm, s^t [on lan klâng”. Mpôl hên tât râng nău kan aơ đah nău gơih nđơr êng. Hăn gay ma kơl an [on lan jêr jo\t, kơl an ăp oh jê| g^t tay rplay s[..rêh n’hanh  kơl kan tâm [on lan gay ma geh [on lan ta aơ ua\nh kơt nu^h bên, dêh dăch, u\ch ro\ng kơt kon său tâm rnăk vâl.

            Đah [on lan ta ntu\k geh mpôl kan tât kơl kan gu\ r^ kơt lah nău tât gu\ kan bâh ăp sinh viên mom le\ jêng dêh bên đah khân păng. [on lan le\ rhơn răm lơn đo\ng, oh kon se jê| djăt nău đo\ng, trong [on kloh ueh lơn bâh ntơm geh njoat jâng bâh ăp nu^h mom aơ. Yuh Đinh Lơk ( ta [on Plei Groi-xã Ya Hội-nkuăl Đắk Pơ) rhơn tâm ngih đar nkơng mhe geh sinh viên n’hanh bộ đội kơl roih n’hanh [ư tay ta nkual neh mhe. Yuh nkoch “Gâp du\t rhơn ngăn rnôk geh ăp băl ne\ kơl hên. Ăp oh kon gâp geh nti rplay săm [u\t ta khay rlu nti. Geh sinh viên tât kan ta aơ, [on lan hên rhơn ngăn”.

            Tât a[aơ, 250 sinh viên kơl kan bâh ngih nti Đại học Nông-Lâm nkuăl [on têh Hồ Chí Minh-phân hiệu ta Gia Lai, ăp nu^h tahen quân đoàn 3 n’hanh mom ndăm ta ntu\k le\ ndrel rdâk njêng tay 20 ngih đar an ăp rnăk [on lan ta [on plei Groi 1 xã Ya Hội, nkuăl Đăk Pơ ntu\k gu\ mhe, [ư mpâr tơm nông an 12 rnăk vâl.mât tăm 4 ntu\k tăm biăp kloh đah rnoh hvi 30 met vuông, mbơh nău kan tăm biăp kloh ueh an [on lan, [ư lôch 475 lồng đèn trung thu, ndơn an 255 bóng đèn compac an 255 rnăk [on lan jêr jo\t, tăm 14 tơm n’hâm  ta ngih nti Mầm non nkuăl Phú Thiện, 4 tơm si ta trạm y tế xã Ayun Hạ, tăm 30 tơm xà cừ văr ngih rông bâh [on Tơ Pôn-nkuăl Kông Chro. [ư mhe 3 mblâm ngih, kơl ku^h ntu ntăm jro\ng jay an 2 mblâm jay geh nău rêh jêr jo\t, ku^h ntu ăch cho an lêk êng, 2 ntu bun ndok nsum an 10 rnăk [on lan n’hanh ngih nti.

            Nău kan khay rlu nti nđir le\ bơi lôch, yơn ăp nău kan ma ăp băl sinh viên tât kan kơt lah le\ lôch da dê. Ăp nu^h u\ch lôch khay rlu nti nđir , mbra geh tay ăp nău kan ueh khlay gay ma ndrel [ư đah [on lan.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng